Species | ACCEPTED

Serratula tinctoria L.

Sp. Pl.: 816. 1753
Klasifikacija: Carstvo: Plantae Odjeljak: Tracheophyta Pododjeljak: Spermatophytina Klasa: Magnoliopsida Nadred: Asteranae Red: Asterales Familija: Compositae Giseke Tribus: Cardueae Cass. Rod: Serratula L.

Taksonomski izvor: Greuter, W. (2006+): Compositae (pro parte majore). – In: Greuter, W. & Raab-Straube, E. von (ed.): Compositae. Euro+Med Plantbase - the information resource for Euro-Mediterranean plant diversity.

Izvor podataka o rasprostranjenju: GIS baza vaskularne flore BiH. Univerzitet u Banjoj Luci, Šumarski fakultet, Katedra za ekologiju šuma.

ID imena u bazi: 1003854

Takson u EURO+MED: Serratula tinctoria L.

EUNIS ime taksona: Serratula tinctoria L.

GBIF ID: 5388835

Serratula tinctoria L. u Federaciji BiH
NARODNA IMENA:
SINONIMI:
PODACI O NALAZIMA (ukupno 83)

Nepublikovanih nalaza: 51

Publikovanih nalaza: 32


Barudanović, S.. 2003. Ekološko-vegetacijska diferenciacija lišćarsko-listopadnih šuma planine Vranica. Doktorska disertacija, Univerzitet u Sarajevu, Prirodno-matematički fakultet, 373 s.

Nalazi:

ID: UNIBLSF:VascularFlora:10091102, Lokalitet: Vranica, prema Kačunima,


Bucalo, V.. 1999. Šumske fitocenoze Jadovnika. ŠF BL, Beograd

Nalazi:

ID: UNIBLSF:VascularFlora:10020587, Lokalitet: iznad Isjeka (42/3a), ID: UNIBLSF:VascularFlora:10020643, Lokalitet: iznad Isjeka (58/1a), ID: UNIBLSF:VascularFlora:10020527, Lokalitet: iznad Kralja (61/1a), ID: UNIBLSF:VascularFlora:10020702, Lokalitet: iznad Reljića (58/1a), ID: UNIBLSF:VascularFlora:10020467, Lokalitet: iznad Skakića (odjel 58/1a), ID: UNIBLSF:VascularFlora:10020152, Lokalitet: Kraljeva draga (59/3a), ID: UNIBLSF:VascularFlora:10019955, Lokalitet: pod Komcem (41a),


Fabijanić, B., Burlica, Č., Vukorep, I., Živanov, N. 1967. Tipovi šuma na eocenskom flišu severne Bosne. Radovi šumarskog fakulteta i instituta za šumarstvo u Sarajevu 12(1): 1-89

Nalazi:

ID: UNIBLSF:VascularFlora:10026157, Lokalitet: Lukavica u Šibošnici,


Günther Beck-Mannagetta, Karlo Maly, Željka Bjelčić 1983: Flora Bosnae et Hercegovinae, IV Sympetalae, Pars 4. Zemaljski muzej BiH u Sarajevu. Posebna izdanja, knjiga IV. Sarajevo

Nalazi:

ID: UNIBLSF:VascularFlora:1042432, Lokalitet: Hercegovina, Duvanjsko polje, u Duvanjskom polju, ID: UNIBLSF:VascularFlora:1042431, Lokalitet: jz Bosna, Livanjsko polje, u Livanjskom polju, ID: UNIBLSF:VascularFlora:1042428, Lokalitet: sjeveroistočna Bosna, Tuzla, kod Donje Tuzle,


Redžić S.. 1988. Šumske fitocenoze i njihova staništa u uslovima totalnih sječa. Godišnjak Biološkog instituta Univerziteta Sarajevo, 41, Posebno izdanje

Nalazi:

ID: UNIBLSF:VascularFlora:10062457, Lokalitet: Maoča, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10062517, Lokalitet: Maoča, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10062574, Lokalitet: Maoča, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10062680, Lokalitet: Maoča, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10062729, Lokalitet: Maoča, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10062628, Lokalitet: Maoča, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10062399, Lokalitet: Maoča, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10062344, Lokalitet: Maoča, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10062295, Lokalitet: Maoča,


Stefanović, V. & Manuševa, L.. 1966. Šumska vegetacija i zemljišta na perm-karbonskim pješčarima i škriljcima u Bosni. Radovi Šumarskog fakulteta i Instituta za šumarstvo u Sarajevu 11(3): 3-99

Nalazi:

ID: UNIBLSF:VascularFlora:10030675, Lokalitet: ZB Arapuša (Behremaginica), ID: UNIBLSF:VascularFlora:10031388, Lokalitet: ZB Gropci (Behremaginica),


Stefanović, V.. 1968. Fitocenoza cera (Orno-Quercetum cerris ass. n.) i njeno biljnogeografsko mjesto u vegetaciji zapadne Bosne i šireg područja Dinarida. Glasnik Zemaljskog muzeja Bosne i Hercegovine u Sarajevu 7: 219-227

Nalazi:

ID: UNIBLSF:VascularFlora:10022773, Lokalitet: Bravski Vaganac odjel 6, GJ Klekovača-Drinić, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10022708, Lokalitet: GJ Grmeč-Petrovac odjel 104, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10022967, Lokalitet: GJ Klekovača-Drinić odjel 7, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10023136, Lokalitet: Pasjak kod Drvara, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10023008, Lokalitet: Stražbenica iznad Rašinovca,


Wraber, M.. 1958. Biljnosociološki prikaz kesenovih šuma Bosne i Hercegovine. Godišnjak biološkog instituta u Sarajevu, 12(1-2): 139-182

Nalazi:

ID: UNIBLSF:VascularFlora:10036279, Lokalitet: BK GJ Glinica, odjel 29, Ponor kod Vrnograča, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10036952, Lokalitet: BK GJ Glinica, odjel 33, Klek kod Vrnograča, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10037002, Lokalitet: Cazin GJ Gomila, o.1 Vučja jama, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10037093, Lokalitet: GJ Mala Kladušnica, o. 5 Mala Karaula kod Pećigrad,