Species | ACCEPTED

Acer campestre L.

Sp. Pl.: 1055. 1753
Klasifikacija: Carstvo: Plantae Odjeljak: Tracheophyta Pododjeljak: Spermatophytina Klasa: Magnoliopsida Nadred: Rosanae Red: Sapindales Bercht. & J. Presl Familija: Sapindaceae Juss. Rod: Acer L.

Taksonomski izvor: Raab-Straube, E. von (2018): Sapindaceae. – In: Euro+Med Plantbase - the information resource for Euro-Mediterranean plant diversity.

Izvor podataka o rasprostranjenju: GIS baza vaskularne flore BiH. Univerzitet u Banjoj Luci, Šumarski fakultet, Katedra za ekologiju šuma.

ID imena u bazi: 1000008

Takson u EURO+MED: Acer campestre L.

EUNIS ime taksona: Acer campestre L.

GBIF ID: 3189863

Acer campestre L. u Federaciji BiH
NARODNA IMENA:
SINONIMI:
Acer affine Opiz ,  Acer austriacum Tratt. ,  Acer bedoei Borbás ,  Acer campestre subsp. hebecarpum (DC.) Pax ,  Acer campestre subsp. hebecarpum (DC.) Pax ,  Acer campestre var. leiocarpon Wallr. ,  Acer collinum (DC.) Ten. ,  Acer leiocarpon Opiz ,  Acer microcarpon Opiz ,  Acer molle Opiz
PODACI O NALAZIMA (ukupno 242)

Nepublikovanih nalaza: 86

Publikovanih nalaza: 156


Barudanović, S.. 2003. Ekološko-vegetacijska diferenciacija lišćarsko-listopadnih šuma planine Vranica. Doktorska disertacija, Univerzitet u Sarajevu, Prirodno-matematički fakultet, 373 s.

Nalazi:

ID: UNIBLSF:VascularFlora:10090981, Lokalitet: Vranica, Donja Bistrica,


Bucalo, V.. 1999. Šumske fitocenoze Jadovnika. ŠF BL, Beograd

Nalazi:

ID: UNIBLSF:VascularFlora:10019699, Lokalitet: Cvijanjuša (142), ID: UNIBLSF:VascularFlora:10020072, Lokalitet: do Bucalove doline (23a), ID: UNIBLSF:VascularFlora:10019649, Lokalitet: Iznad Donjih Mrđa (33a), ID: UNIBLSF:VascularFlora:10019779, Lokalitet: iznad Gornjih Mrđa (30a), ID: UNIBLSF:VascularFlora:10020109, Lokalitet: iznad Reljića (59/3a), ID: UNIBLSF:VascularFlora:10080693, Lokalitet: Jadovnik, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10020165, Lokalitet: Kraljeva draga (59/3a), ID: UNIBLSF:VascularFlora:10019874, Lokalitet: nad rijekom Unac, zapadno od Mrđa (32a, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10019827, Lokalitet: pod Gajanovića glavicom (32a), ID: UNIBLSF:VascularFlora:10019559, Lokalitet: Runjevica (odjel 46), ID: UNIBLSF:VascularFlora:10019607, Lokalitet: Runjevica (odjel 46), ID: UNIBLSF:VascularFlora:10020852, Lokalitet: sliv Drobnjaka,


Dizdarević, M., Lakušić, R., Grgić, P., Pavlović, B., Redžić, S. 1989. Refugialni i reliktni karakter nekih vrsta biljaka i životinja u kanjonskim životnim zajednicama. Elaborat, Prirodno-matematički fakultet univerziteta u Sarajevu

Nalazi:

ID: UNIBLSF:VascularFlora:10097179, Lokalitet: Paklarevo, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10097246, Lokalitet: Paklarevo, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10097143, Lokalitet: Paklarevo, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10097214, Lokalitet: Paklarevo,


Fabijanić, B., Burlica, Č., Vukorep, I., Živanov, N. 1967. Tipovi šuma na eocenskom flišu severne Bosne. Radovi šumarskog fakulteta i instituta za šumarstvo u Sarajevu 12(1): 1-89

Nalazi:

ID: UNIBLSF:VascularFlora:10026233, Lokalitet: Cerje iznad Doknja, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10026170, Lokalitet: Lukavica u Šibošnici, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10096125, Lokalitet: Majevica, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10096031, Lokalitet: Majevica, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10095828, Lokalitet: Majevica, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10096072, Lokalitet: Majevica,


Fabijanić, Fukarek & Stefanović. 1963. Pregled osnovnih tipova šumske vegetacije. Lepenica, kniga III

Nalazi:

ID: UNIBLSF:VascularFlora:10093053, Lokalitet: Lepenica, Čubren, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10029201, Lokalitet: Lepenica, Čubren iznad sela Čubrena, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10029228, Lokalitet: Lepenica, Čubren iznad sela Čubrena, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10029493, Lokalitet: Lepenica, Čubren iznad sela Čubrena, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10093017, Lokalitet: Lepenica, Čubren iznad sela Ljetovika, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10035734, Lokalitet: Lepenica, Đedov do, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10029162, Lokalitet: Lepenica, ispod Čubrena, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10029533, Lokalitet: Lepenica, iznad sela Paretka, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10029257, Lokalitet: Lepenica, Iznad sela Podastinja, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10093101, Lokalitet: Lepenica, Klašnice, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10035607, Lokalitet: Lepenica, kod sela Han-Ivice, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10029766, Lokalitet: Lepenica, Meoršje Gunjevića put, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10035646, Lokalitet: Lepenica, padine Mokrina kod sela Zabrđa, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10029626, Lokalitet: Lepenica, Paretak,


Fukarek, P., Fabijanić, B. & Janjić, N.. 1974. Nova nalazišta sladuna (Quercus conferta Kit.) u Bosni i Hercegovini. Zbornik radova sa Simpozijuma povodom 100 godišnjice prve jugoslovenske dendrologije Josifa Pančića, Naučni skupovi 1: 69-83

Nalazi:

ID: UNIBLSF:VascularFlora:10027844, Lokalitet: donji sliv Gračaničke rijeke kod Zenice, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10027711, Lokalitet: donji sliv Gračaničke rijeke kod Zenice, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10027755, Lokalitet: donji sliv Gračaničke rijeke kod Zenice, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10027802, Lokalitet: donji sliv Gračaničke rijeke kod Zenice, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10027879, Lokalitet: donji sliv Gračaničke rijeke kod Zenice, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10027912, Lokalitet: donji sliv Gračaničke rijeke kod Zenice,


Günther Beck-Mannagetta, Lerchenau, 1921/22: Flora Bosne, Hercegovine i bivšeg Sandžaka Novog Pazara, II (10. dio). Glasnik Zemaljskog muzeja u Bosni i Hercegovini, Vol. 33-34(1-4): 01-17. Sarajevo

Nalazi:

ID: UNIBLSF:VascularFlora:1020398, Lokalitet: Bosna, kod Turbeta blizu Travnika, ID: UNIBLSF:VascularFlora:1020356, Lokalitet: Bosna, oko Breške, ID: UNIBLSF:VascularFlora:1020357, Lokalitet: Bosna, oko Donje Tuzle, ID: UNIBLSF:VascularFlora:1020400, Lokalitet: Hercegovina, Bitovnja pl., na Ivan sedlu, u šumi, ID: UNIBLSF:VascularFlora:1020384, Lokalitet: Hercegovina, Čabulja pl., na Čabulji, ID: UNIBLSF:VascularFlora:1020381, Lokalitet: Hercegovina, između Drežnice i Mostara u dolini Neretve, ID: UNIBLSF:VascularFlora:1020382, Lokalitet: Hercegovina, Mostar, oko Mostara, ID: UNIBLSF:VascularFlora:1020393, Lokalitet: Hercegovina, Prenj pl., kod Lipeta, ID: UNIBLSF:VascularFlora:1020380, Lokalitet: Hercegovina, Prenj pl., u dolini Idbara, 800 m, ID: UNIBLSF:VascularFlora:1020383, Lokalitet: Hercegovina, Velež pl., na Veležu , ID: UNIBLSF:VascularFlora:1020397, Lokalitet: južna Bosna, Bjelašnica pl., na Igmanu, ID: UNIBLSF:VascularFlora:1020399, Lokalitet: južna Bosna, Sarajevo, na Grdonju kod Sarajeva, ID: UNIBLSF:VascularFlora:1020374, Lokalitet: južna Bosna, Sarajevo, oko Sarajeva, ID: UNIBLSF:VascularFlora:1020373, Lokalitet: južna Bosna, Sarajevo, oko Tarčina, ID: UNIBLSF:VascularFlora:1020364, Lokalitet: južna Bosna, Vranica pl., kod Fojnice, ID: UNIBLSF:VascularFlora:1020372, Lokalitet: južna Bosna, Zvijezda pl., oko Vareša, ID: UNIBLSF:VascularFlora:1020368, Lokalitet: jz Bosna, Glamočko polje, oko Glamoča, ID: UNIBLSF:VascularFlora:1020367, Lokalitet: jz Bosna, Kupreško polje, oko Kupresa, ID: UNIBLSF:VascularFlora:1020370, Lokalitet: jz Bosna, Livanjsko polje, oko Grkovaca, ID: UNIBLSF:VascularFlora:1020371, Lokalitet: jz Bosna, Livanjsko polje, oko Gubina, ID: UNIBLSF:VascularFlora:1020366, Lokalitet: jz Bosna, Stožer pl., na Stožeru, ID: UNIBLSF:VascularFlora:1020369, Lokalitet: jz Bosna, Šator pl., oko Preodca, ID: UNIBLSF:VascularFlora:1020355, Lokalitet: sjeverna Bosna, Gradačac, oko Gradačca, ID: UNIBLSF:VascularFlora:1020354, Lokalitet: sjeverna Bosna, Majevica pl., oko Srebrenika, ID: UNIBLSF:VascularFlora:1020362, Lokalitet: srednja Bosna, Maglaj, kod Maglaja, ID: UNIBLSF:VascularFlora:1020360, Lokalitet: srednja Bosna, Travnik, kod Travnika, ID: UNIBLSF:VascularFlora:1020361, Lokalitet: srednja Bosna, Zenica, kod Vranduka, ID: UNIBLSF:VascularFlora:1020353, Lokalitet: zapadna Bosna, Cazinska krajina, na Gomili kod Krupe,


Lakušić, R. & Redžić, S.. 1991. Vegetacija refugijalno-reliktnih ekosistema sliva rijeke Une. Bilten Društva ekologa Bosne i Hercegovine ser B 6:25-73

Nalazi:

ID: UNIBLSF:VascularFlora:10026493, Lokalitet: Banjica, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10026900, Lokalitet: Una - Štrbački buk, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10026831, Lokalitet: Una - Štrbački buk, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10026768, Lokalitet: Una - Štrbački buk, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10026326, Lokalitet: Una nizvodno od Martin Broda prema K.Vakufu, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10026373, Lokalitet: Una nizvodno od Martin Broda prema K.Vakufu, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10026415, Lokalitet: Una nizvodno od Martin Broda prema K.Vakufu, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10026959, Lokalitet: Una, Bos. Krupa, desna obala, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10027056, Lokalitet: Una, Bos. Krupa, desna obala, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10027102, Lokalitet: Una, Bos. Krupa, desna obala, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10027009, Lokalitet: Una, Bos. Krupa, desna obala,


Lakušić, R., Pavlović, D., Abadžić, S., Kutleša, L., Mišić, L.. 1982. Ekosistemi planine Vlačić. Die Ökosysteme des Gebirges Vlašić. Bilten društva ekologa SR BiH - Sarajevo, Serija A - Ekološke monografije, 131 s.

Nalazi:

ID: UNIBLSF:VascularFlora:10024500, Lokalitet: Vlašić, iznad Paklareva, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10024942, Lokalitet: Vlašić, iznad Paklareva, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10024845, Lokalitet: Vlašić, iznad Paklareva, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10024809, Lokalitet: Vlašić, iznad Paklareva, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10024915, Lokalitet: Vlašić, iznad Paklareva, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10024878, Lokalitet: Vlašić, iznad Paklareva, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10024768, Lokalitet: Vlašić, iznad Paklareva, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10024714, Lokalitet: Vlašić, iznad Paklareva, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10024668, Lokalitet: Vlašić, iznad Paklareva, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10024600, Lokalitet: Vlašić, iznad Paklareva, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10024547, Lokalitet: Vlašić, iznad Paklareva, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10025037, Lokalitet: Vlašić, iznad Paklareva, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10024976, Lokalitet: Vlašić, iznad Paklareva, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10069092, Lokalitet: Vlašić, Kaonik, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10069043, Lokalitet: Vlašić, Kaonik, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10069181, Lokalitet: Vlašić, Kaonik, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10069137, Lokalitet: Vlašić, Kaonik, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10069222, Lokalitet: Vlašić, Kaonik, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10069264, Lokalitet: Vlašić, Kaonik, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10069442, Lokalitet: Vlašić, Paklarevo, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10069410, Lokalitet: Vlašić, Paklarevo, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10069375, Lokalitet: Vlašić, Paklarevo, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10069338, Lokalitet: Vlašić, Paklarevo, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10069305, Lokalitet: Vlašić, Paklarevo,


Muratspahić D. i Lakušić R.. 1992. Neke fitoenoze šuma i šikara iz doline Neretve. Poljoprivreda i šumarstvo, XXXVIII, 1-2, 95-101, Podgorica

Nalazi:

ID: UNIBLSF:VascularFlora:10034976, Lokalitet: na desnoj obali Doljanke, nedaleko od Jablanice, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10035094, Lokalitet: na desnoj obali Doljanke, nedaleko od Jablanice, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10035013, Lokalitet: na desnoj obali Doljanke, nedaleko od Jablanice, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10035050, Lokalitet: na desnoj obali Doljanke, nedaleko od Jablanice, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10035176, Lokalitet: nizvodno od Jablanice, na desnoj obali Neretve, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10035126, Lokalitet: nizvodno od Jablanice, na desnoj obali Neretve, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10035219, Lokalitet: nizvodno od Jablanice, na desnoj obali Neretve,


Muratspahić, D., Redžić, S. & Lakušić, R.. 1991. Asocijacija Rusco-Carpinetum orientalis Bleč. et Lkšić 1966 u dolini rijeke Neretve. Glasnik Republičkog Zavoda za zaštitu prirode i Prirodnjačkog muzeja Podgorica 24: 7-12

Nalazi:

ID: UNIBLSF:VascularFlora:10032765, Lokalitet: Glagošnica-iznad mosta, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10032728, Lokalitet: Glagošnica-iznad mosta, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10032686, Lokalitet: Glagošnica-iznad mosta, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10033866, Lokalitet: HE Salakovac, lijeva obala Neretve, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10033829, Lokalitet: HE Salakovac, lijeva obala Neretve, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10033935, Lokalitet: HE Salakovac, lijeva obala Neretve, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10033972, Lokalitet: HE Salakovac, lijeva obala Neretve, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10033902, Lokalitet: HE Salakovac, lijeva obala Neretve, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10032367, Lokalitet: Mostar-iznad grada na okuci, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10032418, Lokalitet: Mostar-iznad grada na okuci, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10032391, Lokalitet: Mostar-iznad grada na okuci, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10032342, Lokalitet: Mostar-iznad grada na okuci, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10032306, Lokalitet: Mostar-iznad grada na okuci, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10032506, Lokalitet: preko puta Mostarske Bijele-desna obala Neretve, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10032563, Lokalitet: preko puta Mostarske Bijele-desna obala Neretve,


Redžić S., Lakušić R., Muratspahić D., Bjelčić Ž. & Omerović S.. 1984. Struktura i dinamika fitocenoza Cincara i Vitoroga. Godišnjak biološkog inštituta Univerziteta u Sarajevu

Nalazi:

ID: UNIBLSF:VascularFlora:10064925, Lokalitet: Cincar, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10064881, Lokalitet: Cincar, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10034208, Lokalitet: Zagoričani, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10034187, Lokalitet: Zagoričani, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10034165, Lokalitet: Zagoričani,


Stefanović V.. 1989. Prilog poznavanju fitogeografskih i fitocenoloških odnosa bjelograbovih šuma izvan klimazonalnog areala u Bosni. Glasnik Zemaljskog muzeja Bosne i Hercegovine, Prirodne nauke, Nova serija, br. 28, Sarajevo

Nalazi:

ID: UNIBLSF:VascularFlora:10028832, Lokalitet: centralna Bosna, Čubren (Lepenica), ID: UNIBLSF:VascularFlora:10028757, Lokalitet: centralna Bosna, Gradac, Zenica, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10028616, Lokalitet: centralna Bosna, ušće Crnog potoka u Bosnu, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10028486, Lokalitet: Zapadna Bosna, Radić, padine Grmeča,


Stefanović, V. & Manuševa, L.. 1966. Šumska vegetacija i zemljišta na perm-karbonskim pješčarima i škriljcima u Bosni. Radovi Šumarskog fakulteta i Instituta za šumarstvo u Sarajevu 11(3): 3-99

Nalazi:

ID: UNIBLSF:VascularFlora:10092666, Lokalitet: Han Bare (Gornje Bare), ID: UNIBLSF:VascularFlora:10030717, Lokalitet: ZB Gornja Trnova (Behremaginica),


Stefanović, V.. 1964. Šumska vegetacija na verfenskim pješčarima i glincima istočne i jugoistočne Bosne. Radovi Šumarskog fakulteta i Instituta za šumarstvo i drvnu industriju u Sarajevu

Nalazi:

ID: UNIBLSF:VascularFlora:10021258, Lokalitet: Ferhatlije-Pazarić, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10021867, Lokalitet: između Tarčina i Lepenice, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10021177, Lokalitet: Pazarić-Šavnici, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10021769, Lokalitet: Pazarić-Tarčin, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10021670, Lokalitet: Šavnici-Pazarić,


Stefanović, V.. 1964. Šumska vegetacija šireg područja Trebevića. Radovi odjeljenje privredno-tehničkih nauka 25(7): 56-153

Nalazi:

ID: UNIBLSF:VascularFlora:10083008, Lokalitet: Trebević, gaj na Hridu, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10035480, Lokalitet: Trebević, mala Čolina kapa, Jarčedol, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10083278, Lokalitet: Trebević, Mojmilo, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10083144, Lokalitet: Trebević, Mojmilo, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10083233, Lokalitet: Trebević, Švrakino selo, Mojmilo,


Stefanović, V.. 1968. Fitocenoza cera (Orno-Quercetum cerris ass. n.) i njeno biljnogeografsko mjesto u vegetaciji zapadne Bosne i šireg područja Dinarida. Glasnik Zemaljskog muzeja Bosne i Hercegovine u Sarajevu 7: 219-227

Nalazi:

ID: UNIBLSF:VascularFlora:10022785, Lokalitet: Bravski Vaganac odjel 6, GJ Klekovača-Drinić, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10022629, Lokalitet: Srnetica (Bos. Petrovac),


Wraber, M.. 1958. Biljnosociološki prikaz kesenovih šuma Bosne i Hercegovine. Godišnjak biološkog instituta u Sarajevu, 12(1-2): 139-182

Nalazi:

ID: UNIBLSF:VascularFlora:10036487, Lokalitet: BK GJ Glinica, odjel 28, Kulenovac kod Vrnograča, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10036297, Lokalitet: BK GJ Glinica, odjel 29, Ponor kod Vrnograča, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10037928, Lokalitet: Bosanska Krajina, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10037950, Lokalitet: Bosanska Krajina, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10037377, Lokalitet: Bosanska Krajina,