Species | ACCEPTED

Saxifraga rotundifolia L.

Sp. Pl., ed. 1: 403. 1753
Klasifikacija: Carstvo: Plantae Odjeljak: Tracheophyta Pododjeljak: Spermatophytina Klasa: Magnoliopsida Nadred: Saxifraganae Red: Saxifragales Familija: Saxifragaceae Juss. Rod: Saxifraga L.

Taksonomski izvor: Marhold, K. (2011): Saxifragaceae. – In: Euro+Med Plantbase - the information resource for Euro-Mediterranean plant diversity.

Izvor podataka o rasprostranjenju: GIS baza vaskularne flore BiH. Univerzitet u Banjoj Luci, Šumarski fakultet, Katedra za ekologiju šuma.

ID imena u bazi: 1003707

Takson u EURO+MED: Saxifraga rotundifolia L.

EUNIS ime taksona: Saxifraga rotundifolia L.

GBIF ID: 7339396

Saxifraga rotundifolia L. u Federaciji BiH
NARODNA IMENA:
SINONIMI:
PODACI O NALAZIMA (ukupno 130)

Nepublikovanih nalaza: 4

Publikovanih nalaza: 126


Barudanović, S.. 2003. Ekološko-vegetacijska diferenciacija lišćarsko-listopadnih šuma planine Vranica. Doktorska disertacija, Univerzitet u Sarajevu, Prirodno-matematički fakultet, 373 s.

Nalazi:

ID: UNIBLSF:VascularFlora:10090338, Lokalitet: Vranica, desna obala Desne, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10090989, Lokalitet: Vranica, Donja Bistrica, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10091479, Lokalitet: Vranica, izliv Požarne, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10090153, Lokalitet: Vranica, između Sivke i Osoje, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10088850, Lokalitet: Vranica, iznad Lucina (Vrbas), ID: UNIBLSF:VascularFlora:10090240, Lokalitet: Vranica, Jezernica, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10090313, Lokalitet: Vranica, Jezernica-Prokoško jezero, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10089858, Lokalitet: Vranica, lijeva obala Desne, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10090107, Lokalitet: Vranica, potok Zavol, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10091112, Lokalitet: Vranica, prema Kačunima, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10091082, Lokalitet: Vranica, prema Lučevcu, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10088740, Lokalitet: Vranica, prema Prokoškom jezeru, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10089415, Lokalitet: Vranica, Prokoško jezero-Turkovići, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10088624, Lokalitet: Vranica, Runjevica, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10088769, Lokalitet: Vranica, Runjevica, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10090270, Lokalitet: Vranica, Sastavci, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10088825, Lokalitet: Vranica, Vrtače, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10088798, Lokalitet: Vranica, Vrtače, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10088885, Lokalitet: Vranica, Vrtače, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10088561, Lokalitet: Vranica, Vrtače-Dragune,


Bucalo et al.. 2006. mogućnost izdvajanja zaštićenog područja Klekovača-Lom. Maga projekt

Nalazi:

ID: UNIBLSF:VascularFlora:10059614, Lokalitet: Mala Klekovaca, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10061278, Lokalitet: Mala Klekovaca, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10059575, Lokalitet: Mala Klekovaca, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10059660, Lokalitet: Mala Klekovaca, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10059708, Lokalitet: Mala Klekovaca, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10059123, Lokalitet: Srednja Klekovaca, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10061340, Lokalitet: Svinjarice,


Bucalo, V.. 1999. Šumske fitocenoze Jadovnika. ŠF BL, Beograd

Nalazi:

ID: UNIBLSF:VascularFlora:10020376, Lokalitet: iznad Maleševaca (99a), ID: UNIBLSF:VascularFlora:10080305, Lokalitet: Jadovnik, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10087909, Lokalitet: Jadovnik, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10080605, Lokalitet: Jadovnik, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10080545, Lokalitet: Jadovnik, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10080491, Lokalitet: Jadovnik, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10080450, Lokalitet: Jadovnik, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10080355, Lokalitet: Jadovnik, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10080214, Lokalitet: Jadovnik, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10080176, Lokalitet: Jadovnik, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10080035, Lokalitet: Jadovnik, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10079936, Lokalitet: Jadovnik, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10083694, Lokalitet: Jadovnik, Crijemušnjak (III/56), ID: UNIBLSF:VascularFlora:10084120, Lokalitet: Jadovnik, Goli vrh (III/55/2a), ID: UNIBLSF:VascularFlora:10083949, Lokalitet: Jadovnik, kod kote 1558 (III/64), ID: UNIBLSF:VascularFlora:10083741, Lokalitet: Jadovnik, pod Lisinom (III/55/2), ID: UNIBLSF:VascularFlora:10083841, Lokalitet: Jadovnik, pod Lisinom (III/64), ID: UNIBLSF:VascularFlora:10083887, Lokalitet: Jadovnik, pod Malim batom (III/80a), ID: UNIBLSF:VascularFlora:10084012, Lokalitet: Jadovnik, pod stj. vrhom između s i m Bata (III/81, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10083596, Lokalitet: Jadovnik, pod Tisovom kosom (odj. I/74b), ID: UNIBLSF:VascularFlora:10084060, Lokalitet: Jadovnik, pod Velikim batom (III/81), ID: UNIBLSF:VascularFlora:10083646, Lokalitet: Jadovnik, Tisova kosa (I/90a),


Dizdarević, M., Lakušić, R., Grgić, P., Pavlović, B., Redžić, S. 1989. Refugialni i reliktni karakter nekih vrsta biljaka i životinja u kanjonskim životnim zajednicama. Elaborat, Prirodno-matematički fakultet univerziteta u Sarajevu

Nalazi:

ID: UNIBLSF:VascularFlora:10097296, Lokalitet: Galica,


Fukarek, P.. 1964. Fitocenološka istraživanja Igmana. Institut šumarstva u Sarajevu.134 s.

Nalazi:

ID: UNIBLSF:VascularFlora:10095624, Lokalitet: Igman, ispod V. Vlahinje, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10095579, Lokalitet: Igman, ispod V. Vlahinje, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10095481, Lokalitet: Igman, ispod vrha Bjelašnice, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10095533, Lokalitet: Igman, nad Strmim dolom, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10095431, Lokalitet: Igman, Veliki Kotao,


Glišić, Mv.. 1976. Šumska vegetacija ŠPP Grmeč Petrovac, elaborat. Institut za šumarstvo, Beograd

Nalazi:

ID: UNIBLSF:VascularFlora:10085569, Lokalitet: Grmeč- Krnjeuša, 107, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10085817, Lokalitet: Grmeč- Krnjeuša, 97/2, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10085206, Lokalitet: Grmeč- Petrovac, 94, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10078743, Lokalitet: Grmeč-Petrovac, 113, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10079694, Lokalitet: Grmeč-Petrovac, 169-170,


Günther Beck-Mannagetta, Lerchenau, 1923: Flora Bosne, Hercegovine i bivšeg Sandžaka Novog Pazara, II (11. dio). Glasnik Zemaljskog muzeja u Bosni i Hercegovini, Vol. 35(1): 49-74. Sarajevo

Nalazi:

ID: UNIBLSF:VascularFlora:1021817, Lokalitet: Bosna, iznad Prokoškog jezera, ID: UNIBLSF:VascularFlora:1021818, Lokalitet: Bosna, kod Velikog jezera na Treskavici, obilna, ID: UNIBLSF:VascularFlora:1021820, Lokalitet: južna Bosna, Vranica pl., na Loćikama, 1900 m,


Lakušić, Pavlović, Abadžić, Kutleša, Mišić, Redžić, Maljević, Bratović. 1979. Struktura i dinamika ekosistema planina Vranice u Bosni. Drugi kongres ekologa Jugoslavije, 605-714

Nalazi:

ID: UNIBLSF:VascularFlora:10068493, Lokalitet: uz Vrbas, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10068609, Lokalitet: Vaganj, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10068256, Lokalitet: Vranica, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10068337, Lokalitet: Vranica, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10068395, Lokalitet: Vranica, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10068302, Lokalitet: Zec,


Lakušić, R. & Redžić, S.. 1991. Vegetacija refugijalno-reliktnih ekosistema sliva rijeke Une. Bilten Društva ekologa Bosne i Hercegovine ser B 6:25-73

Nalazi:

ID: UNIBLSF:VascularFlora:10026915, Lokalitet: Una - Štrbački buk, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10026847, Lokalitet: Una - Štrbački buk, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10026784, Lokalitet: Una - Štrbački buk, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10026715, Lokalitet: Una - Štrbački buk, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10026551, Lokalitet: Una uzvodno od M. Broda, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10027114, Lokalitet: Una, Bos. Krupa, desna obala, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10027020, Lokalitet: Una, Bos. Krupa, desna obala, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10026972, Lokalitet: Una, Bos. Krupa, desna obala, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10027067, Lokalitet: Una, Bos. Krupa, desna obala, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10027272, Lokalitet: Unac, lijeva obala, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10027193, Lokalitet: Unac, lijeva obala, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10027343, Lokalitet: Unac, lijeva obala,


Lakušić, R., Pavlović, D., Abadžić, S., Kutleša, L., Mišić, L.. 1982. Ekosistemi planine Vlačić. Die Ökosysteme des Gebirges Vlašić. Bilten društva ekologa SR BiH - Sarajevo, Serija A - Ekološke monografije, 131 s.

Nalazi:

ID: UNIBLSF:VascularFlora:10068847, Lokalitet: Vlašić, Devečani-Babanovac, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10069020, Lokalitet: Vlašić, Devečani-Babanovac, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10069004, Lokalitet: Vlašić, Devečani-Babanovac, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10068978, Lokalitet: Vlašić, Devečani-Babanovac, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10068940, Lokalitet: Vlašić, Devečani-Babanovac, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10068891, Lokalitet: Vlašić, Devečani-Babanovac, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10069490, Lokalitet: Vlašić, Galica, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10069776, Lokalitet: Vlašić, Galica, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10069750, Lokalitet: Vlašić, Galica, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10069718, Lokalitet: Vlašić, Galica, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10069679, Lokalitet: Vlašić, Galica, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10069647, Lokalitet: Vlašić, Galica, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10069619, Lokalitet: Vlašić, Galica,


Muratspahić D. i Lakušić R.. 1992. Neke fitoenoze šuma i šikara iz doline Neretve. Poljoprivreda i šumarstvo, XXXVIII, 1-2, 95-101, Podgorica

Nalazi:

ID: UNIBLSF:VascularFlora:10035138, Lokalitet: nizvodno od Jablanice, na desnoj obali Neretve,


Redžić S., Lakušić R., Muratspahić D., Bjelčić Ž. & Omerović S.. 1984. Struktura i dinamika fitocenoza Cincara i Vitoroga. Godišnjak biološkog inštituta Univerziteta u Sarajevu

Nalazi:

ID: UNIBLSF:VascularFlora:10066065, Lokalitet: Cincar, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10065845, Lokalitet: Cincar, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10066103, Lokalitet: Cincar, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10065942, Lokalitet: Cincar, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10065445, Lokalitet: Cincar, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10065490, Lokalitet: Cincar, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10065873, Lokalitet: Cincar, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10065816, Lokalitet: Cincar, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10066005, Lokalitet: Cincar, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10065976, Lokalitet: Cincar, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10065355, Lokalitet: Cincar, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10065407, Lokalitet: Cincar, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10066798, Lokalitet: Vitorog, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10066838, Lokalitet: Vitorog, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10066819, Lokalitet: Vitorog,


Stefanović , V.. 1996. Fitocenoza bukve sa veprinom mekolisnom sjeverne Bosne (ass. Rusco hypoglossi-Fagetum submontanum V. Stefanović 1990). Glasnik Zemaljskog muzeja Bosne i Hercegovine u Sarajevu N. S., sv. 31 (1992-95): 311-322

Nalazi:

ID: UNIBLSF:VascularFlora:10097124, Lokalitet: Ošljak-Golaja (Ključ),


Stefanović, V.. 1964. Šumska vegetacija šireg područja Trebevića. Radovi odjeljenje privredno-tehničkih nauka 25(7): 56-153

Nalazi:

ID: UNIBLSF:VascularFlora:10094378, Lokalitet: Trebević, ispod Draguljca, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10035494, Lokalitet: Trebević, mala Čolina kapa, Jarčedol, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10094432, Lokalitet: Trebević, od Orlovače proti Jarčedolu, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10094095, Lokalitet: Trebević, pored Vaganj stijene,


Tregubov, V.. 1941. Grmeč.

Nalazi:

ID: UNIBLSF:VascularFlora:10053776, Lokalitet: Crni palez, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10054868, Lokalitet: Crni palez, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10053967, Lokalitet: Javorova kosa, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10054484, Lokalitet: Klekovaca, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10053675, Lokalitet: Klekovaca, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10054555, Lokalitet: Klekovaca, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10054279, Lokalitet: Ovcara, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10054305, Lokalitet: Ovcara, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10053567, Lokalitet: Srnetica, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10053295, Lokalitet: Stevilovica uvala, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10055645, Lokalitet: Stevilovica uvala,