Vrsta | PRIHVAĆEN TAKSON [Catalogue of Life, 2021]

Rhinolophus ferrumequinum (Schreber, 1774)

Klasifikacija: Carstvo: Animalia Odjeljak: Chordata Klasa: Mammalia Red: Chiroptera Nadfamilija: Rhinolophoidea Familija: Rhinolophidae Rod: Rhinolophus

Taksonomski izvor: Catalogue of Life, 2021

Izvor podataka o rasprostranjenju:

ID imena u bazi: 204

Catalogue of Life ID: 35492350

Rhinolophus ferrumequinum (Schreber, 1774) u Federaciji BiH
NARODNA IMENA:
veliki potkovičar
SINONIMI:
UGROŽENOST:

Kategorija ugroženosti u Federaciji BiH: VU

Globalna Crvena lista (IUCN kategorija 2020): LC

Evropska Crvena lista (IUCN kategorija 2020): NT

Na "Crvenoj listi" RS: DA

Crvena lista Hrvatske: NT

STATUS ZAŠTITE:

Status zaštite u Federaciji BiH: Nema

Zaštićena lovostajem u FBiH: LZ

Status zaštite u RS: SZ

Zaštićena lovostajem u RS: Ne

Status zaštite u Srbiji: SZ

Status zaštite u Hrvatskoj: SZ

Status zaštite u Crnoj Gori: Z

Direktiva o staništima EU: II, IV

Bernska konvencija: II

Bonska konvencija: II

PODACI O NALAZIMA (ukupno 0)

Nepublikovanih nalaza: 0

Publikovanih nalaza: 0