Species | ACCEPTED

Ajuga reptans L.

Sp. Pl.: 561. 1753
Klasifikacija: Carstvo: Plantae Odjeljak: Tracheophyta Pododjeljak: Spermatophytina Klasa: Magnoliopsida Nadred: Asteranae Red: Lamiales Familija: Lamiaceae Lindl. Rod: Ajuga L.

Taksonomski izvor: World Checklist of Selected Plant Families (2010), copyright © The Board of Trustees of the Royal Botanic Gardens, Kew.

Izvor podataka o rasprostranjenju: GIS baza vaskularne flore BiH. Univerzitet u Banjoj Luci, Šumarski fakultet, Katedra za ekologiju šuma.

ID imena u bazi: 1000134

Takson u EURO+MED: Ajuga reptans L.

EUNIS ime taksona: Ajuga reptans L.

GBIF ID: 2927078

Ajuga reptans L. u Federaciji BiH
NARODNA IMENA:
SINONIMI:
Ajuga abnormis (Rouy) Prain ,  Ajuga alpina Fr. ,  Ajuga barrelieri Ten. ,  Ajuga breviproles Borbás ,  Ajuga candolleana (Rouy) Prain ,  Ajuga densiflora Ten. ,  Ajuga hampeana A.Br. & Vatke ,  Ajuga pyramidalis Huds. ,  Ajuga repens Gueldenst. ex Ledeb. ,  Ajuga reptans subvar. densiflora Nyman ,  Ajuga reptans var. albiflora Tinant ,  Ajuga reptans var. alpina Nyman ,  Ajuga stolonifera Jeanb. & Timb.-Lagr. ,  Ajuga vulgaris infrasubsp. candolleana Rouy ,  Ajuga vulgaris Rouy ,  Ajuga vulgaris subsp. abnormis Rouy ,  Bugula decumbens Mill. ,  Bugula reptans (L.) Crantz ,  Teucrium reptans (L.) Salisb.
PODACI O NALAZIMA (ukupno 313)

Nepublikovanih nalaza: 31

Publikovanih nalaza: 282


Barudanović, S.. 2003. Ekološko-vegetacijska diferenciacija lišćarsko-listopadnih šuma planine Vranica. Doktorska disertacija, Univerzitet u Sarajevu, Prirodno-matematički fakultet, 373 s.

Nalazi:

ID: UNIBLSF:VascularFlora:10090314, Lokalitet: Vranica, desna obala Desne, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10090951, Lokalitet: Vranica, Donja Bistrica, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10091391, Lokalitet: Vranica, Garevina, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10091437, Lokalitet: Vranica, izliv Požarne, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10090202, Lokalitet: Vranica, Jezernica, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10090272, Lokalitet: Vranica, Jezernica-Prokoško jezero, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10089834, Lokalitet: Vranica, lijeva obala Desne, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10091351, Lokalitet: Vranica, potok Borovnice, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10091276, Lokalitet: Vranica, Požarna, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10090241, Lokalitet: Vranica, Sastavci, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10089254, Lokalitet: Vranica, Vlaška ravan, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10090848, Lokalitet: Vranica, Voljevac, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10091312, Lokalitet: Vranica, Vrtače,


Beus, V.. 1986. Fitocenoze bukve i jele na bazičnim i ultrabazičnim eruptivima ofiolitske zone u Bosni. Disertacija, Šum. fak. Sarajevo

Nalazi:

ID: UNIBLSF:VascularFlora:10063877, Lokalitet: Duboštica, GJ Tribija-Duboštica, odjel 140, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10063842, Lokalitet: Duboštica, GJ Tribija-Duboštica, odjel 141, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10063919, Lokalitet: Mašica, GJ Gostović, odjel 192,


Bucalo et al.. 2006. mogućnost izdvajanja zaštićenog područja Klekovača-Lom. Maga projekt

Nalazi:

ID: UNIBLSF:VascularFlora:10059391, Lokalitet: Bjeljacki do, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10059158, Lokalitet: Sibovita draga,


Bucalo, V.. 1999. Šumske fitocenoze Jadovnika. ŠF BL, Beograd

Nalazi:

ID: UNIBLSF:VascularFlora:10086534, Lokalitet: Jadovnik, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10088172, Lokalitet: Jadovnik, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10087367, Lokalitet: Jadovnik, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10088007, Lokalitet: Jadovnik, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10088265, Lokalitet: Jadovnik, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10087849, Lokalitet: Jadovnik, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10087682, Lokalitet: Jadovnik, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10087521, Lokalitet: Jadovnik, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10087287, Lokalitet: Jadovnik, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10086072, Lokalitet: Jadovnik, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10085875, Lokalitet: Jadovnik, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10088211, Lokalitet: Jadovnik, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10088081, Lokalitet: Jadovnik, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10088045, Lokalitet: Jadovnik, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10087976, Lokalitet: Jadovnik, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10087910, Lokalitet: Jadovnik, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10086480, Lokalitet: Jadovnik, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10086427, Lokalitet: Jadovnik, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10086372, Lokalitet: Jadovnik, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10080709, Lokalitet: Jadovnik, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10080607, Lokalitet: Jadovnik, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10080400, Lokalitet: Jadovnik, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10080358, Lokalitet: Jadovnik, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10080307, Lokalitet: Jadovnik, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10080942, Lokalitet: Jadovnik, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10080128, Lokalitet: Jadovnik, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10080070, Lokalitet: Jadovnik, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10079902, Lokalitet: Jadovnik, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10080036, Lokalitet: Jadovnik, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10083796, Lokalitet: Jadovnik, pod Lisinom (III/64), ID: UNIBLSF:VascularFlora:10083843, Lokalitet: Jadovnik, pod Malim batom (III/80a), ID: UNIBLSF:VascularFlora:10083952, Lokalitet: Jadovnik, pod stj. vrhom između s i m Bata (III/81, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10019918, Lokalitet: pod Komcem (41a), ID: UNIBLSF:VascularFlora:10020807, Lokalitet: sliv Drobnjaka,


Dizdarević, M., Lakušić, R., Grgić, P., Pavlović, B., Redžić, S. 1989. Refugialni i reliktni karakter nekih vrsta biljaka i životinja u kanjonskim životnim zajednicama. Elaborat, Prirodno-matematički fakultet univerziteta u Sarajevu

Nalazi:

ID: UNIBLSF:VascularFlora:10097157, Lokalitet: Paklarevo,


Fabijanić, B., Burlica, Č., Vukorep, I., Živanov, N. 1967. Tipovi šuma na eocenskom flišu severne Bosne. Radovi šumarskog fakulteta i instituta za šumarstvo u Sarajevu 12(1): 1-89

Nalazi:

ID: UNIBLSF:VascularFlora:10026180, Lokalitet: Cerje iznad Doknja, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10026138, Lokalitet: Lukavica u Šibošnici, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10096037, Lokalitet: Majevica, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10095704, Lokalitet: Majevica, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10095749, Lokalitet: Majevica, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10095792, Lokalitet: Majevica,


Fabijanić, Fukarek & Stefanović. 1963. Pregled osnovnih tipova šumske vegetacije. Lepenica, kniga III

Nalazi:

ID: UNIBLSF:VascularFlora:10029942, Lokalitet: Lepenica, Berberuša, odjel 74, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10029463, Lokalitet: Lepenica, Čubren iznad sela Čubrena, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10092988, Lokalitet: Lepenica, Čubren iznad sela Ljetovika, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10029507, Lokalitet: Lepenica, iznad sela Paretka, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10029703, Lokalitet: Lepenica, iznad sela Solakovića, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10092913, Lokalitet: Lepenica, Kokoška, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10092951, Lokalitet: Lepenica, Lokve na Čubrenu,


Fukarek P.. 1979. Šumske zajednice područja "Igman - Bjelašnica". Mscr.

Nalazi:

ID: UNIBLSF:VascularFlora:10021878, Lokalitet: Odjel 4 Stupnik, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10021978, Lokalitet: Spram Sugreba,


Fukarek, P., Fabijanić, B. & Janjić, N.. 1974. Nova nalazišta sladuna (Quercus conferta Kit.) u Bosni i Hercegovini. Zbornik radova sa Simpozijuma povodom 100 godišnjice prve jugoslovenske dendrologije Josifa Pančića, Naučni skupovi 1: 69-83

Nalazi:

ID: UNIBLSF:VascularFlora:10027729, Lokalitet: donji sliv Gračaničke rijeke kod Zenice, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10027816, Lokalitet: donji sliv Gračaničke rijeke kod Zenice, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10027895, Lokalitet: donji sliv Gračaničke rijeke kod Zenice, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10027771, Lokalitet: donji sliv Gračaničke rijeke kod Zenice,


Fukarek, P.. 1964. Fitocenološka istraživanja Igmana. Institut šumarstva u Sarajevu.134 s.

Nalazi:

ID: UNIBLSF:VascularFlora:10095669, Lokalitet: Igman, iznad Brezovače, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10095628, Lokalitet: Igman, Trešnjevo brdo,


Glišić, Mv.. 1976. Šumska vegetacija ŠPP Grmeč Petrovac, elaborat. Institut za šumarstvo, Beograd

Nalazi:

ID: UNIBLSF:VascularFlora:10084428, Lokalitet: Grmeč- Krnjeuša, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10084540, Lokalitet: Grmeč- Krnjeuša, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10085434, Lokalitet: Grmeč- Krnjeuša, 100/2, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10085463, Lokalitet: Grmeč- Krnjeuša, 104/2, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10085485, Lokalitet: Grmeč- Krnjeuša, 105/1, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10085513, Lokalitet: Grmeč- Krnjeuša, 105/2, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10085540, Lokalitet: Grmeč- Krnjeuša, 107, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10085570, Lokalitet: Grmeč- Krnjeuša, 21, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10085618, Lokalitet: Grmeč- Krnjeuša, 23, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10085644, Lokalitet: Grmeč- Krnjeuša, 24, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10085684, Lokalitet: Grmeč- Krnjeuša, 44, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10085732, Lokalitet: Grmeč- Krnjeuša, 49-66/1, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10085207, Lokalitet: Grmeč- Krnjeuša, 69, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10085236, Lokalitet: Grmeč- Krnjeuša, 70, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10085348, Lokalitet: Grmeč- Krnjeuša, 92/2, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10085374, Lokalitet: Grmeč- Krnjeuša, 94, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10085403, Lokalitet: Grmeč- Krnjeuša, 95, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10085790, Lokalitet: Grmeč- Krnjeuša, 97/2, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10085818, Lokalitet: Grmeč- Krnjeuša, 98, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10085848, Lokalitet: Grmeč- Krnjeuša, 99, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10084763, Lokalitet: Grmeč- Petrovac, 32, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10084815, Lokalitet: Grmeč- Petrovac, 39(38), ID: UNIBLSF:VascularFlora:10084839, Lokalitet: Grmeč- Petrovac, 41, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10084869, Lokalitet: Grmeč- Petrovac, 42, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10084921, Lokalitet: Grmeč- Petrovac, 49, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10084950, Lokalitet: Grmeč- Petrovac, 52(51), ID: UNIBLSF:VascularFlora:10084984, Lokalitet: Grmeč- Petrovac, 55, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10085008, Lokalitet: Grmeč- Petrovac, 58, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10085062, Lokalitet: Grmeč- Petrovac, 64, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10085093, Lokalitet: Grmeč- Petrovac, 82, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10085122, Lokalitet: Grmeč- Petrovac, 85, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10085151, Lokalitet: Grmeč- Petrovac, 92, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10085183, Lokalitet: Grmeč- Petrovac, 94, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10079566, Lokalitet: Grmeč-Krnjeusha, 101, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10079211, Lokalitet: Grmeč-Krnjeusha, 61, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10079331, Lokalitet: Grmeč-Krnjeusha, 84, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10079382, Lokalitet: Grmeč-Krnjeusha, 89, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10079258, Lokalitet: Grmeč-Petrovac, 100/1, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10078661, Lokalitet: Grmeč-Petrovac, 103, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10078685, Lokalitet: Grmeč-Petrovac, 109, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10078714, Lokalitet: Grmeč-Petrovac, 113, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10079618, Lokalitet: Grmeč-Petrovac, 158-159-160-161, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10078935, Lokalitet: Grmeč-Petrovac, 164, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10078958, Lokalitet: Grmeč-Petrovac, 66, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10078987, Lokalitet: Grmeč-Petrovac, 68/1, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10079075, Lokalitet: Grmeč-Petrovac, 76 (77), ID: UNIBLSF:VascularFlora:10079099, Lokalitet: Grmeč-Petrovac, 79/1, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10079126, Lokalitet: Grmeč-Petrovac, 80 (72), ID: UNIBLSF:VascularFlora:10079847, Lokalitet: Grmeč-Petrovac, 99,


Günther Beck-Mannagetta, Karlo Maly, 1950: Flora Bosnae et Hercegovinae. Biološki institut u Sarajevu. Posebna izdanja, knjiga 1. Sarajevo

Nalazi:

ID: UNIBLSF:VascularFlora:1034764, Lokalitet: Bosna, Bihać, ID: UNIBLSF:VascularFlora:1034796, Lokalitet: Bosna, Bukovik, ID: UNIBLSF:VascularFlora:1034771, Lokalitet: Bosna, Grkovci, in transitu saltus Strmac, ID: UNIBLSF:VascularFlora:1034789, Lokalitet: Bosna, Koševo, Vlagije, ID: UNIBLSF:VascularFlora:1034811, Lokalitet: Hercegovina, Bitovnja pl., na Ivanu pl., ad confines Hercegovinae, ID: UNIBLSF:VascularFlora:1034670, Lokalitet: Hercegovina, Bjelašnica pl., kod Umoljana, ID: UNIBLSF:VascularFlora:1034812, Lokalitet: Hercegovina, Bjelašnica pl., na Preslici, ID: UNIBLSF:VascularFlora:1034816, Lokalitet: Hercegovina, Čabulja, poda Č., ID: UNIBLSF:VascularFlora:1034674, Lokalitet: Hercegovina, Čvrsnica pl., na Drinjači, ID: UNIBLSF:VascularFlora:1034672, Lokalitet: Hercegovina, Čvrsnica pl., na Plasi, ID: UNIBLSF:VascularFlora:1034815, Lokalitet: Hercegovina, Drežnica, inter D. et Raška gora, ID: UNIBLSF:VascularFlora:1034818, Lokalitet: Hercegovina, Mostar, kod Mostara, ID: UNIBLSF:VascularFlora:1034671, Lokalitet: Hercegovina, Prenj pl., na Prenju, ID: UNIBLSF:VascularFlora:1034809, Lokalitet: južna Bosna, Bjelašnica pl., na Hranicavi, ID: UNIBLSF:VascularFlora:1034797, Lokalitet: južna Bosna, Bjelašnica pl., na Igmanu, ID: UNIBLSF:VascularFlora:1034667, Lokalitet: južna Bosna, Jahorina pl., na Gojoj Jahorini, ID: UNIBLSF:VascularFlora:1034784, Lokalitet: južna Bosna, Sarajevo, kod Bioskog, ID: UNIBLSF:VascularFlora:1034788, Lokalitet: južna Bosna, Sarajevo, kod Sarajeva, ID: UNIBLSF:VascularFlora:1034808, Lokalitet: južna Bosna, Sarajevo, kod Tarčina, ID: UNIBLSF:VascularFlora:1034793, Lokalitet: južna Bosna, Sarajevo, u dolini Koševe i Mošćanice, Koševa, Mošćanica, ID: UNIBLSF:VascularFlora:1034790, Lokalitet: južna Bosna, Sarajevo, u dolini Miljacke, in faucibus fluminis _, ID: UNIBLSF:VascularFlora:1034664, Lokalitet: južna Bosna, Vran pl., na Vran pl., ID: UNIBLSF:VascularFlora:1034780, Lokalitet: južna Bosna, Vranica pl., na Krstacu, ID: UNIBLSF:VascularFlora:1034781, Lokalitet: južna Bosna, Vranica pl., na Vranici, ID: UNIBLSF:VascularFlora:1034776, Lokalitet: jz Bosna, Dinara pl., na Troglavu, ID: UNIBLSF:VascularFlora:1034658, Lokalitet: jz Bosna, Dinara pl., na Vještici gori, ID: UNIBLSF:VascularFlora:1034773, Lokalitet: jz Bosna, Kupreško polje, kod Kupresa, ID: UNIBLSF:VascularFlora:1034774, Lokalitet: jz Bosna, Livanjsko polje, kod Gubina, ID: UNIBLSF:VascularFlora:1034660, Lokalitet: jz Bosna, Šuljaga pl., na Šuljazi, ID: UNIBLSF:VascularFlora:1034766, Lokalitet: sjeverna Bosna, Gradačac, kod Gradačca, ID: UNIBLSF:VascularFlora:1034770, Lokalitet: sjeverozapadna Bosna, Uskoplje, kod Gornjeg Vakufa, ID: UNIBLSF:VascularFlora:1034768, Lokalitet: srednja Bosna, Maglaj, kod Maglaja, ID: UNIBLSF:VascularFlora:1034779, Lokalitet: srednja Bosna, Travnik, kod Grahovika, ID: UNIBLSF:VascularFlora:1034778, Lokalitet: srednja Bosna, Travnik, kod Travnika, ID: UNIBLSF:VascularFlora:1034662, Lokalitet: srednja Bosna, Travnik, kod Travnika, verisimilis in m. Vlašić, ID: UNIBLSF:VascularFlora:1034657, Lokalitet: zapadna Bosna, Šator pl., na Šatoru, ID: UNIBLSF:VascularFlora:1034777, Lokalitet: zapadna Bosna, Šator pl., na Velikom Šatoru,


Lakušić, R. & Redžić, S.. 1991. Vegetacija refugijalno-reliktnih ekosistema sliva rijeke Une. Bilten Društva ekologa Bosne i Hercegovine ser B 6:25-73

Nalazi:

ID: UNIBLSF:VascularFlora:10026295, Lokalitet: Una nizvodno od Martin Broda prema K.Vakufu, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10026343, Lokalitet: Una nizvodno od Martin Broda prema K.Vakufu,


Lakušić, R., Pavlović, D., Abadžić, S., Kutleša, L., Mišić, L.. 1982. Ekosistemi planine Vlačić. Die Ökosysteme des Gebirges Vlašić. Bilten društva ekologa SR BiH - Sarajevo, Serija A - Ekološke monografije, 131 s.

Nalazi:

ID: UNIBLSF:VascularFlora:10068744, Lokalitet: Vlašić, Babina ravan, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10068728, Lokalitet: Vlašić, Babina ravan, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10068815, Lokalitet: Vlašić, Devečani-Babanovac, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10068826, Lokalitet: Vlašić, Devečani-Babanovac, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10069680, Lokalitet: Vlašić, Galica, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10069595, Lokalitet: Vlašić, Galica, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10069720, Lokalitet: Vlašić, Galica, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10069154, Lokalitet: Vlašić, Kaonik, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10069108, Lokalitet: Vlašić, Kaonik, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10069059, Lokalitet: Vlašić, Kaonik, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10069239, Lokalitet: Vlašić, Kaonik, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10068619, Lokalitet: Vlašić, kod hotela Babanovac, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10068692, Lokalitet: Vlašić, kod hotela Babanovac, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10068714, Lokalitet: Vlašić, kod hotela Babanovac, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10068653, Lokalitet: Vlašić, kod hotela Babanovac, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10068630, Lokalitet: Vlašić, kod hotela Babanovac, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10068672, Lokalitet: Vlašić, kod hotela Babanovac, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10069352, Lokalitet: Vlašić, Paklarevo,


Muratspahić D. i Lakušić R.. 1992. Neke fitoenoze šuma i šikara iz doline Neretve. Poljoprivreda i šumarstvo, XXXVIII, 1-2, 95-101, Podgorica

Nalazi:

ID: UNIBLSF:VascularFlora:10035234, Lokalitet: lijeva obala Doljanke, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10034986, Lokalitet: na desnoj obali Doljanke, nedaleko od Jablanice,


Muratspahić, D., Redžić, S. & Lakušić, R.. 1991. Asocijacija Rusco-Carpinetum orientalis Bleč. et Lkšić 1966 u dolini rijeke Neretve. Glasnik Republičkog Zavoda za zaštitu prirode i Prirodnjačkog muzeja Podgorica 24: 7-12

Nalazi:

ID: UNIBLSF:VascularFlora:10032640, Lokalitet: Drežanka-desna obala, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10032579, Lokalitet: Drežanka-desna obala, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10032605, Lokalitet: Drežanka-desna obala, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10033620, Lokalitet: iznad Komadininih vrela,


Redžić S., Lakušić R., Muratspahić D., Bjelčić Ž. & Omerović S.. 1984. Struktura i dinamika fitocenoza Cincara i Vitoroga. Godišnjak biološkog inštituta Univerziteta u Sarajevu

Nalazi:

ID: UNIBLSF:VascularFlora:10065620, Lokalitet: Cincar, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10065759, Lokalitet: Cincar, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10065111, Lokalitet: Cincar, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10065181, Lokalitet: Cincar, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10065693, Lokalitet: Cincar, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10065655, Lokalitet: Cincar, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10066451, Lokalitet: Cincar, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10066481, Lokalitet: Cincar, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10066569, Lokalitet: Cincar, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10066542, Lokalitet: Cincar, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10066510, Lokalitet: Cincar, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10065357, Lokalitet: Cincar, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10065446, Lokalitet: Cincar, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10065521, Lokalitet: Cincar, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10065555, Lokalitet: Cincar, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10065589, Lokalitet: Cincar, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10064935, Lokalitet: Cincar, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10064893,