Species | ACCEPTED

Actaea spicata L.

Sp. Pl.: 504. 1753
Klasifikacija: Carstvo: Plantae Odjeljak: Tracheophyta Pododjeljak: Spermatophytina Klasa: Magnoliopsida Nadred: Ranunculanae Red: Ranunculales Familija: Ranunculaceae Juss. Tribus: Actaeeae Spach Rod: Actaea L.

Taksonomski izvor: Raab-Straube, E. von, Hand, R., Hörandl, E. & Nardi, E. (2014+): Ranunculaceae. – In: Euro+Med Plantbase - the information resource for Euro-Mediterranean plant diversity.

Izvor podataka o rasprostranjenju: GIS baza vaskularne flore BiH. Univerzitet u Banjoj Luci, Šumarski fakultet, Katedra za ekologiju šuma.

ID imena u bazi: 1000080

Takson u EURO+MED: Actaea spicata L.

EUNIS ime taksona: Actaea spicata L.

GBIF ID: 5371473

Actaea spicata L. u Federaciji BiH
NARODNA IMENA:
SINONIMI:
PODACI O NALAZIMA (ukupno 150)

Nepublikovanih nalaza: 10

Publikovanih nalaza: 140


Barudanović, S.. 2003. Ekološko-vegetacijska diferenciacija lišćarsko-listopadnih šuma planine Vranica. Doktorska disertacija, Univerzitet u Sarajevu, Prirodno-matematički fakultet, 373 s.

Nalazi:

ID: UNIBLSF:VascularFlora:10090108, Lokalitet: Vranica, između Sivke i Osoje, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10090201, Lokalitet: Vranica, Jezernica, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10089207, Lokalitet: Vranica, Jezernica, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10089302, Lokalitet: Vranica, Jezernica, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10090271, Lokalitet: Vranica, Jezernica-Prokoško jezero, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10089161, Lokalitet: Vranica, Osoje, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10090078, Lokalitet: Vranica, potok Zavol, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10091145, Lokalitet: Vranica, Požarna, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10089345, Lokalitet: Vranica, prema Prokoškom jezeru, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10088625, Lokalitet: Vranica, prema Prokoškom jezeru, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10089378, Lokalitet: Vranica, Prokoško jezero-Turkovići, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10088591, Lokalitet: Vranica, Runjevica, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10088742, Lokalitet: Vranica, Runjevica, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10089253, Lokalitet: Vranica, Vlaška ravan, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10090847, Lokalitet: Vranica, Voljevac,


Bucalo et al.. 2006. mogućnost izdvajanja zaštićenog područja Klekovača-Lom. Maga projekt

Nalazi:

ID: UNIBLSF:VascularFlora:10059390, Lokalitet: Bjeljacki do, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10059357, Lokalitet: Klekovacka kosa, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10059577, Lokalitet: Mala Klekovaca, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10059662, Lokalitet: Mala Klekovaca, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10059529, Lokalitet: Mala Klekovaca, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10059156, Lokalitet: Sibovita draga,


Bucalo, V.. 1999. Šumske fitocenoze Jadovnika. ŠF BL, Beograd

Nalazi:

ID: UNIBLSF:VascularFlora:10087848, Lokalitet: Jadovnik, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10088170, Lokalitet: Jadovnik, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10088080, Lokalitet: Jadovnik, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10087803, Lokalitet: Jadovnik, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10088264, Lokalitet: Jadovnik, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10087591, Lokalitet: Jadovnik, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10087623, Lokalitet: Jadovnik, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10088382, Lokalitet: Jadovnik, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10088350, Lokalitet: Jadovnik, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10087520, Lokalitet: Jadovnik, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10087411, Lokalitet: Jadovnik, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10087050, Lokalitet: Jadovnik, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10086039, Lokalitet: Jadovnik, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10088210, Lokalitet: Jadovnik, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10088149, Lokalitet: Jadovnik, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10088123, Lokalitet: Jadovnik, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10088044, Lokalitet: Jadovnik, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10087975, Lokalitet: Jadovnik, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10087487, Lokalitet: Jadovnik, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10087653, Lokalitet: Jadovnik, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10086371, Lokalitet: Jadovnik, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10086315, Lokalitet: Jadovnik, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10086241, Lokalitet: Jadovnik, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10086803, Lokalitet: Jadovnik, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10087450, Lokalitet: Jadovnik, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10080451, Lokalitet: Jadovnik, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10080606, Lokalitet: Jadovnik, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10080546, Lokalitet: Jadovnik, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10080492, Lokalitet: Jadovnik, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10080399, Lokalitet: Jadovnik, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10080356, Lokalitet: Jadovnik, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10080306, Lokalitet: Jadovnik, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10080177, Lokalitet: Jadovnik, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10080908, Lokalitet: Jadovnik, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10079990, Lokalitet: Jadovnik, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10080126, Lokalitet: Jadovnik, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10080068, Lokalitet: Jadovnik, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10079937, Lokalitet: Jadovnik, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10083647, Lokalitet: Jadovnik, Crijemušnjak (III/56), ID: UNIBLSF:VascularFlora:10083888, Lokalitet: Jadovnik, kod kote 1558 (III/64), ID: UNIBLSF:VascularFlora:10083695, Lokalitet: Jadovnik, pod Lisinom (III/55/2), ID: UNIBLSF:VascularFlora:10083842, Lokalitet: Jadovnik, pod Malim batom (III/80a), ID: UNIBLSF:VascularFlora:10083950, Lokalitet: Jadovnik, pod stj. vrhom između s i m Bata (III/81, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10083551, Lokalitet: Jadovnik, pod Tisovom kosom (odj. I/74b), ID: UNIBLSF:VascularFlora:10084013, Lokalitet: Jadovnik, pod Velikim batom (III/81), ID: UNIBLSF:VascularFlora:10083597, Lokalitet: Jadovnik, Tisova kosa (I/90a),


Fabijanić, B., Burlica, Č., Vukorep, I., Živanov, N. 1967. Tipovi šuma na eocenskom flišu severne Bosne. Radovi šumarskog fakulteta i instituta za šumarstvo u Sarajevu 12(1): 1-89

Nalazi:

ID: UNIBLSF:VascularFlora:10096078, Lokalitet: Majevica,


Fukarek, P.. 1964. Fitocenološka istraživanja Igmana. Institut šumarstva u Sarajevu.134 s.

Nalazi:

ID: UNIBLSF:VascularFlora:10095432, Lokalitet: Igman, ispod vrha Bjelašnice, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10095667, Lokalitet: Igman, iznad Brezovače, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10095625, Lokalitet: Igman, Trešnjevo brdo, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10095383, Lokalitet: Igman, Veliki Kotao,


Glišić, Mv.. 1976. Šumska vegetacija ŠPP Grmeč Petrovac, elaborat. Institut za šumarstvo, Beograd

Nalazi:

ID: UNIBLSF:VascularFlora:10085433, Lokalitet: Grmeč- Krnjeuša, 100/2, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10085484, Lokalitet: Grmeč- Krnjeuša, 105/1, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10085594, Lokalitet: Grmeč- Krnjeuša, 22/2, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10085708, Lokalitet: Grmeč- Krnjeuša, 45/46, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10084612, Lokalitet: Grmeč- Krnjeuša, 64, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10084640, Lokalitet: Grmeč- Krnjeuša, 65, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10085265, Lokalitet: Grmeč- Krnjeuša, 81/2, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10085320, Lokalitet: Grmeč- Krnjeuša, 82, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10085788, Lokalitet: Grmeč- Krnjeuša, 97/2, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10085847, Lokalitet: Grmeč- Krnjeuša, 99, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10085061, Lokalitet: Grmeč- Petrovac, 64, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10079485, Lokalitet: Grmeč-Krnjeusha, 100/1, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10079330, Lokalitet: Grmeč-Krnjeusha, 84, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10079355, Lokalitet: Grmeč-Krnjeusha, 88 (81/2), ID: UNIBLSF:VascularFlora:10079381, Lokalitet: Grmeč-Krnjeusha, 89, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10078860, Lokalitet: Grmeč-Petrovac, 140, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10079411, Lokalitet: Grmeč-Petrovac, 144, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10078957, Lokalitet: Grmeč-Petrovac, 66, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10078986, Lokalitet: Grmeč-Petrovac, 68/1, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10079073, Lokalitet: Grmeč-Petrovac, 76 (77), ID: UNIBLSF:VascularFlora:10079156, Lokalitet: Grmeč-Petrovac, 88,


Günther Beck-Mannagetta, Lerchenau, 1909: Flora Bosne, Hercegovine i novopazarskog Sandžaka II(5). Glasnik Zemaljskog muzeja u Bosni i Hercegovini, vol. 21(1): 135-165. Sarajevo

Nalazi:

ID: UNIBLSF:VascularFlora:1011453, Lokalitet: Hercegovina, Čabulja pl., ID: UNIBLSF:VascularFlora:1011452, Lokalitet: Hercegovina, Čvrsnica pl., ID: UNIBLSF:VascularFlora:1011451, Lokalitet: Hercegovina, Prenj pl., ID: UNIBLSF:VascularFlora:1011455, Lokalitet: Hercegovina, Rakitno, ID: UNIBLSF:VascularFlora:1011440, Lokalitet: južna Bosna, Sarajevo, ID: UNIBLSF:VascularFlora:1011433, Lokalitet: južna Bosna, Vranica pl., ID: UNIBLSF:VascularFlora:1011431, Lokalitet: južna Bosna, Vranica pl., ID: UNIBLSF:VascularFlora:1011432, Lokalitet: južna Bosna, Vranica pl., ID: UNIBLSF:VascularFlora:1011424, Lokalitet: jz Bosna, Dinara pl., ID: UNIBLSF:VascularFlora:1011425, Lokalitet: jz Bosna, Kamešnica pl., ID: UNIBLSF:VascularFlora:1011423, Lokalitet: jz Bosna, Šator pl., ID: UNIBLSF:VascularFlora:1011442, Lokalitet: srednja Bosna, Bjelašnica pl., ID: UNIBLSF:VascularFlora:1011435, Lokalitet: srednja Bosna, Bjelašnica pl., ID: UNIBLSF:VascularFlora:1011430, Lokalitet: srednja Bosna, Busovača, ID: UNIBLSF:VascularFlora:1011438, Lokalitet: srednja Bosna, Sarajevo, ID: UNIBLSF:VascularFlora:1011429, Lokalitet: srednja Bosna, Travnik, ID: UNIBLSF:VascularFlora:1011428, Lokalitet: srednja Bosna, Travnik, ID: UNIBLSF:VascularFlora:1011427, Lokalitet: srednja Bosna, Vlašić pl., ID: UNIBLSF:VascularFlora:1011416, Lokalitet: zapadna Bosna, Grmeč pl., ID: UNIBLSF:VascularFlora:1011417, Lokalitet: zapadna Bosna, Grmeč pl., ID: UNIBLSF:VascularFlora:1011421, Lokalitet: zapadna Bosna, Jadovnik pl., ID: UNIBLSF:VascularFlora:1011418, Lokalitet: zapadna Bosna, Osječenica pl., ID: UNIBLSF:VascularFlora:1011460, Lokalitet: zapadna Bosna, Osječenica pl., u visini od 1300 m, ID: UNIBLSF:VascularFlora:1011415, Lokalitet: zapadna Bosna, Petrovac, ID: UNIBLSF:VascularFlora:1011420, Lokalitet: zapadna Bosna, Uilica pl.,


Lakušić, Pavlović, Abadžić, Kutleša, Mišić, Redžić, Maljević, Bratović. 1979. Struktura i dinamika ekosistema planina Vranice u Bosni. Drugi kongres ekologa Jugoslavije, 605-714

Nalazi:

ID: UNIBLSF:VascularFlora:10068419, Lokalitet: Vranica,


Redžić S., Lakušić R., Muratspahić D., Bjelčić Ž. & Omerović S.. 1984. Struktura i dinamika fitocenoza Cincara i Vitoroga. Godišnjak biološkog inštituta Univerziteta u Sarajevu

Nalazi:

ID: UNIBLSF:VascularFlora:10064891, Lokalitet: Cincar, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10064839, Lokalitet: Cincar, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10064804, Lokalitet: Cincar,


Tregubov, V.. 1941. Grmeč.

Nalazi:

ID: UNIBLSF:VascularFlora:10053296, Lokalitet: Javorova kosa, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10053968, Lokalitet: Javorova kosa, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10053931, Lokalitet: Javorova kosa, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10055357, Lokalitet: Javorova kosa, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10053336, Lokalitet: Javorova kosa, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10054412, Lokalitet: Klekovaca, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10053628, Lokalitet: Klekovaca, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10055316, Lokalitet: Klekovaca, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10054364, Lokalitet: Klekovaca, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10053512, Lokalitet: Srnetica, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10055601, Lokalitet: Stevilovica uvala, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10055686, Lokalitet: Stevilovica uvala, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10053416, Lokalitet: Stevilovica uvala, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10053250, Lokalitet: Stevilovica uvala, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10053777, Lokalitet: Stevilovica uvala, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10053849, Lokalitet: Stevilovica uvala, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10054617, Lokalitet: Stevilovica uvala, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10055475, Lokalitet: Stevilovica uvala,