Species | ACCEPTED

Epimedium alpinum L.

Sp. Pl.: 117. 1753
Klasifikacija: Carstvo: Plantae Odjeljak: Tracheophyta Pododjeljak: Spermatophytina Klasa: Magnoliopsida Nadred: Ranunculanae Red: Ranunculales Familija: Berberidaceae Juss. Rod: Epimedium L.

Taksonomski izvor: Raab-Straube, E. von (2015): Epimedium. – In: Euro+Med Plantbase - the information resource for Euro-Mediterranean plant diversity.

Izvor podataka o rasprostranjenju: GIS baza vaskularne flore BiH. Univerzitet u Banjoj Luci, Šumarski fakultet, Katedra za ekologiju šuma.

ID imena u bazi: 1001396

Takson u EURO+MED: Epimedium alpinum L.

EUNIS ime taksona: Epimedium alpinum L.

GBIF ID: 7695021

Epimedium alpinum L. u Federaciji BiH
NARODNA IMENA:
SINONIMI:
PODACI O NALAZIMA (ukupno 71)

Nepublikovanih nalaza: 7

Publikovanih nalaza: 64


Barudanović, S.. 2003. Ekološko-vegetacijska diferenciacija lišćarsko-listopadnih šuma planine Vranica. Doktorska disertacija, Univerzitet u Sarajevu, Prirodno-matematički fakultet, 373 s.

Nalazi:

ID: UNIBLSF:VascularFlora:10089312, Lokalitet: Vranica, Jezernica, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10089626, Lokalitet: Vranica, Vlaška ravan,


Beus, V.. 1986. Fitocenoze bukve i jele na bazičnim i ultrabazičnim eruptivima ofiolitske zone u Bosni. Disertacija, Šum. fak. Sarajevo

Nalazi:

ID: UNIBLSF:VascularFlora:10063886, Lokalitet: Duboštica, GJ Tribija-Duboštica, odjel 140, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10063854, Lokalitet: Duboštica, GJ Tribija-Duboštica, odjel 141, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10064583, Lokalitet: GJ G.Drinjača, odjel 30-31, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10064545, Lokalitet: GJ G.Drinjača, odjel 31, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10064615, Lokalitet: GJ G.Drinjača, odjel 33-11, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10064778, Lokalitet: GJ Gostović, odjel 127, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10064513, Lokalitet: GJ Gostović, odjel 206, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10064488, Lokalitet: GJ Gostović, odjel 206, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10064747, Lokalitet: GJ Gostović, odjel 217, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10064722, Lokalitet: GJ Krivaja, odjel 61/1, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10064655, Lokalitet: GJ Tribija-Duboštica, odjel 180, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10064431, Lokalitet: GJ Tribija-Duboštica, odjel 180, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10063704, Lokalitet: Karaula, GJ D.Stupčanica, odjel 27, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10063931, Lokalitet: Mašica, GJ Gostović, odjel 192,


Dizdarević, M., Lakušić, R., Grgić, P., Pavlović, B., Redžić, S. 1989. Refugialni i reliktni karakter nekih vrsta biljaka i životinja u kanjonskim životnim zajednicama. Elaborat, Prirodno-matematički fakultet univerziteta u Sarajevu

Nalazi:

ID: UNIBLSF:VascularFlora:10097198, Lokalitet: Paklarevo, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10097230, Lokalitet: Paklarevo, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10097161, Lokalitet: Paklarevo, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10097127, Lokalitet: Paklarevo,


Fabijanić, B., Burlica, Č., Vukorep, I., Živanov, N. 1967. Tipovi šuma na eocenskom flišu severne Bosne. Radovi šumarskog fakulteta i instituta za šumarstvo u Sarajevu 12(1): 1-89

Nalazi:

ID: UNIBLSF:VascularFlora:10095801, Lokalitet: Majevica, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10095758, Lokalitet: Majevica, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10095714, Lokalitet: Majevica,


Fukarek, P., Fabijanić, B. & Janjić, N.. 1974. Nova nalazišta sladuna (Quercus conferta Kit.) u Bosni i Hercegovini. Zbornik radova sa Simpozijuma povodom 100 godišnjice prve jugoslovenske dendrologije Josifa Pančića, Naučni skupovi 1: 69-83

Nalazi:

ID: UNIBLSF:VascularFlora:10027777, Lokalitet: donji sliv Gračaničke rijeke kod Zenice, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10027901, Lokalitet: donji sliv Gračaničke rijeke kod Zenice, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10027863, Lokalitet: donji sliv Gračaničke rijeke kod Zenice, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10027822, Lokalitet: donji sliv Gračaničke rijeke kod Zenice,


Günther Beck-Mannagetta, Lerchenau, 1916: Flora Bosne, Hercegovine i novopazarskog Sandžaka II(7). Glasnik Zemaljskog muzeja u Bosni i Hercegovini, vol. 28(1): 41-167. Sarajevo

Nalazi:

ID: UNIBLSF:VascularFlora:1013194, Lokalitet: južna Bosna, Prača, ID: UNIBLSF:VascularFlora:1013145, Lokalitet: sjeveroistočna Bosna, Majevica pl., ID: UNIBLSF:VascularFlora:1013177, Lokalitet: srednja Bosna, Bjelašnica pl., ID: UNIBLSF:VascularFlora:1013178, Lokalitet: srednja Bosna, Bjelašnica pl., ID: UNIBLSF:VascularFlora:1013164, Lokalitet: srednja Bosna, Kakanj, ID: UNIBLSF:VascularFlora:1013141, Lokalitet: srednja Bosna, Tešanj, ID: UNIBLSF:VascularFlora:1013165, Lokalitet: srednja Bosna, Travnik, ID: UNIBLSF:VascularFlora:1013158, Lokalitet: srednja Bosna, Travnik, ID: UNIBLSF:VascularFlora:1013160, Lokalitet: srednja Bosna, Travnik, ID: UNIBLSF:VascularFlora:1013154, Lokalitet: srednja Bosna, Zavidovići, ID: UNIBLSF:VascularFlora:1013155, Lokalitet: srednja Bosna, Zavidovići, ID: UNIBLSF:VascularFlora:1013142, Lokalitet: srednja Bosna, Zavidovići, na pristrancima, ID: UNIBLSF:VascularFlora:1013162, Lokalitet: srednja Bosna, Zenica, ID: UNIBLSF:VascularFlora:1013163, Lokalitet: srednja Bosna, Zenica, ID: UNIBLSF:VascularFlora:1013169, Lokalitet: sz Bosna, Jajce, ID: UNIBLSF:VascularFlora:1013167, Lokalitet: zapadna Bosna, Bihać, ID: UNIBLSF:VascularFlora:1013166, Lokalitet: zapadna Bosna, Grmeč pl.,


Lakušić, R., Pavlović, D., Abadžić, S., Kutleša, L., Mišić, L.. 1982. Ekosistemi planine Vlačić. Die Ökosysteme des Gebirges Vlašić. Bilten društva ekologa SR BiH - Sarajevo, Serija A - Ekološke monografije, 131 s.

Nalazi:

ID: UNIBLSF:VascularFlora:10025060, Lokalitet: Vlašić, iznad Paklareva, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10024792, Lokalitet: Vlašić, iznad Paklareva, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10024740, Lokalitet: Vlašić, iznad Paklareva, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10024692, Lokalitet: Vlašić, iznad Paklareva, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10024631, Lokalitet: Vlašić, iznad Paklareva, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10024526, Lokalitet: Vlašić, iznad Paklareva, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10024482, Lokalitet: Vlašić, iznad Paklareva, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10025083, Lokalitet: Vlašić, iznad Paklareva, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10025018, Lokalitet: Vlašić, iznad Paklareva, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10024993, Lokalitet: Vlašić, iznad Paklareva, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10024895, Lokalitet: Vlašić, iznad Paklareva, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10069394, Lokalitet: Vlašić, Paklarevo, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10069356, Lokalitet: Vlašić, Paklarevo, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10069321, Lokalitet: Vlašić, Paklarevo, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10069287, Lokalitet: Vlašić, Paklarevo, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10069426, Lokalitet: Vlašić, Paklarevo,


Stefanović V.. 1989. Prilog poznavanju fitogeografskih i fitocenoloških odnosa bjelograbovih šuma izvan klimazonalnog areala u Bosni. Glasnik Zemaljskog muzeja Bosne i Hercegovine, Prirodne nauke, Nova serija, br. 28, Sarajevo

Nalazi:

ID: UNIBLSF:VascularFlora:10028742, Lokalitet: centralna Bosna, Gradac, Zenica, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10028634, Lokalitet: centralna Bosna, padine Vepra, okolina Zenice,


Stefanović, V. & Manuševa, L.. 1966. Šumska vegetacija i zemljišta na perm-karbonskim pješčarima i škriljcima u Bosni. Radovi Šumarskog fakulteta i Instituta za šumarstvo u Sarajevu 11(3): 3-99

Nalazi:

ID: UNIBLSF:VascularFlora:10031602, Lokalitet: IB iznad sela Kosova (Ustikolina), ID: UNIBLSF:VascularFlora:10092210, Lokalitet: Mikanovo Br. (Stari Majdan),