Species | ACCEPTED

Circaea lutetiana L.

Sp. Pl.: 9. 1753
Klasifikacija: Carstvo: Plantae Odjeljak: Tracheophyta Pododjeljak: Spermatophytina Klasa: Magnoliopsida Nadred: Rosanae Red: Myrtales Bercht. & J. Presl Familija: Onagraceae Juss. Rod: Circaea L.

Taksonomski izvor: Raab-Straube, E. von (2018): Onagraceae. – In: Euro+Med Plantbase - the information resource for Euro-Mediterranean plant diversity.

Izvor podataka o rasprostranjenju: GIS baza vaskularne flore BiH. Univerzitet u Banjoj Luci, Šumarski fakultet, Katedra za ekologiju šuma.

ID imena u bazi: 1001032

Takson u EURO+MED: Circaea lutetiana L.

EUNIS ime taksona: Circaea lutetiana L.

GBIF ID: 3188794

Circaea lutetiana L. u Federaciji BiH
NARODNA IMENA:
SINONIMI:
PODACI O NALAZIMA (ukupno 63)

Nepublikovanih nalaza: 1

Publikovanih nalaza: 62


Barudanović, S.. 2003. Ekološko-vegetacijska diferenciacija lišćarsko-listopadnih šuma planine Vranica. Doktorska disertacija, Univerzitet u Sarajevu, Prirodno-matematički fakultet, 373 s.

Nalazi:

ID: UNIBLSF:VascularFlora:10090957, Lokalitet: Vranica, Donja Bistrica, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10091234, Lokalitet: Vranica, izliv Požarne, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10089308, Lokalitet: Vranica, Jezernica, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10090278, Lokalitet: Vranica, Jezernica-Prokoško jezero, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10089167, Lokalitet: Vranica, Osoje, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10089956, Lokalitet: Vranica, Prokoško jezero-Turkovići, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10089260, Lokalitet: Vranica, Vlaška ravan,


Beus, V.. 1986. Fitocenoze bukve i jele na bazičnim i ultrabazičnim eruptivima ofiolitske zone u Bosni. Disertacija, Šum. fak. Sarajevo

Nalazi:

ID: UNIBLSF:VascularFlora:10063926, Lokalitet: Mašica, GJ Gostović, odjel 192, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10063751, Lokalitet: Sajavica, GJ Gostović, odjel 85,


Fabijanić, B., Burlica, Č., Vukorep, I., Živanov, N. 1967. Tipovi šuma na eocenskom flišu severne Bosne. Radovi šumarskog fakulteta i instituta za šumarstvo u Sarajevu 12(1): 1-89

Nalazi:

ID: UNIBLSF:VascularFlora:10095798, Lokalitet: Majevica, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10096000, Lokalitet: Majevica, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10096085, Lokalitet: Majevica, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10095755, Lokalitet: Majevica, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10096043, Lokalitet: Majevica,


Fukarek, P., Fabijanić, B. & Janjić, N.. 1974. Nova nalazišta sladuna (Quercus conferta Kit.) u Bosni i Hercegovini. Zbornik radova sa Simpozijuma povodom 100 godišnjice prve jugoslovenske dendrologije Josifa Pančića, Naučni skupovi 1: 69-83

Nalazi:

ID: UNIBLSF:VascularFlora:10027899, Lokalitet: donji sliv Gračaničke rijeke kod Zenice,


Glišić, Mv.. 1976. Šumska vegetacija ŠPP Grmeč Petrovac, elaborat. Institut za šumarstvo, Beograd

Nalazi:

ID: UNIBLSF:VascularFlora:10084592, Lokalitet: Grmeč- Krnjeuša, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10085600, Lokalitet: Grmeč- Krnjeuša, 22/2, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10085711, Lokalitet: Grmeč- Krnjeuša, 45/46, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10085737, Lokalitet: Grmeč- Krnjeuša, 49-66/1, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10084703, Lokalitet: Grmeč- Krnjeuša, 67, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10084956, Lokalitet: Grmeč- Petrovac, 52(51), ID: UNIBLSF:VascularFlora:10079387, Lokalitet: Grmeč-Krnjeusha, 89, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10079307, Lokalitet: Grmeč-Petrovac, 119,


Günther Beck-Mannagetta, 1927: Flora Bosnae, Hercegovinae et regionis Novi Pazar - III Choripetalae. Srpska Kraljevska Akademija. Beograd-Sarajevo

Nalazi:

ID: UNIBLSF:VascularFlora:1031008, Lokalitet: Bosna, Bihać, blizu Bihaća, Ripač, ID: UNIBLSF:VascularFlora:1030996, Lokalitet: Bosna, blizu Breške, ID: UNIBLSF:VascularFlora:1031001, Lokalitet: Bosna, blizu Vranograča, ID: UNIBLSF:VascularFlora:1031002, Lokalitet: Bosna, Krupa, ID: UNIBLSF:VascularFlora:1031004, Lokalitet: Bosna, Turski Dubovik, ID: UNIBLSF:VascularFlora:1031016, Lokalitet: Bosna, Vranduk pl, ID: UNIBLSF:VascularFlora:1031036, Lokalitet: Hercegovina, Bitovnja pl., na Ivanu pl., ID: UNIBLSF:VascularFlora:1031037, Lokalitet: Hercegovina, Bjelašnica pl., na Preslici, ID: UNIBLSF:VascularFlora:1031041, Lokalitet: Hercegovina, gornja Neretva, kod Grdače, ID: UNIBLSF:VascularFlora:1031039, Lokalitet: Hercegovina, Prenj pl., na Vrabcu, ID: UNIBLSF:VascularFlora:1031040, Lokalitet: Hercegovina, Prenj pl., u Boračkoj dragi, ID: UNIBLSF:VascularFlora:1031044, Lokalitet: Hercegovina, Velež pl., na Veležu , ID: UNIBLSF:VascularFlora:1031033, Lokalitet: jugoistočna Bosna, Goražde, blizu Goražda, ID: UNIBLSF:VascularFlora:1031018, Lokalitet: južna Bosna, Sarajevo, kod Pazarića, ID: UNIBLSF:VascularFlora:1031017, Lokalitet: južna Bosna, Sarajevo, kod Tarčina, ID: UNIBLSF:VascularFlora:1031013, Lokalitet: južna Bosna, Vranica pl., kod Fojnice, ID: UNIBLSF:VascularFlora:1031014, Lokalitet: južna Bosna, Vranica pl., na Vranici, ID: UNIBLSF:VascularFlora:1031047, Lokalitet: južna Bosna, Vranica pl., oko Fojnice, ID: UNIBLSF:VascularFlora:1031009, Lokalitet: jz Bosna, Šuljaga pl., na Šuljazi, ID: UNIBLSF:VascularFlora:1030995, Lokalitet: sjeveroistočna Bosna, Majevica pl., na Majevici, ID: UNIBLSF:VascularFlora:1031012, Lokalitet: srednja Bosna, Travnik, oko Travnika, ID: UNIBLSF:VascularFlora:1031015, Lokalitet: srednja Bosna, Zavidovići, Babina pl. kod Žepča, ID: UNIBLSF:VascularFlora:1031005, Lokalitet: zapadna Bosna, Majdanska pl., na Kozin pl. kod Hašana, ID: UNIBLSF:VascularFlora:1031003, Lokalitet: zapadna Bosna, Pounje, kod Vranjske, ID: UNIBLSF:VascularFlora:1031010, Lokalitet: zapadna Bosna, Šator pl., na Šatoru,


Muratspahić D. i Lakušić R.. 1992. Neke fitoenoze šuma i šikara iz doline Neretve. Poljoprivreda i šumarstvo, XXXVIII, 1-2, 95-101, Podgorica

Nalazi:

ID: UNIBLSF:VascularFlora:10035070, Lokalitet: na desnoj obali Doljanke, nedaleko od Jablanice,


Stefanović , V.. 1996. Fitocenoza bukve sa veprinom mekolisnom sjeverne Bosne (ass. Rusco hypoglossi-Fagetum submontanum V. Stefanović 1990). Glasnik Zemaljskog muzeja Bosne i Hercegovine u Sarajevu N. S., sv. 31 (1992-95): 311-322

Nalazi:

ID: UNIBLSF:VascularFlora:10096984, Lokalitet: Sapna - Lokvanjska rijeka, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10097005, Lokalitet: Sapna - Lokvanjska rijeka,


Tregubov, V.. 1941. Grmeč.

Nalazi:

ID: UNIBLSF:VascularFlora:10053784, Lokalitet: Stevilovica uvala, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10053424, Lokalitet: Stevilovica uvala, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10055441, Lokalitet: Stevilovica uvala,


Wraber, M.. 1958. Biljnosociološki prikaz kesenovih šuma Bosne i Hercegovine. Godišnjak biološkog instituta u Sarajevu, 12(1-2): 139-182

Nalazi:

ID: UNIBLSF:VascularFlora:10063161, Lokalitet: BK GJ Glinica, odjel 28, Kulenovac kod Vrnograča, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10037213, Lokalitet: Cazin GJ Gomila, o.2 kraj Proise, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10037029, Lokalitet: Cazin GJ Gomila, o5 Kosa, Koprivske šume izn Kopri, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10037074, Lokalitet: GJ Mala Kladušnica, o. 5 Mala Karaula kod Pećigrad, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10037119, Lokalitet: GJ Mala Kladušnica, o. 6 Kapan kod Todorova, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10036888, Lokalitet: Herc. Baćinsko brdo kod Jablanice, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10036846, Lokalitet: Herc. Baćinsko brdo kod Jablanice, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10063257, Lokalitet: ŠU B. Krupa, GJ Glinica o. 12, Brdarevac iznad Buž,