Species | ACCEPTED

Acer tataricum L.

Sp. Pl.: 1054. 1753
Klasifikacija: Carstvo: Plantae Odjeljak: Tracheophyta Pododjeljak: Spermatophytina Klasa: Magnoliopsida Nadred: Rosanae Red: Sapindales Bercht. & J. Presl Familija: Sapindaceae Juss. Rod: Acer L.

Taksonomski izvor: Raab-Straube, E. von (2018): Sapindaceae. – In: Euro+Med Plantbase - the information resource for Euro-Mediterranean plant diversity.

Izvor podataka o rasprostranjenju: GIS baza vaskularne flore BiH. Univerzitet u Banjoj Luci, Šumarski fakultet, Katedra za ekologiju šuma.

ID imena u bazi: 1000026

Takson u EURO+MED: Acer tataricum L.

EUNIS ime taksona: Acer tataricum L.

GBIF ID: 3189843

Acer tataricum L. u Federaciji BiH
NARODNA IMENA:
SINONIMI:
PODACI O NALAZIMA (ukupno 82)

Nepublikovanih nalaza: 13

Publikovanih nalaza: 69


Fabijanić, B., Burlica, Č., Vukorep, I., Živanov, N. 1967. Tipovi šuma na eocenskom flišu severne Bosne. Radovi šumarskog fakulteta i instituta za šumarstvo u Sarajevu 12(1): 1-89

Nalazi:

ID: UNIBLSF:VascularFlora:10026172, Lokalitet: Lukavica u Šibošnici,


Fabijanić, Fukarek & Stefanović. 1963. Pregled osnovnih tipova šumske vegetacije. Lepenica, kniga III

Nalazi:

ID: UNIBLSF:VascularFlora:10029834, Lokalitet: Graščica na cesti Kreševo-Kiseljak, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10035691, Lokalitet: Lepenica, Badnjevci kod Kiseljaka, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10035778, Lokalitet: Lepenica, Berberuša, iznad sela Vodovoje, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10035736, Lokalitet: Lepenica, Đedov do, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10035647, Lokalitet: Lepenica, padine Mokrina kod sela Zabrđa,


Fukarek, P., Fabijanić, B. & Janjić, N.. 1974. Nova nalazišta sladuna (Quercus conferta Kit.) u Bosni i Hercegovini. Zbornik radova sa Simpozijuma povodom 100 godišnjice prve jugoslovenske dendrologije Josifa Pančića, Naučni skupovi 1: 69-83

Nalazi:

ID: UNIBLSF:VascularFlora:10027884, Lokalitet: donji sliv Gračaničke rijeke kod Zenice, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10027715, Lokalitet: donji sliv Gračaničke rijeke kod Zenice, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10027760, Lokalitet: donji sliv Gračaničke rijeke kod Zenice, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10027807, Lokalitet: donji sliv Gračaničke rijeke kod Zenice, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10027916, Lokalitet: donji sliv Gračaničke rijeke kod Zenice, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10027849, Lokalitet: donji sliv Gračaničke rijeke kod Zenice,


Günther Beck-Mannagetta, Lerchenau, 1921/22: Flora Bosne, Hercegovine i bivšeg Sandžaka Novog Pazara, II (10. dio). Glasnik Zemaljskog muzeja u Bosni i Hercegovini, Vol. 33-34(1-4): 01-17. Sarajevo

Nalazi:

ID: UNIBLSF:VascularFlora:1020191, Lokalitet: Bosna, kod Bihaća, ID: UNIBLSF:VascularFlora:1020184, Lokalitet: Bosna, kod Čelića u dolini Gnjice, ID: UNIBLSF:VascularFlora:1020201, Lokalitet: Bosna, kod Donjeg Vakufa, ID: UNIBLSF:VascularFlora:1020190, Lokalitet: Bosna, kod Krupe u dolini Une, ID: UNIBLSF:VascularFlora:1020192, Lokalitet: Bosna, kod Petrovca, ID: UNIBLSF:VascularFlora:1020188, Lokalitet: Bosna, oko Simin hana, ID: UNIBLSF:VascularFlora:1020217, Lokalitet: Bosna, u dolini Vogošće, ID: UNIBLSF:VascularFlora:1020224, Lokalitet: Hercegovina, Prenj pl., u dolini Idbara, ID: UNIBLSF:VascularFlora:1020226, Lokalitet: južna Bosna, Sarajevo, oko Sarajeva, ID: UNIBLSF:VascularFlora:1020227, Lokalitet: južna Bosna, Sarajevo, oko Sarajeva, ID: UNIBLSF:VascularFlora:1020213, Lokalitet: južna Bosna, Sarajevo, oko Sarajeva, ID: UNIBLSF:VascularFlora:1020218, Lokalitet: južna Bosna, Sarajevo, u dolini Zujevine, ID: UNIBLSF:VascularFlora:1020215, Lokalitet: južna Bosna, Sarajevo, u Sarajevskom polju, ID: UNIBLSF:VascularFlora:1020208, Lokalitet: južna Bosna, Visoko, kod Visokog, ID: UNIBLSF:VascularFlora:1020209, Lokalitet: južna Bosna, Visoko, kod Zbilja, ID: UNIBLSF:VascularFlora:1020210, Lokalitet: južna Bosna, Zvijezda pl., oko Vareša, ID: UNIBLSF:VascularFlora:1020198, Lokalitet: jz Bosna, Glamočko polje, kod Glamoča, ID: UNIBLSF:VascularFlora:1020200, Lokalitet: jz Bosna, Hrbljina pl., na Hrbljini, ID: UNIBLSF:VascularFlora:1020196, Lokalitet: jz Bosna, Kupreško polje, oko Kupresa, ID: UNIBLSF:VascularFlora:1020199, Lokalitet: jz Bosna, Šator pl., kod Preodca, ID: UNIBLSF:VascularFlora:1020197, Lokalitet: jz Bosna, Šuljaga pl., na Šuljazi, ID: UNIBLSF:VascularFlora:1020185, Lokalitet: sjeveroistočna Bosna, Majevica pl., na Majevici, ID: UNIBLSF:VascularFlora:1020202, Lokalitet: srednja Bosna, Travnik, kod Travnika, ID: UNIBLSF:VascularFlora:1020205, Lokalitet: srednja Bosna, Zavidovići, kod Žepča, na serpentinu, ID: UNIBLSF:VascularFlora:1020194, Lokalitet: sz Bosna, Jajce, kod Jajca, ID: UNIBLSF:VascularFlora:1020193, Lokalitet: sz Bosna, Sanski most, kod Ključa,


Lakušić, R., Pavlović, D., Abadžić, S., Kutleša, L., Mišić, L.. 1982. Ekosistemi planine Vlačić. Die Ökosysteme des Gebirges Vlašić. Bilten društva ekologa SR BiH - Sarajevo, Serija A - Ekološke monografije, 131 s.

Nalazi:

ID: UNIBLSF:VascularFlora:10069267, Lokalitet: Vlašić, Kaonik, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10069225, Lokalitet: Vlašić, Kaonik, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10069184, Lokalitet: Vlašić, Kaonik, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10069140, Lokalitet: Vlašić, Kaonik, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10069046, Lokalitet: Vlašić, Kaonik, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10069095, Lokalitet: Vlašić, Kaonik,


Muratspahić D. i Lakušić R.. 1992. Neke fitoenoze šuma i šikara iz doline Neretve. Poljoprivreda i šumarstvo, XXXVIII, 1-2, 95-101, Podgorica

Nalazi:

ID: UNIBLSF:VascularFlora:10035130, Lokalitet: nizvodno od Jablanice, na desnoj obali Neretve, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10035181, Lokalitet: nizvodno od Jablanice, na desnoj obali Neretve, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10035224, Lokalitet: nizvodno od Jablanice, na desnoj obali Neretve,


Redžić S.. 1988. Šumske fitocenoze i njihova staništa u uslovima totalnih sječa. Godišnjak Biološkog instituta Univerziteta Sarajevo, 41, Posebno izdanje

Nalazi:

ID: UNIBLSF:VascularFlora:10062597, Lokalitet: Maoča, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10062650, Lokalitet: Maoča, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10062748, Lokalitet: Maoča, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10062316, Lokalitet: Maoča, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10062367, Lokalitet: Maoča, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10062422, Lokalitet: Maoča, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10062483, Lokalitet: Maoča, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10062539, Lokalitet: Maoča, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10062696, Lokalitet: Maoča,


Stefanović V.. 1989. Prilog poznavanju fitogeografskih i fitocenoloških odnosa bjelograbovih šuma izvan klimazonalnog areala u Bosni. Glasnik Zemaljskog muzeja Bosne i Hercegovine, Prirodne nauke, Nova serija, br. 28, Sarajevo

Nalazi:

ID: UNIBLSF:VascularFlora:10028657, Lokalitet: centralna Bosna, padine Vepra, okolina Zenice, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10028493, Lokalitet: Zapadna Bosna, Radić, padine Grmeča, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10028447, Lokalitet: Zapadna Bosna, Srbljani (Kanjon Une),


Stefanović, V. & Manuševa, L.. 1966. Šumska vegetacija i zemljišta na perm-karbonskim pješčarima i škriljcima u Bosni. Radovi Šumarskog fakulteta i Instituta za šumarstvo u Sarajevu 11(3): 3-99

Nalazi:

ID: UNIBLSF:VascularFlora:10030688, Lokalitet: ZB Arapuša (Behremaginica), ID: UNIBLSF:VascularFlora:10030719, Lokalitet: ZB Gornja Trnova (Behremaginica), ID: UNIBLSF:VascularFlora:10031458, Lokalitet: ZB kod St. Majdana,


Stefanović, V.. 1964. Šumska vegetacija na verfenskim pješčarima i glincima istočne i jugoistočne Bosne. Radovi Šumarskog fakulteta i Instituta za šumarstvo i drvnu industriju u Sarajevu

Nalazi:

ID: UNIBLSF:VascularFlora:10021218, Lokalitet: Ferhatlije-Pazarić, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10021260, Lokalitet: Ferhatlije-Pazarić, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10021178, Lokalitet: Pazarić-Šavnici,


Stefanović, V.. 1964. Šumska vegetacija šireg područja Trebevića. Radovi odjeljenje privredno-tehničkih nauka 25(7): 56-153

Nalazi:

ID: UNIBLSF:VascularFlora:10083010, Lokalitet: Trebević, gaj na Hridu, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10083279, Lokalitet: Trebević, Mojmilo, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10083147, Lokalitet: Trebević, Mojmilo, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10083236, Lokalitet: Trebević, Švrakino selo, Mojmilo,