Species | ACCEPTED

Lathyrus niger (L.) Bernh.

Syst. Verz.: 248. 1800
Klasifikacija: Carstvo: Plantae Odjeljak: Tracheophyta Pododjeljak: Spermatophytina Klasa: Magnoliopsida Nadred: Rosanae Red: Fabales Bromhead Familija: Fabaceae Lindl. Tribus: Vicieae Rod: Lathyrus L.

Taksonomski izvor: ILDIS World Database of Legumes 2010. (copyright © ILDIS).

Izvor podataka o rasprostranjenju: GIS baza vaskularne flore BiH. Univerzitet u Banjoj Luci, Šumarski fakultet, Katedra za ekologiju šuma.

ID imena u bazi: 1002433

Takson u EURO+MED: Lathyrus niger (L.) Bernh.

EUNIS ime taksona: Lathyrus niger (L.) Bernh.

GBIF ID: 5356662

Lathyrus niger (L.) Bernh. u Federaciji BiH
NARODNA IMENA:
SINONIMI:
Orobus niger L.
PODACI O NALAZIMA (ukupno 187)

Nepublikovanih nalaza: 115

Publikovanih nalaza: 72


Barudanović, S.. 2003. Ekološko-vegetacijska diferenciacija lišćarsko-listopadnih šuma planine Vranica. Doktorska disertacija, Univerzitet u Sarajevu, Prirodno-matematički fakultet, 373 s.

Nalazi:

ID: UNIBLSF:VascularFlora:10090821, Lokalitet: Vranica, prema Kačunima,


Bucalo, V.. 1999. Šumske fitocenoze Jadovnika. ŠF BL, Beograd

Nalazi:

ID: UNIBLSF:VascularFlora:10020636, Lokalitet: iznad Isjeka (58/1a), ID: UNIBLSF:VascularFlora:10020457, Lokalitet: iznad Skakića (odjel 58/1a), ID: UNIBLSF:VascularFlora:10086929, Lokalitet: Jadovnik, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10086997, Lokalitet: Jadovnik, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10086446, Lokalitet: Jadovnik, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10019941, Lokalitet: pod Komcem (41a), ID: UNIBLSF:VascularFlora:10020007, Lokalitet: pod Šajinovcem - iznad Popovića (2h), ID: UNIBLSF:VascularFlora:10019537, Lokalitet: Runjevica (odjel 46), ID: UNIBLSF:VascularFlora:10020755, Lokalitet: sliv Drobnjaka, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10020823, Lokalitet: sliv Drobnjaka,


Dizdarević, M., Lakušić, R., Grgić, P., Pavlović, B., Redžić, S. 1989. Refugialni i reliktni karakter nekih vrsta biljaka i životinja u kanjonskim životnim zajednicama. Elaborat, Prirodno-matematički fakultet univerziteta u Sarajevu

Nalazi:

ID: UNIBLSF:VascularFlora:10097164, Lokalitet: Paklarevo,


Fabijanić, B., Burlica, Č., Vukorep, I., Živanov, N. 1967. Tipovi šuma na eocenskom flišu severne Bosne. Radovi šumarskog fakulteta i instituta za šumarstvo u Sarajevu 12(1): 1-89

Nalazi:

ID: UNIBLSF:VascularFlora:10026150, Lokalitet: Lukavica u Šibošnici,


Fukarek, P., Fabijanić, B. & Janjić, N.. 1974. Nova nalazišta sladuna (Quercus conferta Kit.) u Bosni i Hercegovini. Zbornik radova sa Simpozijuma povodom 100 godišnjice prve jugoslovenske dendrologije Josifa Pančića, Naučni skupovi 1: 69-83

Nalazi:

ID: UNIBLSF:VascularFlora:10027696, Lokalitet: donji sliv Gračaničke rijeke kod Zenice, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10027737, Lokalitet: donji sliv Gračaničke rijeke kod Zenice, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10027782, Lokalitet: donji sliv Gračaničke rijeke kod Zenice, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10027865, Lokalitet: donji sliv Gračaničke rijeke kod Zenice,


Günther Beck-Mannagetta, 1927: Flora Bosnae, Hercegovinae et regionis Novi Pazar - III Choripetalae. Srpska Kraljevska Akademija. Beograd-Sarajevo

Nalazi:

ID: UNIBLSF:VascularFlora:1029938, Lokalitet: oko Begovog Hana, ID: UNIBLSF:VascularFlora:1029968, Lokalitet: pored Novog, u dol. Dobrnica, ID: UNIBLSF:VascularFlora:1029972, Lokalitet: pored Sarajeva, Borije, ID: UNIBLSF:VascularFlora:1029926, Lokalitet: u dol. Dobrnica, ID: UNIBLSF:VascularFlora:1029961, Lokalitet: Hercegovina, Velež pl., na Veležu1200 - 1400 m, ID: UNIBLSF:VascularFlora:1029955, Lokalitet: južna Bosna, Bjelašnica pl., na Hranicavi, ID: UNIBLSF:VascularFlora:1029967, Lokalitet: južna Bosna, Bjelašnica pl., na Igmanu, ID: UNIBLSF:VascularFlora:1029957, Lokalitet: južna Bosna, Prača, kod Prače, ID: UNIBLSF:VascularFlora:1029945, Lokalitet: južna Bosna, Sarajevo, kod Tarčina, ID: UNIBLSF:VascularFlora:1029947, Lokalitet: južna Bosna, Sarajevo, oko Sarajeva, ID: UNIBLSF:VascularFlora:1029969, Lokalitet: južna Bosna, Vranica pl., kod Fojnice, ID: UNIBLSF:VascularFlora:1029943, Lokalitet: južna Bosna, Vranica pl., oko Fojnice, ID: UNIBLSF:VascularFlora:1029944, Lokalitet: južna Bosna, Zvijezda pl., kod Vareša, ID: UNIBLSF:VascularFlora:1029934, Lokalitet: jz Bosna, Cincar pl., na Velikom Malovanu, ID: UNIBLSF:VascularFlora:1029936, Lokalitet: jz Bosna, Kamešnica pl., na Kamešnici, ID: UNIBLSF:VascularFlora:1029933, Lokalitet: jz Bosna, Kupreško polje, kod Kupresa, ID: UNIBLSF:VascularFlora:1029937, Lokalitet: jz Bosna, Šator pl., na Velikom Šatoru, ID: UNIBLSF:VascularFlora:1029935, Lokalitet: jz Bosna, Šuljaga pl., na Šuljazi, ID: UNIBLSF:VascularFlora:1029939, Lokalitet: srednja Bosna, Travnik, kod Travnika, ID: UNIBLSF:VascularFlora:1029940, Lokalitet: srednja Bosna, Travnik, na Tarabovcu, ID: UNIBLSF:VascularFlora:1029941, Lokalitet: srednja Bosna, Travnik, na Vilenici, ID: UNIBLSF:VascularFlora:1029928, Lokalitet: zapadna Bosna, Bihać, kod Bihaća, ID: UNIBLSF:VascularFlora:1029973, Lokalitet: zapadna Bosna, Petrovac, kod Petrovca, ID: UNIBLSF:VascularFlora:1029931, Lokalitet: zapadna Bosna, Petrovac, kod Petrovca,


Lakušić, R., Pavlović, D., Abadžić, S., Kutleša, L., Mišić, L.. 1982. Ekosistemi planine Vlačić. Die Ökosysteme des Gebirges Vlašić. Bilten društva ekologa SR BiH - Sarajevo, Serija A - Ekološke monografije, 131 s.

Nalazi:

ID: UNIBLSF:VascularFlora:10024529, Lokalitet: Vlašić, iznad Paklareva, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10024577, Lokalitet: Vlašić, iznad Paklareva, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10024866, Lokalitet: Vlašić, iznad Paklareva, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10024962, Lokalitet: Vlašić, iznad Paklareva, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10024898, Lokalitet: Vlašić, iznad Paklareva, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10069360, Lokalitet: Vlašić, Paklarevo, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10069290, Lokalitet: Vlašić, Paklarevo,


Stefanović V. i dr.. 1987. Revizija postojećih i izdvajanje novih SS u BiH. Elaborat, Šumarski fakultet u Sarajevu

Nalazi:

ID: UNIBLSF:VascularFlora:10077925, Lokalitet: SPP Konjic, GJ Borašnica-Rakov Laz, odjel 18,


Stefanović V.. 1989. Prilog poznavanju fitogeografskih i fitocenoloških odnosa bjelograbovih šuma izvan klimazonalnog areala u Bosni. Glasnik Zemaljskog muzeja Bosne i Hercegovine, Prirodne nauke, Nova serija, br. 28, Sarajevo

Nalazi:

ID: UNIBLSF:VascularFlora:10028744, Lokalitet: centralna Bosna, Gradac, Zenica, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10028706, Lokalitet: centralna Bosna, iznad Ivisorskog potoka (Zenica), ID: UNIBLSF:VascularFlora:10028602, Lokalitet: centralna Bosna, ušće Crnog potoka u Bosnu, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10028547, Lokalitet: zapadna Bosna, Majdan kod Jajca,


Stefanović, V. & Manuševa, L.. 1966. Šumska vegetacija i zemljišta na perm-karbonskim pješčarima i škriljcima u Bosni. Radovi Šumarskog fakulteta i Instituta za šumarstvo u Sarajevu 11(3): 3-99

Nalazi:

ID: UNIBLSF:VascularFlora:10032154, Lokalitet: IB Ispod Popovca (Ustikolina), ID: UNIBLSF:VascularFlora:10031846, Lokalitet: IB iznad sela Njuhe (Vranići), ID: UNIBLSF:VascularFlora:10032232, Lokalitet: IB Odska (Berići-Mravinjac), ID: UNIBLSF:VascularFlora:10031657, Lokalitet: IB selo Smiok (Mravinjac), ID: UNIBLSF:VascularFlora:10031509, Lokalitet: ZB Božići (Behremaginica), ID: UNIBLSF:VascularFlora:10031441, Lokalitet: ZB kod St. Majdana,


Stefanović, V.. 1968. Fitocenoza cera (Orno-Quercetum cerris ass. n.) i njeno biljnogeografsko mjesto u vegetaciji zapadne Bosne i šireg područja Dinarida. Glasnik Zemaljskog muzeja Bosne i Hercegovine u Sarajevu 7: 219-227

Nalazi:

ID: UNIBLSF:VascularFlora:10022771, Lokalitet: Bravski Vaganac odjel 6, GJ Klekovača-Drinić, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10022807, Lokalitet: Čučevo brdo GJ Vrtoče-Krnjeuša, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10022648, Lokalitet: GJ Klekovača-Drinić, odjel 109, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10022736, Lokalitet: Ježevac (Bos. Petrovac), ID: UNIBLSF:VascularFlora:10022877, Lokalitet: Ježevac, prema grebenu, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10022919, Lokalitet: Ježevac, prema grebenu, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10023225, Lokalitet: južnepadine Lunjevače kod Drvara, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10023179, Lokalitet: Pasjak kod Drvara, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10023132, Lokalitet: Pasjak kod Drvara, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10023046, Lokalitet: Stražbenica iznad Rašinovca, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10023000, Lokalitet: Stražbenica iznad Rašinovca,


Wraber, M.. 1958. Biljnosociološki prikaz kesenovih šuma Bosne i Hercegovine. Godišnjak biološkog instituta u Sarajevu, 12(1-2): 139-182

Nalazi:

ID: UNIBLSF:VascularFlora:10037769, Lokalitet: Bosanska Krajina, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10037036, Lokalitet: Cazin GJ Gomila, o5 Kosa, Koprivske šume izn Kopri,