Species | ACCEPTED

Luzula luzuloides (Lam.) Dandy & Wilmott

J. Bot. 76: 352. 1938
Klasifikacija: Carstvo: Plantae Odjeljak: Tracheophyta Pododjeljak: Spermatophytina Klasa: Magnoliopsida Nadred: Lilianae Red: Poales Familija: Juncaceae Rod: Luzula DC.

Taksonomski izvor: World Checklist of Selected Plant Families (2010), copyright © The Board of Trustees of the Royal Botanic Gardens, Kew.

Izvor podataka o rasprostranjenju: GIS baza vaskularne flore BiH. Univerzitet u Banjoj Luci, Šumarski fakultet, Katedra za ekologiju šuma.

ID imena u bazi: 1002588

GBIF ID: 2700874

Luzula luzuloides (Lam.) Dandy & Wilmott u Federaciji BiH
NARODNA IMENA:
SINONIMI:
Juncus luzuloides Lam.
PODACI O NALAZIMA (ukupno 124)

Nepublikovanih nalaza: 6

Publikovanih nalaza: 118


Barudanović, S.. 2003. Ekološko-vegetacijska diferenciacija lišćarsko-listopadnih šuma planine Vranica. Doktorska disertacija, Univerzitet u Sarajevu, Prirodno-matematički fakultet, 373 s.

Nalazi:

ID: UNIBLSF:VascularFlora:10089864, Lokalitet: Vranica, desna obala Desne, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10090965, Lokalitet: Vranica, Donja Bistrica, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10088463, Lokalitet: Vranica, Dragune, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10088571, Lokalitet: Vranica, ispod Kljuna, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10090014, Lokalitet: Vranica, iza Dragačića, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10089992, Lokalitet: Vranica, iza Dragačića, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10091489, Lokalitet: Vranica, izliv Požarne, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10090894, Lokalitet: Vranica, iznad Korita, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10089605, Lokalitet: Vranica, iznad Matorca, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10090062, Lokalitet: Vranica, iznad Sivke, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10089222, Lokalitet: Vranica, Jezernica, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10089455, Lokalitet: Vranica, Jezernica, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10089677, Lokalitet: Vranica, jezero Šebešić, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10091023, Lokalitet: Vranica, Kaćuni-Fojnica, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10090924, Lokalitet: Vranica, Korita, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10089842, Lokalitet: Vranica, lijeva obala Desne, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10089521, Lokalitet: Vranica, Paljike, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10091164, Lokalitet: Vranica, Požarna, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10090788, Lokalitet: Vranica, prema Kačunima, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10090823, Lokalitet: Vranica, prema Kačunima, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10089932, Lokalitet: Vranica, prema Prokoškom jezeru, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10089964, Lokalitet: Vranica, Prokoško jezero-Turkovići, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10089273, Lokalitet: Vranica, Vlaška ravan, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10090861, Lokalitet: Vranica, Voljevac, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10088779, Lokalitet: Vranica, Vrtače, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10088532, Lokalitet: Vranica, Vrtače-Dragune,


Beus, V.. 1986. Fitocenoze bukve i jele na bazičnim i ultrabazičnim eruptivima ofiolitske zone u Bosni. Disertacija, Šum. fak. Sarajevo

Nalazi:

ID: UNIBLSF:VascularFlora:10064626, Lokalitet: GJ G.Drinjača, odjel 33-11,


Bucalo, V.. 1999. Šumske fitocenoze Jadovnika. ŠF BL, Beograd

Nalazi:

ID: UNIBLSF:VascularFlora:10020825, Lokalitet: sliv Drobnjaka, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10020759, Lokalitet: sliv Drobnjaka,


Fabijanić, B., Burlica, Č., Vukorep, I., Živanov, N. 1967. Tipovi šuma na eocenskom flišu severne Bosne. Radovi šumarskog fakulteta i instituta za šumarstvo u Sarajevu 12(1): 1-89

Nalazi:

ID: UNIBLSF:VascularFlora:10095810, Lokalitet: Majevica, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10095723, Lokalitet: Majevica, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10095769, Lokalitet: Majevica,


Fabijanić, Fukarek & Stefanović. 1963. Pregled osnovnih tipova šumske vegetacije. Lepenica, kniga III

Nalazi:

ID: UNIBLSF:VascularFlora:10029778, Lokalitet: Crnićki potok kod Kreševa, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10029824, Lokalitet: Graščica na cesti Kreševo-Kiseljak, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10029800, Lokalitet: Graščica na cesti Kreševo-Kiseljak, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10035665, Lokalitet: Lepenica, Badnjevci kod Kiseljaka, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10035759, Lokalitet: Lepenica, Berberuša, iznad sela Vodovoje, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10030120, Lokalitet: Lepenica, Brnjaci, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10030185, Lokalitet: Lepenica, Brnjaci, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10030222, Lokalitet: Lepenica, Brnjaci, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10030150, Lokalitet: Lepenica, Brnjaci, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10030062, Lokalitet: Lepenica, Dera, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10030093, Lokalitet: Lepenica, Dera, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10035714, Lokalitet: Lepenica, Đedov do, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10029739, Lokalitet: Lepenica, Husejinovića do iznad Bukovice, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10029918, Lokalitet: Lepenica, Husejnovića do iznad Bukovice, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10029882, Lokalitet: Lepenica, ispod Košćana, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10029850, Lokalitet: Lepenica, Jelaćka kod Kiseljaka, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10035593, Lokalitet: Lepenica, kod sela Han-Ivice, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10029682, Lokalitet: Lepenica, kriva Breza ispod Volujaka, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10035629, Lokalitet: Lepenica, padine Mokrina kod sela Zabrđa, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10029977, Lokalitet: Lepenica, prema Han-Ćupriji, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10030033, Lokalitet: Lepenica, prema selu Ljetoviku,


Lakušić, Pavlović, Abadžić, Kutleša, Mišić, Redžić, Maljević, Bratović. 1979. Struktura i dinamika ekosistema planina Vranice u Bosni. Drugi kongres ekologa Jugoslavije, 605-714

Nalazi:

ID: UNIBLSF:VascularFlora:10068502, Lokalitet: Kljun, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10068473, Lokalitet: uz Vrbas, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10068225, Lokalitet: Vranica, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10068198, Lokalitet: Vranica, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10068243, Lokalitet: Vranica, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10068549, Lokalitet: Vranica, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10068260, Lokalitet: Vranica, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10068352, Lokalitet: Vranica, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10068377, Lokalitet: Vranica, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10068428, Lokalitet: Vranica, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10068214, Lokalitet: Vranica,


Muratspahić D. i Lakušić R.. 1992. Neke fitoenoze šuma i šikara iz doline Neretve. Poljoprivreda i šumarstvo, XXXVIII, 1-2, 95-101, Podgorica

Nalazi:

ID: UNIBLSF:VascularFlora:10035201, Lokalitet: nizvodno od Jablanice, na desnoj obali Neretve, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10035152, Lokalitet: nizvodno od Jablanice, na desnoj obali Neretve,


Redžić S., Lakušić R., Muratspahić D., Bjelčić Ž. & Omerović S.. 1984. Struktura i dinamika fitocenoza Cincara i Vitoroga. Godišnjak biološkog inštituta Univerziteta u Sarajevu

Nalazi:

ID: UNIBLSF:VascularFlora:10066173, Lokalitet: Cincar, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10066146, Lokalitet: Cincar, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10066114, Lokalitet: Cincar, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10066077, Lokalitet: Cincar, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10066042, Lokalitet: Cincar,


Stefanović V. i dr.. 1987. Revizija postojećih i izdvajanje novih SS u BiH. Elaborat, Šumarski fakultet u Sarajevu

Nalazi:

ID: UNIBLSF:VascularFlora:10078088, Lokalitet: SPP Bos. Grahovo, GJ Jadovnik-Drvar, odjel 12, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10077807, Lokalitet: SPP Olovo, GJ Donja Stupčanica, odjel 121, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10077857, Lokalitet: SPP Olovo, GJ Gornja Stupčanica, odjel 135/136, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10078485, Lokalitet: SPP Travnik, GJ Kruščica, odjel 42a, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10078622, Lokalitet: SPP Zavidovići, GJ Nemila-Bistričak, odjel 59, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10078597, Lokalitet: SPP Zavidovići, GJ Nemila-Bistričak, odjel 64, Pal,


Stefanović, V. & Manuševa, L.. 1966. Šumska vegetacija i zemljišta na perm-karbonskim pješčarima i škriljcima u Bosni. Radovi Šumarskog fakulteta i Instituta za šumarstvo u Sarajevu 11(3): 3-99

Nalazi:

ID: UNIBLSF:VascularFlora:10030974, Lokalitet: IB iznad Gunjevića (Osanica), ID: UNIBLSF:VascularFlora:10030285, Lokalitet: IB Iznad sela Gunjevića, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10092215, Lokalitet: Mikanovo Br. (Stari Majdan), ID: UNIBLSF:VascularFlora:10031510, Lokalitet: ZB Božići (Behremaginica), ID: UNIBLSF:VascularFlora:10031348, Lokalitet: ZB Božići Gropci (Behremaginica), ID: UNIBLSF:VascularFlora:10031261, Lokalitet: ZB G. Stratinska, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10031382, Lokalitet: ZB Gropci (Behremaginica), ID: UNIBLSF:VascularFlora:10031416, Lokalitet: ZB Gropci (Behremaginica), ID: UNIBLSF:VascularFlora:10031442, Lokalitet: ZB kod St. Majdana,


Stefanović, V.. 1964. Šumska vegetacija na verfenskim pješčarima i glincima istočne i jugoistočne Bosne. Radovi Šumarskog fakulteta i Instituta za šumarstvo i drvnu industriju u Sarajevu

Nalazi:

ID: UNIBLSF:VascularFlora:10081455, Lokalitet: Bijambare, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10093479, Lokalitet: Bioča potok (Tarčin), ID: UNIBLSF:VascularFlora:10093502, Lokalitet: Bioča potok (Tarčin), ID: UNIBLSF:VascularFlora:10081855, Lokalitet: Breza (odj. 45) Nišići, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10093626, Lokalitet: Doline (Ozren planina), ID: UNIBLSF:VascularFlora:10021239, Lokalitet: Ferhatlije-Pazarić, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10021197, Lokalitet: Ferhatlije-Pazarić, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10093153, Lokalitet: G. Bioča, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10082073, Lokalitet: Iznad Ravne (Trebević), ID: UNIBLSF:VascularFlora:10081510, Lokalitet: iznad Sudića, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10021824, Lokalitet: iznad Tarčina, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10081487, Lokalitet: kod Sudića, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10093568, Lokalitet: Kozlovac-Tirića bara (Nišići), ID: UNIBLSF:VascularFlora:10081800, Lokalitet: Krivojevići, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10093447, Lokalitet: Mali Lupoglav (Bioča Tarčin), ID: UNIBLSF:VascularFlora:10081563, Lokalitet: Nišići, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10082041, Lokalitet: Nišići-Olovo, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10081747, Lokalitet: Nišići-Sudići, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10021790, Lokalitet: Okolina Tarčina, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10082270, Lokalitet: Ozren pl.-potok Sušica, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10093652, Lokalitet: Ozren planina, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10093596, Lokalitet: Ozren planina, odj. 116, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10021160, Lokalitet: Pazarić-Šavnici, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10021726, Lokalitet: Pazarić-Tarčin, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10081617, Lokalitet: Polovača (Bijambare), ID: UNIBLSF:VascularFlora:10081589, Lokalitet: Sudići, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10021658, Lokalitet: Šavnici-Pazarić,


Stefanović, V.. 1964. Šumska vegetacija šireg područja Trebevića. Radovi odjeljenje privredno-tehničkih nauka 25(7): 56-153

Nalazi:

ID: UNIBLSF:VascularFlora:10082984, Lokalitet: Trebević, gaj na Hridu, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10083450, Lokalitet: Trebević, ispod Ravni, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10083214, Lokalitet: Trebević, Švrakino selo, Mojmilo,


Wraber, M.. 1958. Biljnosociološki prikaz kesenovih šuma Bosne i Hercegovine. Godišnjak biološkog instituta u Sarajevu, 12(1-2): 139-182

Nalazi:

ID: UNIBLSF:VascularFlora:10036995, Lokalitet: Cazin GJ Gomila, o.1 Vučja jama, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10036818, Lokalitet: Herc. Brezovice iznad Seonice izn Neretvice,