Species | ACCEPTED

Alnus glutinosa (L.) Gaertn.

Fruct. Sem. Pl. 2: 54. 1790
Klasifikacija: Carstvo: Plantae Odjeljak: Tracheophyta Pododjeljak: Spermatophytina Klasa: Magnoliopsida Nadred: Rosanae Red: Fagales Engl. Familija: Betulaceae Gray Rod: Alnus Mill.

Taksonomski izvor: World Checklist of Selected Plant Families (2010), copyright © The Board of Trustees of the Royal Botanic Gardens, Kew.

Izvor podataka o rasprostranjenju: GIS baza vaskularne flore BiH. Univerzitet u Banjoj Luci, Šumarski fakultet, Katedra za ekologiju šuma.

ID imena u bazi: 1000189

Takson u EURO+MED: Alnus glutinosa (L.) Gaertn.

EUNIS ime taksona: Alnus glutinosa (L.) Gaertn.

GBIF ID: 2876213

Alnus glutinosa (L.) Gaertn. u Federaciji BiH
NARODNA IMENA:
SINONIMI:
Betula alnus var. glutinosa L. ,  Betula glutinosa (L.) Lam.
PODACI O NALAZIMA (ukupno 5)

Nepublikovanih nalaza: 0

Publikovanih nalaza: 5


Barudanović, S.. 2003. Ekološko-vegetacijska diferenciacija lišćarsko-listopadnih šuma planine Vranica. Doktorska disertacija, Univerzitet u Sarajevu, Prirodno-matematički fakultet, 373 s.

Nalazi:

ID: UNIBLSF:VascularFlora:10091039, Lokalitet: Vranica, Kaćuni-Fojnica,


Günther Beck-Mannagetta, 1906: Flora Bosne, Hercegovine i novopazarskog Sandžaka II(1). Glasnik Zemaljskog muzeja u Bosni i Hercegovini, vol. 18(1): 69-81. Sarajevo

Nalazi:

ID: UNIBLSF:VascularFlora:1007212, Lokalitet: Hercegovina, Mostar, na Neretvi, ID: UNIBLSF:VascularFlora:1007214, Lokalitet: južna Bosna, Vranica pl.,


Stefanović, V. & Manuševa, L.. 1966. Šumska vegetacija i zemljišta na perm-karbonskim pješčarima i škriljcima u Bosni. Radovi Šumarskog fakulteta i Instituta za šumarstvo u Sarajevu 11(3): 3-99

Nalazi:

ID: UNIBLSF:VascularFlora:10030301, Lokalitet: IB Iznad sela Gunjevića,


Wraber, M.. 1958. Biljnosociološki prikaz kesenovih šuma Bosne i Hercegovine. Godišnjak biološkog instituta u Sarajevu, 12(1-2): 139-182

Nalazi:

ID: UNIBLSF:VascularFlora:10036449, Lokalitet: BK, Cazin, GJ Gomila, o. 28, Kulenovac kod Vrnogra,