Species | ACCEPTED

Sambucus nigra L.

Sp. Pl.: 269. 1753
Klasifikacija: Carstvo: Plantae Odjeljak: Tracheophyta Pododjeljak: Spermatophytina Klasa: Magnoliopsida Nadred: Asteranae Red: Dipsacales Familija: Viburnaceae Raf. Rod: Sambucus L.

Taksonomski izvor: Raab-Straube, E. von (2017+): Viburnaceae. – In: Euro+Med Plantbase - the information resource for Euro-Mediterranean plant diversity.

Izvor podataka o rasprostranjenju: GIS baza vaskularne flore BiH. Univerzitet u Banjoj Luci, Šumarski fakultet, Katedra za ekologiju šuma.

ID imena u bazi: 1003666

Takson u EURO+MED: Sambucus nigra L.

EUNIS ime taksona: Sambucus nigra L.

GBIF ID: 2888728

Sambucus nigra L. u Federaciji BiH
NARODNA IMENA:
SINONIMI:
Sambucus laciniata Mill.
PODACI O NALAZIMA (ukupno 27)

Nepublikovanih nalaza: 2

Publikovanih nalaza: 25


Barudanović, S.. 2003. Ekološko-vegetacijska diferenciacija lišćarsko-listopadnih šuma planine Vranica. Doktorska disertacija, Univerzitet u Sarajevu, Prirodno-matematički fakultet, 373 s.

Nalazi:

ID: UNIBLSF:VascularFlora:10089879, Lokalitet: Vranica, desna obala Desne, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10090985, Lokalitet: Vranica, Donja Bistrica, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10090024, Lokalitet: Vranica, iza Dragačića, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10091272, Lokalitet: Vranica, izliv Požarne, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10090908, Lokalitet: Vranica, iznad Korita, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10089568, Lokalitet: Vranica, iznad Male ploče, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10089342, Lokalitet: Vranica, Jezernica, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10089251, Lokalitet: Vranica, Jezernica, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10090307, Lokalitet: Vranica, Jezernica-Prokoško jezero, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10089856, Lokalitet: Vranica, lijeva obala Desne, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10089202, Lokalitet: Vranica, Osoje, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10091110, Lokalitet: Vranica, prema Kačunima, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10090806, Lokalitet: Vranica, prema Kačunima, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10091078, Lokalitet: Vranica, prema Lučevcu, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10089299, Lokalitet: Vranica, Vlaška ravan, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10090880, Lokalitet: Vranica, Voljevac, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10089664, Lokalitet: Vranica, Vrtače,


Beus, V.. 1986. Fitocenoze bukve i jele na bazičnim i ultrabazičnim eruptivima ofiolitske zone u Bosni. Disertacija, Šum. fak. Sarajevo

Nalazi:

ID: UNIBLSF:VascularFlora:10063697, Lokalitet: Karaula, GJ D.Stupčanica, odjel 26,


Bucalo et al.. 2006. mogućnost izdvajanja zaštićenog područja Klekovača-Lom. Maga projekt

Nalazi:

ID: UNIBLSF:VascularFlora:10059735, Lokalitet: Mala Klekovaca,


Bucalo, V.. 1999. Šumske fitocenoze Jadovnika. ŠF BL, Beograd

Nalazi:

ID: UNIBLSF:VascularFlora:10087514, Lokalitet: Jadovnik, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10086304, Lokalitet: Jadovnik, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10087484, Lokalitet: Jadovnik,


Stefanović , V.. 1996. Fitocenoza bukve sa veprinom mekolisnom sjeverne Bosne (ass. Rusco hypoglossi-Fagetum submontanum V. Stefanović 1990). Glasnik Zemaljskog muzeja Bosne i Hercegovine u Sarajevu N. S., sv. 31 (1992-95): 311-322

Nalazi:

ID: UNIBLSF:VascularFlora:10097019, Lokalitet: Sapna - Lokvanjska rijeka, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10097000, Lokalitet: Sapna - Lokvanjska rijeka,


Stefanović, V.. 1964. Šumska vegetacija šireg područja Trebevića. Radovi odjeljenje privredno-tehničkih nauka 25(7): 56-153

Nalazi:

ID: UNIBLSF:VascularFlora:10083014, Lokalitet: Trebević, gaj na Hridu,