Species | ACCEPTED

Fraxinus ornus L.

Sp. Pl.: 1057. 1753
Klasifikacija: Carstvo: Plantae Odjeljak: Tracheophyta Pododjeljak: Spermatophytina Klasa: Magnoliopsida Nadred: Asteranae Red: Lamiales Familija: Oleaceae Hoffmanns. & Link Rod: Fraxinus Tourn. ex L.

Taksonomski izvor: World Checklist of Selected Plant Families (2010), copyright © The Board of Trustees of the Royal Botanic Gardens, Kew.

Izvor podataka o rasprostranjenju: GIS baza vaskularne flore BiH. Univerzitet u Banjoj Luci, Šumarski fakultet, Katedra za ekologiju šuma.

ID imena u bazi: 1001622

Takson u EURO+MED: Fraxinus ornus L.

EUNIS ime taksona: Fraxinus ornus L.

GBIF ID: 3172347

Fraxinus ornus L. u Federaciji BiH
NARODNA IMENA:
SINONIMI:
PODACI O NALAZIMA (ukupno 358)

Nepublikovanih nalaza: 125

Publikovanih nalaza: 233


Barudanović, S.. 2003. Ekološko-vegetacijska diferenciacija lišćarsko-listopadnih šuma planine Vranica. Doktorska disertacija, Univerzitet u Sarajevu, Prirodno-matematički fakultet, 373 s.

Nalazi:

ID: UNIBLSF:VascularFlora:10091418, Lokalitet: Vranica, Garevina, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10091499, Lokalitet: Vranica, izliv Požarne, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10091465, Lokalitet: Vranica, izliv Požarne, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10091261, Lokalitet: Vranica, izliv Požarne, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10090358, Lokalitet: Vranica, izliv Požarne, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10091029, Lokalitet: Vranica, Kaćuni-Fojnica, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10091300, Lokalitet: Vranica, Požarna, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10091136, Lokalitet: Vranica, Požarna, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10091219, Lokalitet: Vranica, Požarna,


Bucalo, V.. 1999. Šumske fitocenoze Jadovnika. ŠF BL, Beograd

Nalazi:

ID: UNIBLSF:VascularFlora:10019697, Lokalitet: Cvijanjuša (142), ID: UNIBLSF:VascularFlora:10020070, Lokalitet: do Bucalove doline (23a), ID: UNIBLSF:VascularFlora:10019777, Lokalitet: iznad Gornjih Mrđa (30a), ID: UNIBLSF:VascularFlora:10020602, Lokalitet: iznad Isjeka (42/3a), ID: UNIBLSF:VascularFlora:10020545, Lokalitet: iznad Kralja (61/1a), ID: UNIBLSF:VascularFlora:10020362, Lokalitet: iznad Maleševaca (99a), ID: UNIBLSF:VascularFlora:10020423, Lokalitet: iznad potoka Šarić (77a), ID: UNIBLSF:VascularFlora:10020395, Lokalitet: iznad Ravnog potoka (71c), ID: UNIBLSF:VascularFlora:10020723, Lokalitet: iznad Reljića (58/1a), ID: UNIBLSF:VascularFlora:10020107, Lokalitet: iznad Reljića (59/3a), ID: UNIBLSF:VascularFlora:10086579, Lokalitet: Jadovnik, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10087038, Lokalitet: Jadovnik, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10086854, Lokalitet: Jadovnik, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10087435, Lokalitet: Jadovnik, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10087344, Lokalitet: Jadovnik, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10087700, Lokalitet: Jadovnik, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10020292, Lokalitet: kod Bajića poljana (pod Planinicom), ID: UNIBLSF:VascularFlora:10020161, Lokalitet: Kraljeva draga (59/3a), ID: UNIBLSF:VascularFlora:10019872, Lokalitet: nad rijekom Unac, zapadno od Mrđa (32a, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10020230, Lokalitet: nad Visućicom (48), ID: UNIBLSF:VascularFlora:10019826, Lokalitet: pod Gajanovića glavicom (32a), ID: UNIBLSF:VascularFlora:10019908, Lokalitet: pod Gradinom (odjel81), ID: UNIBLSF:VascularFlora:10019971, Lokalitet: pod Komcem (41a), ID: UNIBLSF:VascularFlora:10020037, Lokalitet: pod Šajinovcem - iznad Popovića (2h), ID: UNIBLSF:VascularFlora:10019728, Lokalitet: pod Vijencem, naspram Runjevice (47a), ID: UNIBLSF:VascularFlora:10019604, Lokalitet: Runjevica (odjel 46), ID: UNIBLSF:VascularFlora:10019555, Lokalitet: Runjevica (odjel 46), ID: UNIBLSF:VascularFlora:10020792, Lokalitet: sliv Drobnjaka, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10020846, Lokalitet: sliv Drobnjaka, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10020873, Lokalitet: sliv Visućice, pod Orlovim vrhom (62c), ID: UNIBLSF:VascularFlora:10020905, Lokalitet: sliv Visućice, pod Velikim vrhom, (56b),


Fabijanić, B., Burlica, Č., Vukorep, I., Živanov, N. 1967. Tipovi šuma na eocenskom flišu severne Bosne. Radovi šumarskog fakulteta i instituta za šumarstvo u Sarajevu 12(1): 1-89

Nalazi:

ID: UNIBLSF:VascularFlora:10095739, Lokalitet: Majevica,


Fabijanić, Fukarek & Stefanović. 1963. Pregled osnovnih tipova šumske vegetacije. Lepenica, kniga III

Nalazi:

ID: UNIBLSF:VascularFlora:10029089, Lokalitet: kreč pad kod Klašnica (iznad Međedica), Lepenica, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10029489, Lokalitet: Lepenica, Čubren iznad sela Čubrena, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10029225, Lokalitet: Lepenica, Čubren iznad sela Čubrena, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10029199, Lokalitet: Lepenica, Čubren iznad sela Čubrena, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10029581, Lokalitet: Lepenica, Čubren iznad sela Zvizda, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10029159, Lokalitet: Lepenica, ispod Čubrena, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10029452, Lokalitet: Lepenica, iznad sela Paretka, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10029256, Lokalitet: Lepenica, Iznad sela Podastinja, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10029296, Lokalitet: Lepenica, Ključi iznad sela Podgaja, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10029363, Lokalitet: Lepenica, Kokoška, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10029120, Lokalitet: Lepenica, Međedice, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10029623, Lokalitet: Lepenica, Paretak,


Fukarek P.. 1979. Šumske zajednice područja "Igman - Bjelašnica". Mscr.

Nalazi:

ID: UNIBLSF:VascularFlora:10021916, Lokalitet: Odjel 4 Stupnik, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10021964, Lokalitet: Odjel 4 Stupnik, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10022050, Lokalitet: Spram Kasatića, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10022094, Lokalitet: Spram Kasatića, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10022015, Lokalitet: Spram Sugreba,


Fukarek, P., Fabijanić, B. & Janjić, N.. 1974. Nova nalazišta sladuna (Quercus conferta Kit.) u Bosni i Hercegovini. Zbornik radova sa Simpozijuma povodom 100 godišnjice prve jugoslovenske dendrologije Josifa Pančića, Naučni skupovi 1: 69-83

Nalazi:

ID: UNIBLSF:VascularFlora:10027797, Lokalitet: donji sliv Gračaničke rijeke kod Zenice, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10027839, Lokalitet: donji sliv Gračaničke rijeke kod Zenice, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10027750, Lokalitet: donji sliv Gračaničke rijeke kod Zenice, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10027874, Lokalitet: donji sliv Gračaničke rijeke kod Zenice, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10027907, Lokalitet: donji sliv Gračaničke rijeke kod Zenice, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10027706, Lokalitet: donji sliv Gračaničke rijeke kod Zenice,


Kaćanski, D. et al.. 1983. Dinamika biocenoza ekosistema rijeke Vrbas (do Jajca) - elaborat. Biološki institut Univerziteta, Sarajevo, pp. 66

Nalazi:

ID: UNIBLSF:VascularFlora:10035836, Lokalitet: Vrbas, Barevo, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10035903, Lokalitet: Vrbas, Ugar (ušće),


Kutleša i Lakušić. 1964. Flora i vegetacija poluotoka Kleka. Godišnjak Biološkog instituta Univerziteta u Sarajevu 17

Nalazi:

ID: UNIBLSF:VascularFlora:10084146, Lokalitet: Klek, Donji Klek, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10084172, Lokalitet: Klek, Dramotina,


Lakušić, R. & Redžić, S.. 1991. Vegetacija refugijalno-reliktnih ekosistema sliva rijeke Une. Bilten Društva ekologa Bosne i Hercegovine ser B 6:25-73

Nalazi:

ID: UNIBLSF:VascularFlora:10026492, Lokalitet: Banjica, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10026456, Lokalitet: Banjica, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10026634, Lokalitet: Štrbački buk, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10026828, Lokalitet: Una - Štrbački buk, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10026765, Lokalitet: Una - Štrbački buk, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10026896, Lokalitet: Una - Štrbački buk, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10026696, Lokalitet: Una - Štrbački buk, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10026411, Lokalitet: Una nizvodno od Martin Broda prema K.Vakufu, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10026370, Lokalitet: Una nizvodno od Martin Broda prema K.Vakufu, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10026323, Lokalitet: Una nizvodno od Martin Broda prema K.Vakufu, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10026540, Lokalitet: Una uzvodno od M. Broda, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10027053, Lokalitet: Una, Bos. Krupa, desna obala, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10027006, Lokalitet: Una, Bos. Krupa, desna obala, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10027098, Lokalitet: Una, Bos. Krupa, desna obala, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10026954, Lokalitet: Una, Bos. Krupa, desna obala, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10027248, Lokalitet: Unac, lijeva obala, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10027319, Lokalitet: Unac, lijeva obala, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10027168, Lokalitet: Unac, lijeva obala,


Lakušić, R., Pavlović, D., Abadžić, S., Kutleša, L., Mišić, L.. 1982. Ekosistemi planine Vlačić. Die Ökosysteme des Gebirges Vlašić. Bilten društva ekologa SR BiH - Sarajevo, Serija A - Ekološke monografije, 131 s.

Nalazi:

ID: UNIBLSF:VascularFlora:10024710, Lokalitet: Vlašić, iznad Paklareva, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10024875, Lokalitet: Vlašić, iznad Paklareva, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10024912, Lokalitet: Vlašić, iznad Paklareva, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10024939, Lokalitet: Vlašić, iznad Paklareva, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10024973, Lokalitet: Vlašić, iznad Paklareva, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10025001, Lokalitet: Vlašić, iznad Paklareva, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10025034, Lokalitet: Vlašić, iznad Paklareva, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10025121, Lokalitet: Vlašić, iznad Paklareva, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10025146, Lokalitet: Vlašić, iznad Paklareva, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10025188, Lokalitet: Vlašić, iznad Paklareva, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10025220, Lokalitet: Vlašić, iznad Paklareva, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10024496, Lokalitet: Vlašić, iznad Paklareva, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10024543, Lokalitet: Vlašić, iznad Paklareva, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10024596, Lokalitet: Vlašić, iznad Paklareva, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10024664, Lokalitet: Vlašić, iznad Paklareva, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10024764, Lokalitet: Vlašić, iznad Paklareva, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10024805, Lokalitet: Vlašić, iznad Paklareva, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10024842, Lokalitet: Vlašić, iznad Paklareva,


Muratspahić D. i Lakušić R.. 1992. Neke fitoenoze šuma i šikara iz doline Neretve. Poljoprivreda i šumarstvo, XXXVIII, 1-2, 95-101, Podgorica

Nalazi:

ID: UNIBLSF:VascularFlora:10035049, Lokalitet: na desnoj obali Doljanke, nedaleko od Jablanice, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10035012, Lokalitet: na desnoj obali Doljanke, nedaleko od Jablanice, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10034975, Lokalitet: na desnoj obali Doljanke, nedaleko od Jablanice, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10035093, Lokalitet: na desnoj obali Doljanke, nedaleko od Jablanice, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10035215, Lokalitet: nizvodno od Jablanice, na desnoj obali Neretve, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10035172, Lokalitet: nizvodno od Jablanice, na desnoj obali Neretve, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10035122, Lokalitet: nizvodno od Jablanice, na desnoj obali Neretve,


Muratspahić, D., Redžić, S. & Lakušić, R.. 1991. Asocijacija Rusco-Carpinetum orientalis Bleč. et Lkšić 1966 u dolini rijeke Neretve. Glasnik Republičkog Zavoda za zaštitu prirode i Prirodnjačkog muzeja Podgorica 24: 7-12

Nalazi:

ID: UNIBLSF:VascularFlora:10034103, Lokalitet: Diva Grabovica, iznad brane, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10034068, Lokalitet: Diva Grabovica, iznad brane, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10034032, Lokalitet: Diva Grabovica, iznad brane, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10033998, Lokalitet: Diva Grabovica, iznad brane, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10034133, Lokalitet: Diva Grabovica, iznad brane, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10032595, Lokalitet: Drežanka-desna obala, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10032658, Lokalitet: Drežanka-desna obala, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10032629, Lokalitet: Drežanka-desna obala, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10033703, Lokalitet: Drežnica, lijeva obala, 2km uzvodno od ušća, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10033667, Lokalitet: Drežnica, lijeva obala, 2km uzvodno od ušća, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10033768, Lokalitet: Drežnica, lijeva obala, 2km uzvodno od ušća, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10033800, Lokalitet: Drežnica, lijeva obala, 2km uzvodno od ušća, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10033739, Lokalitet: Drežnica, lijeva obala, 2km uzvodno od ušća, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10032685, Lokalitet: Glagošnica-iznad mosta, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10032764, Lokalitet: Glagošnica-iznad mosta, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10032727, Lokalitet: Glagošnica-iznad mosta, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10033933, Lokalitet: HE Salakovac, lijeva obala Neretve, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10033970, Lokalitet: HE Salakovac, lijeva obala Neretve, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10033900, Lokalitet: HE Salakovac, lijeva obala Neretve, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10033864, Lokalitet: HE Salakovac, lijeva obala Neretve, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10033827, Lokalitet: HE Salakovac, lijeva obala Neretve, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10033329, Lokalitet: ispod HE Grabovica, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10033361, Lokalitet: ispod HE Grabovica, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10033402, Lokalitet: ispod HE Grabovica, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10032834, Lokalitet: Iznad brane HE Salakovac, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10032809, Lokalitet: Iznad brane HE Salakovac, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10033010, Lokalitet: Iznad brane HE Salakovac - iznad pruge, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10033077, Lokalitet: Iznad brane HE Salakovac - iznad pruge, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10032984, Lokalitet: Iznad brane HE Salakovac - iznad pruge, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10033045, Lokalitet: Iznad brane HE Salakovac - iznad pruge, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10032861, Lokalitet: Iznad brane HE Salakovac, iznad novog mosta, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10033641, Lokalitet: iznad Komadininih vrela, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10033608, Lokalitet: iznad Komadininih vrela, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10033579, Lokalitet: iznad Komadininih vrela, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10032341, Lokalitet: Mostar-iznad grada na okuci, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10032305, Lokalitet: Mostar-iznad grada na okuci, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10032417, Lokalitet: Mostar-iznad grada na okuci, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10032390, Lokalitet: Mostar-iznad grada na okuci, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10032365, Lokalitet: Mostar-iznad grada na okuci, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10033546, Lokalitet: Potoci kod Mostara, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10033433, Lokalitet: Potoci kod Mostara, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10033509, Lokalitet: Potoci kod Mostara, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10033476, Lokalitet: Potoci kod Mostara, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10032475, Lokalitet: preko puta Mostarske Bijele-desna obala Neretve, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10032561, Lokalitet: preko puta Mostarske Bijele-desna obala Neretve, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10032534, Lokalitet: preko puta Mostarske Bijele-desna obala Neretve, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10032504, Lokalitet: preko puta Mostarske Bijele-desna obala Neretve, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10033183, Lokalitet: prema mostu na Neretvi, iznad pruge, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10033210, Lokalitet: prema mostu na Neretvi, iznad pruge, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10033235, Lokalitet: prema mostu na Neretvi, iznad pruge, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10033262, Lokalitet: prema mostu na Neretvi, iznad pruge, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10033147, Lokalitet: stari lokalitet ?, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10033170, Lokalitet: stari lokalitet ?, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10033119, Lokalitet: stari lokalitet ?, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10033097, Lokalitet: stari lokalitet ?,


Redžić S.. 1988. Šumske fitocenoze i njihova staništa u uslovima totalnih sječa. Godišnjak Biološkog instituta Univerziteta Sarajevo, 41, Posebno izdanje

Nalazi:

ID: UNIBLSF:VascularFlora:10062309, Lokalitet: Maoča, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10062741, Lokalitet: Maoča, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10062360, Lokalitet: Maoča, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10062415, Lokalitet: Maoča, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10062476, Lokalitet: Maoča, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10062532, Lokalitet: Maoča, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10062590, Lokalitet: Maoča, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10062643, Lokalitet: Maoča, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10062689, Lokalitet: Maoča,


Stefanović V.. 1989. Prilog poznavanju fitogeografskih i fitocenoloških odnosa bjelograbovih šuma izvan klimazonalnog areala u Bosni. Glasnik Zemaljskog muzeja Bosne i Hercegovine, Prirodne nauke, Nova serija, br. 28, Sarajevo

Nalazi:

ID: UNIBLSF:VascularFlora:10028801, Lokalitet: centralna Bosna, Babinska rijeka, Zenica, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10028829, Lokalitet: centralna Bosna, Čubren (Lepenica), ID: UNIBLSF:VascularFlora:10028756, Lokalitet: centralna Bosna, Gradac, Zenica, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10028721, Lokalitet: centralna Bosna, iznad Ivisorskog potoka (Zenica), ID: UNIBLSF:VascularFlora:10028683, Lokalitet: centralna Bosna, Katranska kosa, okolina Zenice, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10028879, Lokalitet: centralna Bosna, Kljuci (Lepenica), ID: UNIBLSF:VascularFlora:10028652, Lokalitet: centralna Bosna, padine Vepra, okolina Zenice, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10028926, Lokalitet: centralna Bosna, Paretica (Lepenica), ID: UNIBLSF:VascularFlora:10028855, Lokalitet: centralna Bosna, Podostinje (Lepenica), ID: UNIBLSF:VascularFlora:10028614, Lokalitet: centralna Bosna, ušće Crnog potoka u Bosnu, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10028557, Lokalitet: zapadna Bosna, Majdan kod Jajca, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10028485, Lokalitet: Zapadna Bosna, Radić, padine Grmeča, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10028440, Lokalitet: Zapadna Bosna, Srbljani (Kanjon Une), ID: UNIBLSF:VascularFlora:10028903, Lokalitet: None,


Stefanović, V. & Manuševa, L.. 1966. Šumska vegetacija i zemljišta na perm-karbonskim pješčarima i škriljcima u Bosni. Radovi Šumarskog fakulteta i Instituta za šumarstvo u Sarajevu 11(3): 3-99

Nalazi:

ID: UNIBLSF:VascularFlora:10031783, Lokalitet: IB Foča-(Ustikolina), ID: UNIBLSF:VascularFlora:10032169, Lokalitet: IB Ispod Popovca (Ustikolina), ID: UNIBLSF:VascularFlora:10030918, Lokalitet: IB iznad Filipovića (Ustikolina), ID: UNIBLSF:VascularFlora:10032282, Lokalitet: IB iznad Goražda, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10032206, Lokalitet: IB iznad Krsnice (Vitkovići), ID: UNIBLSF:VascularFlora:10030955, Lokalitet: IB iznad Nestića (Osanica), ID: UNIBLSF:VascularFlora:10031627, Lokalitet: IB iznad sela Kosova (Ustikolina), ID: UNIBLSF:VascularFlora:10031856, Lokalitet: IB iznad sela Njuhe (Vranići), ID: UNIBLSF:VascularFlora:10031823, Lokalitet: IB kod sela Kosova, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10032093, Lokalitet: IB Obadi kod sela Osanice, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10032248, Lokalitet: IB Odska (Berići-Mravinjac), ID: UNIBLSF:VascularFlora:10031674, Lokalitet: IB selo Smiok (Mravinjac), ID: UNIBLSF:VascularFlora:10031519, Lokalitet: ZB Božići (Behremaginica), ID: UNIBLSF:VascularFlora:10031360,