Species | ACCEPTED

Sedum acre L.

Sp. Pl.: 432. 1753
Klasifikacija: Carstvo: Plantae Odjeljak: Tracheophyta Pododjeljak: Spermatophytina Klasa: Magnoliopsida Nadred: Saxifraganae Red: Saxifragales Familija: Crassulaceae DC. Rod: Sedum L.

Taksonomski izvor: Marhold, K. (2011): Crassulaceae. – In: Euro+Med Plantbase - the information resource for Euro-Mediterranean plant diversity.

Izvor podataka o rasprostranjenju: GIS baza vaskularne flore BiH. Univerzitet u Banjoj Luci, Šumarski fakultet, Katedra za ekologiju šuma.

ID imena u bazi: 1003788

Takson u EURO+MED: Sedum acre L.

EUNIS ime taksona: Sedum acre L.

GBIF ID: 5362007

Sedum acre L. u Federaciji BiH
NARODNA IMENA:
SINONIMI:
Sedum acre subsp. microphyllum (Stef.) Bertová ,  Sedum acre subsp. neglectum (Ten.) Arcang. ,  Sedum acre subsp. neglectum (Ten.) Rouy & E.G.Camus ,  Sedum neglectum subsp. sopianae Priszter ,  Sedum neglectum Ten. ,  Sedum neglectum Ten.
PODACI O NALAZIMA (ukupno 53)

Nepublikovanih nalaza: 4

Publikovanih nalaza: 49


Bucalo, V.. 1999. Šumske fitocenoze Jadovnika. ŠF BL, Beograd

Nalazi:

ID: UNIBLSF:VascularFlora:10019681, Lokalitet: Cvijanjuša (142), ID: UNIBLSF:VascularFlora:10019636, Lokalitet: Iznad Donjih Mrđa (33a), ID: UNIBLSF:VascularFlora:10020273, Lokalitet: kod Bajića poljana (pod Planinicom), ID: UNIBLSF:VascularFlora:10019817, Lokalitet: pod Gajanovića glavicom (32a), ID: UNIBLSF:VascularFlora:10019719, Lokalitet: pod Vijencem, naspram Runjevice (47a), ID: UNIBLSF:VascularFlora:10019590, Lokalitet: Runjevica (odjel 46),


Fabijanić, Fukarek & Stefanović. 1963. Pregled osnovnih tipova šumske vegetacije. Lepenica, kniga III

Nalazi:

ID: UNIBLSF:VascularFlora:10029825, Lokalitet: Graščica na cesti Kreševo-Kiseljak, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10029187, Lokalitet: Lepenica, Čubren iznad sela Čubrena, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10029146, Lokalitet: Lepenica, ispod Čubrena, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10029397, Lokalitet: Lepenica, iznad sela Calukovca, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10029440, Lokalitet: Lepenica, iznad sela Paretka, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10029249, Lokalitet: Lepenica, Iznad sela Podastinja, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10029112, Lokalitet: Lepenica, Međedice,


Günther Beck-Mannagetta, Lerchenau, 1923: Flora Bosne, Hercegovine i bivšeg Sandžaka Novog Pazara, II (11. dio). Glasnik Zemaljskog muzeja u Bosni i Hercegovini, Vol. 35(1): 49-74. Sarajevo

Nalazi:

ID: UNIBLSF:VascularFlora:1021422, Lokalitet: Bosna, kod Borovnice na Veležu, na serpentinu, ID: UNIBLSF:VascularFlora:1021413, Lokalitet: Bosna, kod Uništa na Dinari, ID: UNIBLSF:VascularFlora:1021427, Lokalitet: Bosna, na Bukoviku, ID: UNIBLSF:VascularFlora:1021418, Lokalitet: Bosna, na Velikoj Raduši, ID: UNIBLSF:VascularFlora:1021407, Lokalitet: Bosna, oko Donje Tuzle, ID: UNIBLSF:VascularFlora:1021444, Lokalitet: Hercegovina, Čabulja pl., na Čabulji, ID: UNIBLSF:VascularFlora:1021445, Lokalitet: Hercegovina, Čabulja pl., na Medvedu, ID: UNIBLSF:VascularFlora:1021449, Lokalitet: Hercegovina, Mostar, oko Blagaja, ID: UNIBLSF:VascularFlora:1021458, Lokalitet: Hercegovina, Mostar, oko Mostara, ID: UNIBLSF:VascularFlora:1021446, Lokalitet: Hercegovina, Mostar, oko Mostara, ID: UNIBLSF:VascularFlora:1021447, Lokalitet: Hercegovina, Mostar, u Bijelom polju kod Mostara, ID: UNIBLSF:VascularFlora:1021443, Lokalitet: Hercegovina, na Drinači, ID: UNIBLSF:VascularFlora:1021442, Lokalitet: Hercegovina, Prenj pl., na Glogovo pl., ID: UNIBLSF:VascularFlora:1021440, Lokalitet: Hercegovina, Prenj pl., na Prenju, ID: UNIBLSF:VascularFlora:1021441, Lokalitet: Hercegovina, Prenj pl., na Prislabu pl., ID: UNIBLSF:VascularFlora:1021452, Lokalitet: Hercegovina, Stolac, oko Stoca, ID: UNIBLSF:VascularFlora:1021448, Lokalitet: Hercegovina, Velež pl., na Veležu , ID: UNIBLSF:VascularFlora:1021425, Lokalitet: južna Bosna, Bjelašnica pl., na Igmanu, ID: UNIBLSF:VascularFlora:1021430, Lokalitet: južna Bosna, Sarajevo, na Grdonju kod Sarajeva, ID: UNIBLSF:VascularFlora:1021424, Lokalitet: južna Bosna, Sarajevo, oko Ilidže, ID: UNIBLSF:VascularFlora:1021426, Lokalitet: južna Bosna, Sarajevo, oko Sarajeva, ID: UNIBLSF:VascularFlora:1021429, Lokalitet: južna Bosna, Sarajevo, u dolini Miljacke, ID: UNIBLSF:VascularFlora:1021420, Lokalitet: južna Bosna, Vranica pl., kod Fojnice, ID: UNIBLSF:VascularFlora:1021421, Lokalitet: južna Bosna, Zvijezda pl., kod vareša, ID: UNIBLSF:VascularFlora:1021415, Lokalitet: jz Bosna, Kupreško polje, kod Šuice, ID: UNIBLSF:VascularFlora:1021416, Lokalitet: jz Bosna, Livno, oko Livna, do 1000 m, ID: UNIBLSF:VascularFlora:1021414, Lokalitet: jz Bosna, Uilica pl., na Uilici, ID: UNIBLSF:VascularFlora:1021419, Lokalitet: srednja Bosna, Travnik, kod Travnika, ID: UNIBLSF:VascularFlora:1021409, Lokalitet: zapadna Bosna, Cazinska krajina, na Velikoj Gomili, ID: UNIBLSF:VascularFlora:1021410, Lokalitet: zapadna Bosna, Grmeč pl., u Dugom polju,


Lakušić, R., Pavlović, D., Abadžić, S., Kutleša, L., Mišić, L.. 1982. Ekosistemi planine Vlačić. Die Ökosysteme des Gebirges Vlašić. Bilten društva ekologa SR BiH - Sarajevo, Serija A - Ekološke monografije, 131 s.

Nalazi:

ID: UNIBLSF:VascularFlora:10024750, Lokalitet: Vlašić, iznad Paklareva,


Muratspahić D. i Lakušić R.. 1992. Neke fitoenoze šuma i šikara iz doline Neretve. Poljoprivreda i šumarstvo, XXXVIII, 1-2, 95-101, Podgorica

Nalazi:

ID: UNIBLSF:VascularFlora:10063016, Lokalitet: Diva Grabovica,


Muratspahić, D., Redžić, S. & Lakušić, R.. 1991. Asocijacija Rusco-Carpinetum orientalis Bleč. et Lkšić 1966 u dolini rijeke Neretve. Glasnik Republičkog Zavoda za zaštitu prirode i Prirodnjačkog muzeja Podgorica 24: 7-12

Nalazi:

ID: UNIBLSF:VascularFlora:10032882, Lokalitet: Iznad brane HE Salakovac, iznad novog mosta,


Stefanović V.. 1989. Prilog poznavanju fitogeografskih i fitocenoloških odnosa bjelograbovih šuma izvan klimazonalnog areala u Bosni. Glasnik Zemaljskog muzeja Bosne i Hercegovine, Prirodne nauke, Nova serija, br. 28, Sarajevo

Nalazi:

ID: UNIBLSF:VascularFlora:10028646, Lokalitet: centralna Bosna, padine Vepra, okolina Zenice, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10028606, Lokalitet: centralna Bosna, ušće Crnog potoka u Bosnu, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10028551, Lokalitet: zapadna Bosna, Majdan kod Jajca,