Species | ACCEPTED

Acer platanoides L.

Sp. Pl.: 1055. 1753
Klasifikacija: Carstvo: Plantae Odjeljak: Tracheophyta Pododjeljak: Spermatophytina Klasa: Magnoliopsida Nadred: Rosanae Red: Sapindales Bercht. & J. Presl Familija: Sapindaceae Juss. Rod: Acer L.

Taksonomski izvor: Raab-Straube, E. von (2018): Sapindaceae. – In: Euro+Med Plantbase - the information resource for Euro-Mediterranean plant diversity.

Izvor podataka o rasprostranjenju: GIS baza vaskularne flore BiH. Univerzitet u Banjoj Luci, Šumarski fakultet, Katedra za ekologiju šuma.

ID imena u bazi: 1000022

Takson u EURO+MED: Acer platanoides L.

EUNIS ime taksona: Acer platanoides L.

GBIF ID: 3189846

Acer platanoides L. u Federaciji BiH
NARODNA IMENA:
SINONIMI:
PODACI O NALAZIMA (ukupno 63)

Nepublikovanih nalaza: 3

Publikovanih nalaza: 60


Barudanović, S.. 2003. Ekološko-vegetacijska diferenciacija lišćarsko-listopadnih šuma planine Vranica. Doktorska disertacija, Univerzitet u Sarajevu, Prirodno-matematički fakultet, 373 s.

Nalazi:

ID: UNIBLSF:VascularFlora:10091423, Lokalitet: Vranica, Garevina, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10090361, Lokalitet: Vranica, izliv Požarne, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10091502, Lokalitet: Vranica, izliv Požarne, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10090903, Lokalitet: Vranica, iznad Korita, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10089910, Lokalitet: Vranica, iznadBara, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10089472, Lokalitet: Vranica, Jezernica, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10089336, Lokalitet: Vranica, Jezernica, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10090301, Lokalitet: Vranica, Jezernica-Prokoško jezero, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10090942, Lokalitet: Vranica, Korita, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10091010, Lokalitet: Vranica, Poštarica, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10091383, Lokalitet: Vranica, potok Borovnice, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10091188, Lokalitet: Vranica, Požarna, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10091221, Lokalitet: Vranica, Požarna, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10090838, Lokalitet: Vranica, prema Kačunima, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10090801, Lokalitet: Vranica, prema Kačunima, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10090263, Lokalitet: Vranica, Sastavci,


Bucalo et al.. 2006. mogućnost izdvajanja zaštićenog područja Klekovača-Lom. Maga projekt

Nalazi:

ID: UNIBLSF:VascularFlora:10059475, Lokalitet: Klekovacka kosa,


Bucalo, V.. 1999. Šumske fitocenoze Jadovnika. ŠF BL, Beograd

Nalazi:

ID: UNIBLSF:VascularFlora:10086063, Lokalitet: Jadovnik, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10087477, Lokalitet: Jadovnik, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10087561, Lokalitet: Jadovnik, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10086517, Lokalitet: Jadovnik, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10087743, Lokalitet: Jadovnik, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10087791, Lokalitet: Jadovnik, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10087438, Lokalitet: Jadovnik, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10086788, Lokalitet: Jadovnik, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10087835, Lokalitet: Jadovnik, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10086414, Lokalitet: Jadovnik,


Fabijanić, B., Burlica, Č., Vukorep, I., Živanov, N. 1967. Tipovi šuma na eocenskom flišu severne Bosne. Radovi šumarskog fakulteta i instituta za šumarstvo u Sarajevu 12(1): 1-89

Nalazi:

ID: UNIBLSF:VascularFlora:10096121, Lokalitet: Majevica, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10096069, Lokalitet: Majevica, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10096028, Lokalitet: Majevica,


Fukarek, P.. 1964. Fitocenološka istraživanja Igmana. Institut šumarstva u Sarajevu.134 s.

Nalazi:

ID: UNIBLSF:VascularFlora:10095693, Lokalitet: Igman, iznad Brezovače, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10095655, Lokalitet: Igman, Trešnjevo brdo,


Glišić, Mv.. 1976. Šumska vegetacija ŠPP Grmeč Petrovac, elaborat. Institut za šumarstvo, Beograd

Nalazi:

ID: UNIBLSF:VascularFlora:10084508, Lokalitet: Grmeč- Krnjeuša, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10084463, Lokalitet: Grmeč- Krnjeuša, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10084606, Lokalitet: Grmeč- Krnjeuša, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10084579, Lokalitet: Grmeč- Krnjeuša, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10085704, Lokalitet: Grmeč- Krnjeuša, 44, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10084631, Lokalitet: Grmeč- Krnjeuša, 64, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10084658, Lokalitet: Grmeč- Krnjeuša, 65, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10084751, Lokalitet: Grmeč- Krnjeuša, 68,


Günther Beck-Mannagetta, Lerchenau, 1921/22: Flora Bosne, Hercegovine i bivšeg Sandžaka Novog Pazara, II (10. dio). Glasnik Zemaljskog muzeja u Bosni i Hercegovini, Vol. 33-34(1-4): 01-17. Sarajevo

Nalazi:

ID: UNIBLSF:VascularFlora:1020325, Lokalitet: Bosna, oko Bile kod Travnika, ID: UNIBLSF:VascularFlora:1020345, Lokalitet: Hercegovina, Bitovnja pl., na Ivan sedlu, ID: UNIBLSF:VascularFlora:1020347, Lokalitet: Hercegovina, Prenj pl., na Porimu, ID: UNIBLSF:VascularFlora:1020334, Lokalitet: južna Bosna, Bjelašnica pl., na Hranicavi, ID: UNIBLSF:VascularFlora:1020333, Lokalitet: južna Bosna, Bjelašnica pl., na Igmanu, ID: UNIBLSF:VascularFlora:1020329, Lokalitet: južna Bosna, Sarajevo, na Ozrenu, ID: UNIBLSF:VascularFlora:1020327, Lokalitet: južna Bosna, Zvijezda pl., oko Vareša, ID: UNIBLSF:VascularFlora:1020320, Lokalitet: jz Bosna, Dinara pl., na Troglavu, ID: UNIBLSF:VascularFlora:1020318, Lokalitet: jz Bosna, Kamešnica pl., na Kamešnici, ID: UNIBLSF:VascularFlora:1020319, Lokalitet: jz Bosna, Livanjsko polje, oko Gubina, ID: UNIBLSF:VascularFlora:1020324, Lokalitet: srednja Bosna, Travnik, kod Paklareva, ID: UNIBLSF:VascularFlora:1020323, Lokalitet: srednja Bosna, Vlašić pl., na Vlašiću, do 1300 m, ID: UNIBLSF:VascularFlora:1020321, Lokalitet: zapadna Bosna, Šator pl., na Šatoru,


Lakušić, Pavlović, Abadžić, Kutleša, Mišić, Redžić, Maljević, Bratović. 1979. Struktura i dinamika ekosistema planina Vranice u Bosni. Drugi kongres ekologa Jugoslavije, 605-714

Nalazi:

ID: UNIBLSF:VascularFlora:10068558, Lokalitet: Vranica,


Lakušić, R. & Redžić, S.. 1991. Vegetacija refugijalno-reliktnih ekosistema sliva rijeke Une. Bilten Društva ekologa Bosne i Hercegovine ser B 6:25-73

Nalazi:

ID: UNIBLSF:VascularFlora:10026898, Lokalitet: Una - Štrbački buk,


Stefanović , V.. 1996. Fitocenoza bukve sa veprinom mekolisnom sjeverne Bosne (ass. Rusco hypoglossi-Fagetum submontanum V. Stefanović 1990). Glasnik Zemaljskog muzeja Bosne i Hercegovine u Sarajevu N. S., sv. 31 (1992-95): 311-322

Nalazi:

ID: UNIBLSF:VascularFlora:10096998, Lokalitet: Sapna - Lokvanjska rijeka,


Stefanović V. i dr.. 1987. Revizija postojećih i izdvajanje novih SS u BiH. Elaborat, Šumarski fakultet u Sarajevu

Nalazi:

ID: UNIBLSF:VascularFlora:10077942, Lokalitet: SPP Konjic, GJ Borašnica-Rakov Laz, odjel 18,


Stefanović, V. & Manuševa, L.. 1966. Šumska vegetacija i zemljišta na perm-karbonskim pješčarima i škriljcima u Bosni. Radovi Šumarskog fakulteta i Instituta za šumarstvo u Sarajevu 11(3): 3-99

Nalazi:

ID: UNIBLSF:VascularFlora:10092663, Lokalitet: Han Bare (Gornje Bare), ID: UNIBLSF:VascularFlora:10092231, Lokalitet: Mikanovo Br. (Stari Majdan), ID: UNIBLSF:VascularFlora:10092471, Lokalitet: Odska (Mravinjac),