Species | ACCEPTED

Carex pilosa Scop.

Fl. Carniol., ed. 2, 2: 226. 1772
Klasifikacija: Carstvo: Plantae Odjeljak: Tracheophyta Pododjeljak: Spermatophytina Klasa: Magnoliopsida Nadred: Lilianae Red: Poales Familija: Cyperaceae Juss. Rod: Carex L.

Taksonomski izvor: Jiménez-Mejías, P. & Luceño, M. (2011): Cyperaceae. – In: Euro+Med Plantbase - the information resource for Euro-Mediterranean plant diversity.

Izvor podataka o rasprostranjenju: GIS baza vaskularne flore BiH. Univerzitet u Banjoj Luci, Šumarski fakultet, Katedra za ekologiju šuma.

ID imena u bazi: 1000836

Takson u EURO+MED: Carex pilosa Scop.

EUNIS ime taksona: Carex pilosa Scop.

GBIF ID: 2727195

Carex pilosa Scop. u Federaciji BiH
NARODNA IMENA:
SINONIMI:
PODACI O NALAZIMA (ukupno 24)

Nepublikovanih nalaza: 5

Publikovanih nalaza: 19


Fabijanić, B., Burlica, Č., Vukorep, I., Živanov, N. 1967. Tipovi šuma na eocenskom flišu severne Bosne. Radovi šumarskog fakulteta i instituta za šumarstvo u Sarajevu 12(1): 1-89

Nalazi:

ID: UNIBLSF:VascularFlora:10095752, Lokalitet: Majevica, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10095709, Lokalitet: Majevica, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10095795, Lokalitet: Majevica,


Fukarek, P., Fabijanić, B. & Janjić, N.. 1974. Nova nalazišta sladuna (Quercus conferta Kit.) u Bosni i Hercegovini. Zbornik radova sa Simpozijuma povodom 100 godišnjice prve jugoslovenske dendrologije Josifa Pančića, Naučni skupovi 1: 69-83

Nalazi:

ID: UNIBLSF:VascularFlora:10027861, Lokalitet: donji sliv Gračaničke rijeke kod Zenice, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10027898, Lokalitet: donji sliv Gračaničke rijeke kod Zenice, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10027820, Lokalitet: donji sliv Gračaničke rijeke kod Zenice, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10027774, Lokalitet: donji sliv Gračaničke rijeke kod Zenice,


Günther Beck-Mannagetta, 1903: Flora Bosne, Hercegovine i novopazarskog Sandžaka I. dio (nastavak): Gymnospermae i Monocotyledones. Glasnik Zemaljskog muzeja u Bosni i Hercegovini, vol. 15(2): 185-230. Sarajevo

Nalazi:

ID: UNIBLSF:VascularFlora:1004396, Lokalitet: južna Bosna, Sarajevo, ID: UNIBLSF:VascularFlora:1004395, Lokalitet: srednja Bosna, Travnik, ID: UNIBLSF:VascularFlora:1004397, Lokalitet: srednja Bosna, Zvijezda,


Muratspahić, D., Redžić, S. & Lakušić, R.. 1991. Asocijacija Rusco-Carpinetum orientalis Bleč. et Lkšić 1966 u dolini rijeke Neretve. Glasnik Republičkog Zavoda za zaštitu prirode i Prirodnjačkog muzeja Podgorica 24: 7-12

Nalazi:

ID: UNIBLSF:VascularFlora:10033274, Lokalitet: Aleksin han, prema Glogošnici,


Stefanović, V. & Manuševa, L.. 1966. Šumska vegetacija i zemljišta na perm-karbonskim pješčarima i škriljcima u Bosni. Radovi Šumarskog fakulteta i Instituta za šumarstvo u Sarajevu 11(3): 3-99

Nalazi:

ID: UNIBLSF:VascularFlora:10030659, Lokalitet: ZB Arapuša (Behremaginica),


Stefanović, V.. 1964. Šumska vegetacija na verfenskim pješčarima i glincima istočne i jugoistočne Bosne. Radovi Šumarskog fakulteta i Instituta za šumarstvo i drvnu industriju u Sarajevu

Nalazi:

ID: UNIBLSF:VascularFlora:10021230, Lokalitet: Ferhatlije-Pazarić, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10021151, Lokalitet: Pazarić-Šavnici,


Stefanović, V.. 1964. Šumska vegetacija šireg područja Trebevića. Radovi odjeljenje privredno-tehničkih nauka 25(7): 56-153

Nalazi:

ID: UNIBLSF:VascularFlora:10082974, Lokalitet: Trebević, gaj na Hridu, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10083252, Lokalitet: Trebević, Mojmilo, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10083117, Lokalitet: Trebević, Mojmilo, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10083206, Lokalitet: Trebević, Švrakino selo, Mojmilo,


Wraber, M.. 1958. Biljnosociološki prikaz kesenovih šuma Bosne i Hercegovine. Godišnjak biološkog instituta u Sarajevu, 12(1-2): 139-182

Nalazi:

ID: UNIBLSF:VascularFlora:10036259, Lokalitet: BK GJ Glinica, odjel 29, Ponor kod Vrnograča,