INFORMACIONI SISTEM

ZAŠTITE PRIRODE FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

O Informacionom Sistemu


Informacioni sistem zaštite prirode Federacije Bosne i Hercegovine (ISZP-FBiH) čine informacije o prirodnom (biološkom i geološkom) nasljeđu Federacije Bosne i Hercegovine u formi baza podataka, aplikativnih rješenja i web servisa. ISZP-FBiH je namijenjen za prikupljanje, čuvanje, održavanje i dijeljenje podataka.

Prema članu 197. Zakona o zaštiti prirode Federacije BiH (Sl. novine FBiH broj 66/13 od 28.8.2013.godine) Federalno ministarstvo okoliša i turizma (FMOiT) treba da organizuje, a Federalni zavod za zaštitu prirode (FZZP) vodi informacioni sistem zaštite prirode (ISZP) kao dio jedinstvenog informacionog sistema ministarstva, prema međunarodno prihvaćenim standardima i obavezama. Prema istom članu FZZP treba da prikuplja, obrađuje i objedinjuje podatke o stanju prirode, izrađuje izvještaje i vodi baze podataka u sklopu ISZP.

Budući da FZZP još nije uspostavljen, Vlada Federacije BiH je na 137. sjednici donijela Zaključak broj 146/2018 od 01.02.2018. godine, kojim zadužuje Fond za zaštitu okoliša Federacije BiH (Fond) da pokrene aktivnosti u cilju formiranja ISZP. Fondu je dodjeljen zadatak uspostavljanja i razvijanja ISZP do momenta uspostave FZZP.

Ovaj portal je početna stranica na kojoj će biti objavljeni svi dijelovi ISZP-FBiH u modularnoj formi (zaštićena područja, flora, fauna, zaštićene vrste, crvena lista itd.). Svaki dio ovog informacionog sistema će se razvijati kao posebna aplikacija i integrisati u sistem ili putem zajedničke baze ili dodavanjem vanjske reference na ovaj portal.

Moduli


Zaštićena područja FBiH

Područja koja imaju izraženu geološku, biološku, ekosistemsku ili pejzažnu raznovrsnost i koja su značajna kao staništa vrsta ptica.

Lista endema Jugoistočne Evrope

Endemične vrste čiji su klasični lokaliteti na području Jugoistočne Evrope (vaskularne biljke, sisari, vodozemci i tvrdokrilci (Coleoptera)).

Pilot modul FBiH

Pilot modul rasprostranjenja vrsta FBiH sa 100 izabranih vrsta.

Flora FBiH

Registar biljnih vrsta FBiH.

Zaštićene vrste FBiH

Registar zaštićenih vrsta FBiH.

Crvena lista FBiH

Lista vrsta rasprostranjenih u FBiH, koje imaju kategoriju ugroženosti u skladu sa kriterijumima IUCN-a.

O Fondu


Fond za zaštitu okoliša Federacije BiH je strukturirana, neprofitna, finansijska institucija u svojstvu pravnog lica s pravima, obavezama i odgovornostima utvrđenim Zakonom o Fondu, Statutom Fonda kao i nizom drugih zakonskih i podzakonskih akata. Fond je osnovan od strane Vlade Federacije BiH 08.07.2003. godine, a postao je operativan 2010. godini. U prethodnih 10 godina, Fond je prepoznat kao subjekt, koji finansijskom i tehničkom podrškom doprinosi postizanju ciljeva definisanih u relevantnim domaćim i međunarodnim dokumenatima iz oblasti zaštite okoliša.

Svojim djelovanjem, Fond se iskazao kao jedan od pokretača snažnijeg ekonomskog i privrednog razvoja Federacije BiH, uz stalnu transparentnost namjenskog pribavljanja, upravljanja i korištenja sredstava Fonda.

Dostupnosti rezultata i informacija o projektima koje Fond finansira, sa jedne strane, kao i kontinuirano finansiranje projekata iz oblasti zaštite prirode, sa druge strane, dovele su do prepoznavanja Fonda kao transparentnog izvora provjerenih i relevantnih informacija. Prethodno navedene činjenice su jedan od ključnih faktora uključivanja Fonda u uspostavljanje i vođenje informacionog sistema zaštite prirode Federacije BiH.

Hronologija uspostave ISZP-a


Modularna struktura Informacionog sistema zaštite prirode omogućila je postepen rad na izradi informacionog sistema (modul po modul). Rad na izradi Informacionog sistema zaštite prirode do sada su omogućila dva projekta.


Otvoreni regionalni fond - Biodiverzitet (ORF BD) i Otvoreni regionalni fond – Implementacija ugovora u oblasti biodiverziteta (ORF BDU), su projekti čiji je finansijer njemačko Savezno ministarstvo za ekonomsku saradnju i razvoj (BMZ) a implementirani od strane Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, omogućili su izradu nekoliko komponenti informacionog sistema od 2018. do 2020. godine:

  • Izradu portala ISZP-a;
  • Izradu Modula Liste odabranih endemskih kopnenih biljnih i životinjskih taksona u Jugoistočnoj Evropi (JIE);
  • Uspostavu osnovne baze Informacionog sistema za zaštitu prirode;
  • Razvoj Modula zaštićenih područja u Federaciji BiH i RS-u;
  • Razvoj geoprostorne komponente ISZP-a;
  • Izradu Pilot modula kao pokaznog taksonomsko-distributivnog modula ISZP-a.

Više o projektu GIZ/BMZ


Projekat finansiran od strane Globalnog fonda za okoliš (GEF), te implementiran od strane Programa Ujedinjenih nacija za okoliš/životnu sredinu (UNEP) u 2021. godini omogućio je uspostavljanje:

  • Modula zaštićenih i strogo zaštićenih vrsta RS i FBiH;
  • Modula ugroženih vrsta (crvene liste) RS i FBiH.

Više o projektu UNEP/GEF

Kontaktirajte nas


Vaša poruka je poslana. Hvala!
Kancelarija
Fond za zaštitu okoliša Federacije BiH
Hamdije čemerlića 39A
71 000 Sarajevo, Federacija Bosne i Hercegovine
Bosna i Hercegovina
Phone: +387 (0)33 723 680
Email
info@fzofbih.org.ba