Species | ACCEPTED

Campanula persicifolia L.

Sp. Pl.: 164. 1753
Klasifikacija: Carstvo: Plantae Odjeljak: Tracheophyta Pododjeljak: Spermatophytina Klasa: Magnoliopsida Nadred: Asteranae Red: Asterales Familija: Campanulaceae Juss. Rod: Campanula L.

Taksonomski izvor: Castroviejo, S., Aldasoro, J. J. & Alarcón, M.; with contributions from Hand, R. (2010): Campanulaceae. – In: Euro+Med Plantbase - the information resource for Euro-Mediterranean plant diversity.

Izvor podataka o rasprostranjenju: GIS baza vaskularne flore BiH. Univerzitet u Banjoj Luci, Šumarski fakultet, Katedra za ekologiju šuma.

ID imena u bazi: 1000703

Takson u EURO+MED: Campanula persicifolia L.

EUNIS ime taksona: Campanula persicifolia L.

GBIF ID: 5411475

Campanula persicifolia L. u Federaciji BiH
NARODNA IMENA:
SINONIMI:
Campanula cristallocalyx Adamović ,  Campanula hispida Lej. ,  Campanula persicifolia subsp. eriocarpa (K.Koch) U.Dettmann & Rothm. ,  Campanula persicifolia subsp. sessiliflora (Velen.) Greuter & Burdet ,  Campanula persicifolia subsp. subpyrenaica (Timb.-Lagr.) Fed. ,  Campanula persicifolia var. sessiliflora Velen. ,  Campanula pumila F.W.Schmidt ,  Campanula pumila F.W.Schmidt ,  Campanula subpyrenaica Timb.-Lagr.
PODACI O NALAZIMA (ukupno 83)

Nepublikovanih nalaza: 40

Publikovanih nalaza: 43


Barudanović, S.. 2003. Ekološko-vegetacijska diferenciacija lišćarsko-listopadnih šuma planine Vranica. Doktorska disertacija, Univerzitet u Sarajevu, Prirodno-matematički fakultet, 373 s.

Nalazi:

ID: UNIBLSF:VascularFlora:10091281, Lokalitet: Vranica, Požarna,


Bucalo, V.. 1999. Šumske fitocenoze Jadovnika. ŠF BL, Beograd

Nalazi:

ID: UNIBLSF:VascularFlora:10086322, Lokalitet: Jadovnik, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10086972, Lokalitet: Jadovnik, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10080815, Lokalitet: Jadovnik, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10080616, Lokalitet: Jadovnik, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10019576, Lokalitet: Runjevica (odjel 46), ID: UNIBLSF:VascularFlora:10020741, Lokalitet: sliv Drobnjaka, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10020811, Lokalitet: sliv Drobnjaka, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10020891, Lokalitet: sliv Visućice, pod Velikim vrhom, (56b),


Dizdarević, M., Lakušić, R., Grgić, P., Pavlović, B., Redžić, S. 1989. Refugialni i reliktni karakter nekih vrsta biljaka i životinja u kanjonskim životnim zajednicama. Elaborat, Prirodno-matematički fakultet univerziteta u Sarajevu

Nalazi:

ID: UNIBLSF:VascularFlora:10097196, Lokalitet: Paklarevo,


Fabijanić, Fukarek & Stefanović. 1963. Pregled osnovnih tipova šumske vegetacije. Lepenica, kniga III

Nalazi:

ID: UNIBLSF:VascularFlora:10029873, Lokalitet: Lepenica, ispod Košćana, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10029704, Lokalitet: Lepenica, iznad sela Solakovića, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10029843, Lokalitet: Lepenica, Jelaćka kod Kiseljaka,


Günther Beck-Mannagetta, Karlo Maly, Željka Bjelčić 1983: Flora Bosnae et Hercegovinae, IV Sympetalae, Pars 4. Zemaljski muzej BiH u Sarajevu. Posebna izdanja, knjiga IV. Sarajevo

Nalazi:

ID: UNIBLSF:VascularFlora:1038919, Lokalitet: Bosna, Cincar pl., Crna Rijeka, ID: UNIBLSF:VascularFlora:1038931, Lokalitet: Bosna, Moštanica, ID: UNIBLSF:VascularFlora:1038946, Lokalitet: Hercegovina, Bekija, kod Posušja, ID: UNIBLSF:VascularFlora:1038941, Lokalitet: Hercegovina, Ćorića poljana, ID: UNIBLSF:VascularFlora:1038930, Lokalitet: južna Bosna, Sarajevo, kod Zovika, ID: UNIBLSF:VascularFlora:1038936, Lokalitet: južna Bosna, Sarajevo, u Sarajevskom polju, ID: UNIBLSF:VascularFlora:1038920, Lokalitet: jz Bosna, Kamešnica pl., kod Vagnja, ID: UNIBLSF:VascularFlora:1038923, Lokalitet: zapadna Bosna, Kulen Vakuf, kod Havale ,


Lakušić, R. & Redžić, S.. 1991. Vegetacija refugijalno-reliktnih ekosistema sliva rijeke Une. Bilten Društva ekologa Bosne i Hercegovine ser B 6:25-73

Nalazi:

ID: UNIBLSF:VascularFlora:10026856, Lokalitet: Una - Štrbački buk, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10026922, Lokalitet: Una, Bos. Krupa, desna obala, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10027074, Lokalitet: Una, Bos. Krupa, desna obala, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10027028, Lokalitet: Una, Bos. Krupa, desna obala, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10026978, Lokalitet: Una, Bos. Krupa, desna obala, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10027123, Lokalitet: Unac, lijeva obala, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10027202, Lokalitet: Unac, lijeva obala, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10027280, Lokalitet: Unac, lijeva obala,


Lakušić, R., Pavlović, D., Abadžić, S., Kutleša, L., Mišić, L.. 1982. Ekosistemi planine Vlačić. Die Ökosysteme des Gebirges Vlašić. Bilten društva ekologa SR BiH - Sarajevo, Serija A - Ekološke monografije, 131 s.

Nalazi:

ID: UNIBLSF:VascularFlora:10024621, Lokalitet: Vlašić, iznad Paklareva, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10024927, Lokalitet: Vlašić, iznad Paklareva, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10024955, Lokalitet: Vlašić, iznad Paklareva, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10024567, Lokalitet: Vlašić, iznad Paklareva, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10024789, Lokalitet: Vlašić, iznad Paklareva, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10069392, Lokalitet: Vlašić, Paklarevo,


Muratspahić D. i Lakušić R.. 1992. Neke fitoenoze šuma i šikara iz doline Neretve. Poljoprivreda i šumarstvo, XXXVIII, 1-2, 95-101, Podgorica

Nalazi:

ID: UNIBLSF:VascularFlora:10035195, Lokalitet: nizvodno od Jablanice, na desnoj obali Neretve,


Redžić S., Lakušić R., Muratspahić D., Bjelčić Ž. & Omerović S.. 1984. Struktura i dinamika fitocenoza Cincara i Vitoroga. Godišnjak biološkog inštituta Univerziteta u Sarajevu

Nalazi:

ID: UNIBLSF:VascularFlora:10065011, Lokalitet: Cincar,


Stefanović , V.. 1996. Fitocenoza bukve sa veprinom mekolisnom sjeverne Bosne (ass. Rusco hypoglossi-Fagetum submontanum V. Stefanović 1990). Glasnik Zemaljskog muzeja Bosne i Hercegovine u Sarajevu N. S., sv. 31 (1992-95): 311-322

Nalazi:

ID: UNIBLSF:VascularFlora:10097004, Lokalitet: Sapna - Lokvanjska rijeka,


Stefanović, V. & Manuševa, L.. 1966. Šumska vegetacija i zemljišta na perm-karbonskim pješčarima i škriljcima u Bosni. Radovi Šumarskog fakulteta i Instituta za šumarstvo u Sarajevu 11(3): 3-99

Nalazi:

ID: UNIBLSF:VascularFlora:10031798, Lokalitet: IB kod sela Kosova, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10032073, Lokalitet: IB Obadi kod sela Osanice,


Stefanović, V.. 1964. Šumska vegetacija šireg područja Trebevića. Radovi odjeljenje privredno-tehničkih nauka 25(7): 56-153

Nalazi:

ID: UNIBLSF:VascularFlora:10082973, Lokalitet: Trebević, gaj na Hridu, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10083116, Lokalitet: Trebević, Mojmilo, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10094387, Lokalitet: Trebević, od Orlovače proti Jarčedolu,