Species | ACCEPTED

Helleborus odorus Willd.

Enum. Pl.: 592. 1809
Klasifikacija: Carstvo: Plantae Odjeljak: Tracheophyta Pododjeljak: Spermatophytina Klasa: Magnoliopsida Nadred: Ranunculanae Red: Ranunculales Familija: Ranunculaceae Juss. Tribus: Helleboreae DC. Rod: Helleborus L.

Taksonomski izvor: Raab-Straube, E. von, Hand, R., Hörandl, E. & Nardi, E. (2014+): Ranunculaceae. – In: Euro+Med Plantbase - the information resource for Euro-Mediterranean plant diversity.

Izvor podataka o rasprostranjenju: GIS baza vaskularne flore BiH. Univerzitet u Banjoj Luci, Šumarski fakultet, Katedra za ekologiju šuma.

ID imena u bazi: 1028965

Takson u EURO+MED: Helleborus odorus Willd.

GBIF ID: 8464206

Helleborus odorus Willd. u Federaciji BiH
NARODNA IMENA:
SINONIMI:
PODACI O NALAZIMA (ukupno 142)

Nepublikovanih nalaza: 5

Publikovanih nalaza: 137


Beus, V.. 1986. Fitocenoze bukve i jele na bazičnim i ultrabazičnim eruptivima ofiolitske zone u Bosni. Disertacija, Šum. fak. Sarajevo

Nalazi:

ID: UNIBLSF:VascularFlora:10063907, Lokalitet: Duboštica, GJ Tribija-Duboštica, odjel 140,


Dizdarević, M., Lakušić, R., Grgić, P., Pavlović, B., Redžić, S. 1989. Refugialni i reliktni karakter nekih vrsta biljaka i životinja u kanjonskim životnim zajednicama. Elaborat, Prirodno-matematički fakultet univerziteta u Sarajevu

Nalazi:

ID: UNIBLSF:VascularFlora:10097373, Lokalitet: Galica, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10097353, Lokalitet: Galica, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10097310, Lokalitet: Galica, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10097330, Lokalitet: Galica, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10097288, Lokalitet: Galica, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10097383, Lokalitet: Galica, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10097171, Lokalitet: Paklarevo, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10097239, Lokalitet: Paklarevo, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10097207, Lokalitet: Paklarevo, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10097135, Lokalitet: Paklarevo,


Fabijanić, B., Burlica, Č., Vukorep, I., Živanov, N. 1967. Tipovi šuma na eocenskom flišu severne Bosne. Radovi šumarskog fakulteta i instituta za šumarstvo u Sarajevu 12(1): 1-89

Nalazi:

ID: UNIBLSF:VascularFlora:10026220, Lokalitet: Cerje iznad Doknja, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10096115, Lokalitet: Majevica, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10096063, Lokalitet: Majevica, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10096022, Lokalitet: Majevica,


Fabijanić, Fukarek & Stefanović. 1963. Pregled osnovnih tipova šumske vegetacije. Lepenica, kniga III

Nalazi:

ID: UNIBLSF:VascularFlora:10030233, Lokalitet: Lepenica, Brnjaci, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10029654, Lokalitet: Lepenica, Brnjaci, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10093044, Lokalitet: Lepenica, Čubren, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10029223, Lokalitet: Lepenica, Čubren iznad sela Čubrena, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10029194, Lokalitet: Lepenica, Čubren iznad sela Čubrena, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10029484, Lokalitet: Lepenica, Čubren iznad sela Čubrena, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10093007, Lokalitet: Lepenica, Čubren iznad sela Ljetovika, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10029578, Lokalitet: Lepenica, Čubren iznad sela Zvizda, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10030068, Lokalitet: Lepenica, Dera, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10029928, Lokalitet: Lepenica, Husejnovića do iznad Bukovice, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10029154, Lokalitet: Lepenica, ispod Čubrena, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10029888, Lokalitet: Lepenica, ispod Košćana, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10029403, Lokalitet: Lepenica, iznad sela Calukovca, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10029447, Lokalitet: Lepenica, iznad sela Paretka, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10029530, Lokalitet: Lepenica, iznad sela Paretka, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10029254, Lokalitet: Lepenica, Iznad sela Podastinja, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10093091, Lokalitet: Lepenica, Klašnice, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10029292, Lokalitet: Lepenica, Ključi iznad sela Podgaja, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10035600, Lokalitet: Lepenica, kod sela Han-Ivice, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10029360, Lokalitet: Lepenica, Kokoška, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10092937, Lokalitet: Lepenica, Kokoška, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10029689, Lokalitet: Lepenica, kriva Breza ispod Volujaka, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10092973, Lokalitet: Lepenica, Lokve na Čubrenu, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10029117, Lokalitet: Lepenica, Međedice, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10035640, Lokalitet: Lepenica, padine Mokrina kod sela Zabrđa, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10029620, Lokalitet: Lepenica, Paretak, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10029321, Lokalitet: Lepenica, Plane iznad sela Podgaja,


Fukarek P.. 1979. Šumske zajednice područja "Igman - Bjelašnica". Mscr.

Nalazi:

ID: UNIBLSF:VascularFlora:10021912, Lokalitet: Odjel 4 Stupnik, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10021958, Lokalitet: Odjel 4 Stupnik, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10022044, Lokalitet: Spram Kasatića, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10022089, Lokalitet: Spram Kasatića,


Fukarek, P., Fabijanić, B. & Janjić, N.. 1974. Nova nalazišta sladuna (Quercus conferta Kit.) u Bosni i Hercegovini. Zbornik radova sa Simpozijuma povodom 100 godišnjice prve jugoslovenske dendrologije Josifa Pančića, Naučni skupovi 1: 69-83

Nalazi:

ID: UNIBLSF:VascularFlora:10027906, Lokalitet: donji sliv Gračaničke rijeke kod Zenice, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10027835, Lokalitet: donji sliv Gračaničke rijeke kod Zenice, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10027792, Lokalitet: donji sliv Gračaničke rijeke kod Zenice, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10027700, Lokalitet: donji sliv Gračaničke rijeke kod Zenice, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10027745, Lokalitet: donji sliv Gračaničke rijeke kod Zenice, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10027872, Lokalitet: donji sliv Gračaničke rijeke kod Zenice,


Günther Beck-Mannagetta, Lerchenau, 1909: Flora Bosne, Hercegovine i novopazarskog Sandžaka II(5). Glasnik Zemaljskog muzeja u Bosni i Hercegovini, vol. 21(1): 135-165. Sarajevo

Nalazi:

ID: UNIBLSF:VascularFlora:1011237, Lokalitet: Hercegovina, Prenj pl., ID: UNIBLSF:VascularFlora:1011241, Lokalitet: Hercegovina, Velež pl., ID: UNIBLSF:VascularFlora:1011236, Lokalitet: Hercegovina, Visočica pl., ID: UNIBLSF:VascularFlora:1011244, Lokalitet: južna Bosna, Sarajevo, ID: UNIBLSF:VascularFlora:1011217, Lokalitet: južna Bosna, Sarajevo, ID: UNIBLSF:VascularFlora:1011234, Lokalitet: jz Bosna, Šator pl., ID: UNIBLSF:VascularFlora:1011209, Lokalitet: srednja Bosna, Travnik, ID: UNIBLSF:VascularFlora:1011210, Lokalitet: srednja Bosna, Zavidovići, ID: UNIBLSF:VascularFlora:1011215, Lokalitet: srednja Bosna, Zenica, ID: UNIBLSF:VascularFlora:1011216, Lokalitet: srednja Bosna, Zvijezda, ID: UNIBLSF:VascularFlora:1011231, Lokalitet: sz Bosna, Cincar pl., ID: UNIBLSF:VascularFlora:1011232, Lokalitet: sz Bosna, Glamočko polje, ID: UNIBLSF:VascularFlora:1011208, Lokalitet: sz Bosna, Jajce, ID: UNIBLSF:VascularFlora:1011225, Lokalitet: sz Bosna, Šuljaga pl., ID: UNIBLSF:VascularFlora:1011226, Lokalitet: sz Bosna, Šuljaga pl., ID: UNIBLSF:VascularFlora:1011229, Lokalitet: sz Bosna, Vlašić pl., ID: UNIBLSF:VascularFlora:1011206, Lokalitet: zapadna Bosna, Bihać, ID: UNIBLSF:VascularFlora:1011205, Lokalitet: zapadna Bosna, Pounje,


Kaćanski, D. et al.. 1983. Dinamika biocenoza ekosistema rijeke Vrbas (do Jajca) - elaborat. Biološki institut Univerziteta, Sarajevo, pp. 66

Nalazi:

ID: UNIBLSF:VascularFlora:10035890, Lokalitet: Vrbas, Ugar (ušće),


Lakušić, R. & Redžić, S.. 1991. Vegetacija refugijalno-reliktnih ekosistema sliva rijeke Une. Bilten Društva ekologa Bosne i Hercegovine ser B 6:25-73

Nalazi:

ID: UNIBLSF:VascularFlora:10026486, Lokalitet: Banjica, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10026452, Lokalitet: Banjica,


Lakušić, R., Pavlović, D., Abadžić, S., Kutleša, L., Mišić, L.. 1982. Ekosistemi planine Vlačić. Die Ökosysteme des Gebirges Vlašić. Bilten društva ekologa SR BiH - Sarajevo, Serija A - Ekološke monografije, 131 s.

Nalazi:

ID: UNIBLSF:VascularFlora:10068994, Lokalitet: Vlašić, Devečani-Babanovac, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10069547, Lokalitet: Vlašić, Galica, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10069588, Lokalitet: Vlašić, Galica, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10069567, Lokalitet: Vlašić, Galica, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10069523, Lokalitet: Vlašić, Galica, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10069503, Lokalitet: Vlašić, Galica, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10069483, Lokalitet: Vlašić, Galica, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10024656, Lokalitet: Vlašić, iznad Paklareva, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10024909, Lokalitet: Vlašić, iznad Paklareva, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10024802, Lokalitet: Vlašić, iznad Paklareva, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10024936, Lokalitet: Vlašić, iznad Paklareva, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10024968, Lokalitet: Vlašić, iznad Paklareva, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10025064, Lokalitet: Vlašić, iznad Paklareva, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10025095, Lokalitet: Vlašić, iznad Paklareva, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10024589, Lokalitet: Vlašić, iznad Paklareva, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10025119, Lokalitet: Vlašić, iznad Paklareva, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10024840, Lokalitet: Vlašić, iznad Paklareva, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10024873, Lokalitet: Vlašić, iznad Paklareva, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10024537, Lokalitet: Vlašić, iznad Paklareva, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10024492, Lokalitet: Vlašić, iznad Paklareva, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10024756, Lokalitet: Vlašić, iznad Paklareva, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10024705, Lokalitet: Vlašić, iznad Paklareva, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10069215, Lokalitet: Vlašić, Kaonik, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10069172, Lokalitet: Vlašić, Kaonik, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10069435, Lokalitet: Vlašić, Paklarevo, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10069330, Lokalitet: Vlašić, Paklarevo, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10069296, Lokalitet: Vlašić, Paklarevo, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10069367, Lokalitet: Vlašić, Paklarevo, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10069403, Lokalitet: Vlašić, Paklarevo,


Muratspahić, D., Redžić, S. & Lakušić, R.. 1991. Asocijacija Rusco-Carpinetum orientalis Bleč. et Lkšić 1966 u dolini rijeke Neretve. Glasnik Republičkog Zavoda za zaštitu prirode i Prirodnjačkog muzeja Podgorica 24: 7-12

Nalazi:

ID: UNIBLSF:VascularFlora:10032623, Lokalitet: Drežanka-desna obala,


Redžić S., Lakušić R., Muratspahić D., Bjelčić Ž. & Omerović S.. 1984. Struktura i dinamika fitocenoza Cincara i Vitoroga. Godišnjak biološkog inštituta Univerziteta u Sarajevu

Nalazi:

ID: UNIBLSF:VascularFlora:10065508, Lokalitet: Cincar, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10065542, Lokalitet: Cincar, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10065577, Lokalitet: Cincar, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10065608, Lokalitet: Cincar, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10064873, Lokalitet: Cincar, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10064919, Lokalitet: Cincar, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10064958, Lokalitet: Cincar, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10065035, Lokalitet: Cincar,


Stefanović V. i dr.. 1987. Revizija postojećih i izdvajanje novih SS u BiH. Elaborat, Šumarski fakultet u Sarajevu

Nalazi:

ID: UNIBLSF:VascularFlora:10077938, Lokalitet: SPP Konjic, GJ Borašnica-Rakov Laz, odjel 18,


Stefanović V.. 1989. Prilog poznavanju fitogeografskih i fitocenoloških odnosa bjelograbovih šuma izvan klimazonalnog areala u Bosni. Glasnik Zemaljskog muzeja Bosne i Hercegovine, Prirodne nauke, Nova serija, br. 28, Sarajevo

Nalazi:

ID: UNIBLSF:VascularFlora:10028796, Lokalitet: centralna Bosna, Babinska rijeka, Zenica, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10028853, Lokalitet: centralna Bosna, Podostinje (Lepenica), ID: UNIBLSF:VascularFlora:10028555, Lokalitet: zapadna Bosna, Majdan kod Jajca,


Stefanović, V. & Manuševa, L.. 1966. Šumska vegetacija i zemljišta na perm-karbonskim pješčarima i škriljcima u Bosni. Radovi Šumarskog fakulteta i Instituta za šumarstvo u Sarajevu 11(3): 3-99

Nalazi:

ID: UNIBLSF:VascularFlora:10031780, Lokalitet: IB Foča-(Ustikolina), ID: UNIBLSF:VascularFlora:10032165, Lokalitet: IB Ispod Popovca (Ustikolina), ID: UNIBLSF:VascularFlora:10030295, Lokalitet: IB Iznad sela Gunjevića, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10030384, Lokalitet: IB Iznad sela Pasijak, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10031819, Lokalitet: IB kod sela Kosova, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10032245, Lokalitet: IB Odska (Berići-Mravinjac), ID: UNIBLSF:VascularFlora:10092465, Lokalitet: Odska (Mravinjac),


Stefanović, V.. 1964. Šumska vegetacija na verfenskim pješčarima i glincima istočne i jugoistočne Bosne. Radovi Šumarskog fakulteta i Instituta za šumarstvo i drvnu industriju u Sarajevu

Nalazi:

ID: UNIBLSF:VascularFlora:10021699, Lokalitet: Donja Bioča (Tarčin), ID: UNIBLSF:VascularFlora:10021248, Lokalitet: Ferhatlije-Pazarić, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10021797, Lokalitet: Okolina Tarčina, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10021169, Lokalitet: Pazarić-Šavnici, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10021762, Lokalitet: Pazarić-Tarčin, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10021663, Lokalitet: Šavnici-Pazarić, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10021467, Lokalitet: Ustikolina,


Stefanović, V.. 1964. Šumska vegetacija šireg područja Trebevića. Radovi odjeljenje privredno-tehničkih nauka 25(7): 56-153

Nalazi:

ID: UNIBLSF:VascularFlora:10082997, Lokalitet: Trebević, gaj na Hridu, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10094353, Lokalitet: Trebević, ispod Draguljca, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10035472, Lokalitet: Trebević, mala Čolina kapa, Jarčedol, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10083271, Lokalitet: Trebević, Mojmilo, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10083134, Lokalitet: Trebević, Mojmilo, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10094410, Lokalitet: Trebević, od Orlovače proti Jarčedolu, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10094076, Lokalitet: Trebević, pored Vaganj stijene, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10083225, Lokalitet: Trebević, Švrakino selo, Mojmilo,