Species | ACCEPTED

Viola hirta L.

Sp. Pl.: 934. 1753
Klasifikacija: Carstvo: Plantae Odjeljak: Tracheophyta Pododjeljak: Spermatophytina Klasa: Magnoliopsida Nadred: Rosanae Red: Malpighiales Bercht. & J. Presl Familija: Violaceae Batsch Rod: Viola L.

Taksonomski izvor: Raab-Straube, E. von & Henning, T.(2018): Violaceae. – In: Euro+Med Plantbase - the information resource for Euro-Mediterranean plant diversity.

Izvor podataka o rasprostranjenju: GIS baza vaskularne flore BiH. Univerzitet u Banjoj Luci, Šumarski fakultet, Katedra za ekologiju šuma.

ID imena u bazi: 1004463

Takson u EURO+MED: Viola hirta L.

EUNIS ime taksona: Viola hirta L.

GBIF ID: 5664290

Viola hirta L. u Federaciji BiH
NARODNA IMENA:
SINONIMI:
Viola calcarea (Bab.) Greg. ,  Viola hirta subsp. brevifimbriata W.Becker ,  Viola hirta subsp. longifimbriata W.Becker ,  Viola hirta var. calcarea Bab.
PODACI O NALAZIMA (ukupno 126)

Nepublikovanih nalaza: 78

Publikovanih nalaza: 48


Barudanović, S.. 2003. Ekološko-vegetacijska diferenciacija lišćarsko-listopadnih šuma planine Vranica. Doktorska disertacija, Univerzitet u Sarajevu, Prirodno-matematički fakultet, 373 s.

Nalazi:

ID: UNIBLSF:VascularFlora:10090897, Lokalitet: Vranica, iznad Korita,


Fabijanić, B., Burlica, Č., Vukorep, I., Živanov, N. 1967. Tipovi šuma na eocenskom flišu severne Bosne. Radovi šumarskog fakulteta i instituta za šumarstvo u Sarajevu 12(1): 1-89

Nalazi:

ID: UNIBLSF:VascularFlora:10026161, Lokalitet: Lukavica u Šibošnici,


Fabijanić, Fukarek & Stefanović. 1963. Pregled osnovnih tipova šumske vegetacije. Lepenica, kniga III

Nalazi:

ID: UNIBLSF:VascularFlora:10029192, Lokalitet: Lepenica, Čubren iznad sela Čubrena, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10029152, Lokalitet: Lepenica, ispod Čubrena, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10029401, Lokalitet: Lepenica, iznad sela Calukovca, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10029445, Lokalitet: Lepenica, iznad sela Paretka, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10029290, Lokalitet: Lepenica, Ključi iznad sela Podgaja, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10029358, Lokalitet: Lepenica, Kokoška, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10029319, Lokalitet: Lepenica, Plane iznad sela Podgaja,


Fukarek, P., Fabijanić, B. & Janjić, N.. 1974. Nova nalazišta sladuna (Quercus conferta Kit.) u Bosni i Hercegovini. Zbornik radova sa Simpozijuma povodom 100 godišnjice prve jugoslovenske dendrologije Josifa Pančića, Naučni skupovi 1: 69-83

Nalazi:

ID: UNIBLSF:VascularFlora:10027744, Lokalitet: donji sliv Gračaničke rijeke kod Zenice, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10027871, Lokalitet: donji sliv Gračaničke rijeke kod Zenice, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10027832, Lokalitet: donji sliv Gračaničke rijeke kod Zenice, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10027790, Lokalitet: donji sliv Gračaničke rijeke kod Zenice,


Günther Beck-Mannagetta, Lerchenau, 1918: Flora Bosne, Hercegovine i novopazarskog Sandžaka II(8). Glasnik Zemaljskog muzeja u Bosni i Hercegovini, vol. 30(1): 177-218. Sarajevo

Nalazi:

ID: UNIBLSF:VascularFlora:1016733, Lokalitet: Bosna, kod Bihaća, ID: UNIBLSF:VascularFlora:1016753, Lokalitet: Hercegovina, Stolac, kod Stoca, ID: UNIBLSF:VascularFlora:1016755, Lokalitet: južna Bosna, Sarajevo, oko Sarajeva, ID: UNIBLSF:VascularFlora:1016744, Lokalitet: južna Bosna, Sarajevo, oko Sarajeva, ID: UNIBLSF:VascularFlora:1016743, Lokalitet: južna Bosna, Zvijezda pl., oko Vareša, ID: UNIBLSF:VascularFlora:1016736, Lokalitet: jz Bosna, Kamešnica pl., na Kamešnici, ID: UNIBLSF:VascularFlora:1016737, Lokalitet: jz Bosna, Livanjsko polje, kod Gubina, ID: UNIBLSF:VascularFlora:1016735, Lokalitet: jz Bosna, Šator pl., na Velikom Šatoru, ID: UNIBLSF:VascularFlora:1016739, Lokalitet: sjeverozapadna Bosna, Uskoplje, kod Gornjeg Vakufa, ID: UNIBLSF:VascularFlora:1016740, Lokalitet: srednja Bosna, Travnik, oko Travnika, ID: UNIBLSF:VascularFlora:1016742, Lokalitet: srednja Bosna, Vlašić pl., na Vlašiću, ID: UNIBLSF:VascularFlora:1016734, Lokalitet: zapadna Bosna, Bihać, kod Vedrog polja,


Kaćanski, D. et al.. 1983. Dinamika biocenoza ekosistema rijeke Vrbas (do Jajca) - elaborat. Biološki institut Univerziteta, Sarajevo, pp. 66

Nalazi:

ID: UNIBLSF:VascularFlora:10035818, Lokalitet: Vrbas, Barevo, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10035887, Lokalitet: Vrbas, Ugar (ušće),


Lakušić, R. & Redžić, S.. 1991. Vegetacija refugijalno-reliktnih ekosistema sliva rijeke Une. Bilten Društva ekologa Bosne i Hercegovine ser B 6:25-73

Nalazi:

ID: UNIBLSF:VascularFlora:10026450, Lokalitet: Banjica, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10026886, Lokalitet: Una - Štrbački buk, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10026533, Lokalitet: Una uzvodno od M. Broda, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10027155, Lokalitet: Unac, lijeva obala,


Stefanović V.. 1989. Prilog poznavanju fitogeografskih i fitocenoloških odnosa bjelograbovih šuma izvan klimazonalnog areala u Bosni. Glasnik Zemaljskog muzeja Bosne i Hercegovine, Prirodne nauke, Nova serija, br. 28, Sarajevo

Nalazi:

ID: UNIBLSF:VascularFlora:10028752, Lokalitet: centralna Bosna, Gradac, Zenica, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10028718, Lokalitet: centralna Bosna, iznad Ivisorskog potoka (Zenica), ID: UNIBLSF:VascularFlora:10028650, Lokalitet: centralna Bosna, padine Vepra, okolina Zenice, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10028553, Lokalitet: zapadna Bosna, Majdan kod Jajca, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10028900, Lokalitet: None,


Stefanović, V. & Manuševa, L.. 1966. Šumska vegetacija i zemljišta na perm-karbonskim pješčarima i škriljcima u Bosni. Radovi Šumarskog fakulteta i Instituta za šumarstvo u Sarajevu 11(3): 3-99

Nalazi:

ID: UNIBLSF:VascularFlora:10030950, Lokalitet: IB iznad Nestića (Osanica), ID: UNIBLSF:VascularFlora:10031390, Lokalitet: ZB Gropci (Behremaginica), ID: UNIBLSF:VascularFlora:10031448, Lokalitet: ZB kod St. Majdana,


Stefanović, V.. 1968. Fitocenoza cera (Orno-Quercetum cerris ass. n.) i njeno biljnogeografsko mjesto u vegetaciji zapadne Bosne i šireg područja Dinarida. Glasnik Zemaljskog muzeja Bosne i Hercegovine u Sarajevu 7: 219-227

Nalazi:

ID: UNIBLSF:VascularFlora:10022974, Lokalitet: GJ Klekovača-Drinić odjel 7, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10022846, Lokalitet: Ježevac odjel 104, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10023306, Lokalitet: Očigrije, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10023342, Lokalitet: padine Osječenice ka dolini Unca,


Wraber, M.. 1958. Biljnosociološki prikaz kesenovih šuma Bosne i Hercegovine. Godišnjak biološkog instituta u Sarajevu, 12(1-2): 139-182

Nalazi:

ID: UNIBLSF:VascularFlora:10063230, Lokalitet: BK, Cazin, GJ Gomila, o. 17, Sljemena, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10037005, Lokalitet: Cazin GJ Gomila, o.1 Vučja jama, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10037239, Lokalitet: Cazin GJ Gomila, o.2 kraj Proise, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10037052, Lokalitet: Cazin GJ Gomila, o5 Kosa, Koprivske šume izn Kopri, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10063289, Lokalitet: ŠU B. Krupa, GJ Glinica o. 12, Brdarevac iznad Buž,